Oprettet 15. december 2018
Sidste ændring 15. december 2018Brande, pantebrev Arvad Mølle 1721.

Pantebrev på 400 rigsdaler fra Peither Hovinghoff i Arvad Mølle i Brande til Jens Boedsen og stedsøn Bent Peder is Ødevig i Skarrild sogn.
Arvad Mølle har mølleskyld 5 2 2 2 og jordskyld .


Liste af 7 personer nævnt 1721:
Navn Sted Bemærkning
Peter Wilhelm Høvenhof Arvad Mølle, Brande Driver Arvad Mølle.
Jens Boedsen Øvig, Skarrild Handelsmand
Bendt Pedersen Øvig, Skarrild Stedsøn af Jens Boedsen, ca. 18 år ikke myndig (dengang 25). Laanet paa de 400 rigsdaler regnes for hans arv, da faderen havde ejet Arvad Mølle.
Jens Madsen Nørre Vium Formynder for Bendt Pedersen.
Christen Lund Præstegaarden, Skarrild Sognepræst, vidne.
Niels Jensen Degn Skarrild By Degn i Skarrild og Arnborg, vidne.
Paaske Hastrup Mølle, Thyregod Sikkerlig Peder Paaske i 1730 ridefoged paa Hastrup herregaard.

Viborg Landstings Skøde- og Panteregister No. 37, 1720-24. Opslag 34.
Peder Høvinghof af Arvad Mølle i Brandes pantebrev paa 400 rigsdaler udstedt til Jens Boedsen og stedsøn Bent Pedersen med formynder i Øvig i Skarrild.
Pantebrevet er blevet gennemstreget i 1740.
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2018.

[Efter?] H. Paache fø[rt] paaskrift af 15 April 1730 er denn foreviist at være jndfriet og Casserit. Wiborg d: 21 Septemb. 1740. Test: Arctander.

Peither Hovinghoff Hans Pandte bref til Jens Boedsen i Ødevig og Stif Søn Bent Pedersen paa Capital 400 Rdr. Dateret Ødevig d 1 Nov: 1721.

No. 2 underskrefen Peither Hovinghof boendis i Arevad Mølle i Brande Sogn kiendis og her med for alle Vitterligt giør at ieg af en Ret Vitterlig gield skyldig er til Velagte Danne Mand Jens Boedsen boendis i Ødevig i Scharild Sogn og Hans Stif søn Bent Pedersen sa͞mesteds [un]derlige Erlige og Velagte Mand Jens Madtsen i Wium hans formynderskab reede penge klingende Courant Myndt 400 Rdr: siger 400 Rdr: Huilche fornt penge bemt Jens Boedsen og formynderen Jens Madtsøn mig eftter min begiering laandt og medforstragt haver og
lover ieg paa ærlig troe og love for mig min Hustrue og Voris Arfr redelig og Vel at betale Jens Boedsen og Bent Pedersen og deris Arfr forskrefen 400 Rdr: den sidst [.] den første i lige klingende Courandt Myndt som ieg de͞nem haver beko͞mit uden nogen Wahris eller Auctorisede sedlers tilbydelse til huilchen Snapsting hand mig dennem Loulig opsigendes Worder og
imidlertid pengene staar hos mig u=betalte lover ieg at suare til et huert Aars Mchealei den loulig paagaaende Rente med 5 ptum i Hans Huuß i Ødevig og paa det bemt Jens Boedsen og Hans Stif Søn Bent Pedersen med sin formyndere Jens Madtzkøn kand Være og forblifue disto bedre uden skade forsichrede hos mig og mine Arfr for dennem og deris Pandtsetter ieg dennem her med
min paaboende og tilhørende Mølle Arevad kaldet liggendes i Brande Sogn, Nørvangs Tørrild Herridt i Colding Huus Amt skyldendes Nye Matr Mølle skyld 5 tdr 2 skp 2 fkr 2 alb Jordskyld 1 tdr 1 skp 2 fkr Huilchen fornt Mølle med ald sin tilhørende Herlighed og Rettighed skal Være og forblifue bemt Jens Boedsen og Bent Pedersen et tryg underpant til fornt Capital Vorder dennem med sin paagaaende loulig Rente skaldisløs betalt og [uh..] til nogen anden Vorde i nogen maade forhægtet og
skulde det imod forhaabning skee det og [.]ud i Vaade afvende at bemt Mølle Ved Vand eller ild skade eller i andre maader skulde Vorde saa deterioreret at den iche til pengenis betaling skulde Vorde tilstræchelig skal bemt Panthavere hafue fri Rettighed adgang og prioritet at giøre sig skadesløse betalte i andre min meubler, midler og Eiendo͞me huor de mig maatte tilhøre og findes , saa Vel og skulde det imod forhaabning skee at iche pengene med Renten eftter loulig opsigelse af mig eller mine Arfr skulde Vorde dennem eller deris rigtig betalt træder Panthaveren u=paaklagelig til pandtet eftter Louen :
og at dette som skrefuit staar i alle maader holdes Jens Boedsen og Bent Pedersen med deris Arfr af mine og mig haver ieg dette mit Pandtebref med egen Haand underskrefuet og forseiglet og Venligen ombedet meget Hæderlige og Vellærde Mand Hr: Christen Lund for Scharild og Arnborg Sogner og Niels Jensen Degn sa͞mesteds dette med mig til Vitterlighed at underskrifue og forseigle.
Datum Ødevig d 1 Novembr 1721
Peiter Hovinghoff (L:S:)
og til Vitterlighed eftter begiering som oververndis underskrifver
C. Lund.,
Niels Jensen Birch

{Slut}