Oprettet 15. december 2018
Sidste ændring 15. december 2018Brande, skøde Flø 1721.

Skøde fra Hans Hansens enke Ellen Pedersdatter i Ringkøbing 1721.07.29 til Anders Lassen i LilleBrande i Sønder Omme på to gårde i Flø i Brande med hartkorn 9 1 0 0. Der nævnes fem fæstere Jens Vestergaard, Palle Christensen, Niels Østergaard, Peder Pedersen og Mads Pallesen.
Købesummen er 365 rigsdaler.
Hans Hansen i Ringkøbing havde købt gårdene i 1695 med hartkorn 8 0 1 0 og Skanderborg Rytterdistrikt havde en halvgård i Flø med hartkorn 1 0 3 0, som Peder Pedersen Bagges vel for Ellen Pedersdatter køber af kongen i 1721 (se Kongens Skøder), sådan at hele hartkornet 8 0 1 0 + 1 0 3 0 = 9 1 0 0 kan sælges af Ellen med lovværge Peder Pedersen Bagges i dette skøde i 1721.


Liste af 11 personer nævnt 1721:
Navn Sted Bemærkning
Ellen Pedersdatter Ringkøbing Enke efter Hans Hansen i Ringkøbing, sælger de to gårde.
Hans Hansen Ringkøbing †1707 Ringkøbing.
Peder Pedersen Bagges Ringkøbing Lovværge for enken.
Anders Lassen LilleBrande, Sønder Omme Køber gårdene i Flø.
Anders Hanning Ringkøbing Borger, vidne.
Jens Falk Ringkøbing Borger, vidne.
Jens Vestergaard Flø, Brande Fæster.
Palle Christensen Flø, Brande Fæster.
Niels Østergaard Flø, Brande Fæster.
Peder Pedersen Flø, Brande Fæster.
Mads Pallesen Flø, Brande Skrædder.

Viborg Landstings Skøde- og Panteregister No. 37, 1720-24. Opslag 29-30.
Ellen Pedersdatters Hans Hansens enke i Ringkøbing Skøde på Flø gårde i Brande til Anders Lassen i LilleBrande i Sønder Omme Ringkøbing den 29 Juli 1721.
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2018.

Elllene Sl: Hans Hansens i Ring Kiøbing hendis Skiøde til Anders Lassen , Dat: Ring Kiøbing d 29 July 1721.

No. 21. Kiendes Jeg underskrefen Ellene Sl: Hans Hansens i Ring Kiøbing og her med vitterlig giør at ieg med min lauverge Sr. Peder Pedersen Bagges hans Raad og Villie have solt og skiødet og afhendet saa og her med selger Skiøder og afhender til agtbahr og Velfornemme Anders Lassen i Lille Brande 2de mine Bøndergaarde bel:g: i Kolding Huus Amt Brande Sogn Fløed bye beboes nu af 5 Mend Nafnlig
Jens Vestergrd. ,
Palle Christens:,
Niels Østergrd:,
Peder Peders: ,
og Madtz Palles:,
og er sa͞me Jordegods effter Nye Matr H:korn 9 tdr 1 skp huilche gaarde med alle deris Rette tilleggelser udj Skou og March ager Eng , fiskevand og fægang torvegrøftt og Lyngslet inden og uden Marche som der nu tillegger og af alders tid tillegget haver og der til med rette bør at legge bemt Anders Lassen og hans Arfr maa og skal hafue nyde bruge og beholde til Evindelig Eiendom og kiendes ieg mig og mine Arfr aldeelis ingen ydermeere lod deel, Ret eller Rettighed at hafue til eller udj sa͞me gaarde i nogen maade mens her med for mig og mine Arfr fri hiembler og fuldkommelig tilstaar bemt Anders Lassen og hans Arfr sa͞me gaarde for alle og en huers tiltale ,
og om saa u=formodentlig skeede af fornt gaarde eller noget deris Rette tilleggende blef fornt Anders Lassen eller hans Arfr Ved rettergang og Process afvunden formedelst min Vand hiemmels brøst bepligter ieg mig og mine Arfr at igien gifue Anders Lassen eller hans Arfr lige saa got og beleilig gaarde igien inden 6 uger der nest effter eller i den sted giøre ham ligesaa god og tilbørlig Vederlag
og til desto bedre forsichring bepligter og forbinder ieg mig underskrefen Peder Pedersen Bagges som Enchens Lauverge og Cautionist at bemt gaarde er hinde tilhørende at der som bemt gaarde som 9 tdr 1 skp H:korn eller noget af det rettigheder formedels hendis Vandhie͞mels brøst i nogen maade skulle blifue Anders Lassen eller hans Arfr frakiendt da haufer hand eller de Deris tiltale til mig i fald de iche enten Ville eller kunde søge bemt Enche Ellene Sl: Hans Hansens og ieg da eller mine Arfr uden ringeste modsigelse skal suare og betalle bemt Anders Lassen eller hans Arfr hans udlagde penge som ere 365 Rdr uden skade i alle maader huor imod ieg igien hafuer min Regres til Enchen og hindis Arfr effter som hun nu i min ofuerverelse for fornt gaarde og Eiendomme allereede hafuer Annammed fuldko͞men fyldest saa ieg Ellene Sl: Hans Hansens tacher bemt Anders Lassen for god og nøyagtig betaling .
Til detz ydermeere bekreftelse hafuer Vi dette med egen hænder underskrefen og forseiglet , og venlig samt meget [Tienstl]: ombedet Sr Anders Hafning Borger og handels Mand i Ring Kiøbing saa vel som Monsr Jens Falch dette med os til vitterlighed Vilde underskrifue og forrseigle.
Dat: Ring Kiøbing d 29 July 1721
Ellene Sl: Hans Hansens
som tiltagen Lauverge og Cautionist
Peder Pedersen Baggis
efter begiering til Vitterlighed som oververende
A Hanning
J Falch

{Slut}