Brande sogn: Auktion efter sognepræst Søren Ottesen Brandt 1709.

Først oprettet 15. juni 2017
Sidst opdateret 15. juni 2017


Auktion over afdøde sognepræst i Brande Søren Ottosen Brandts gods i Brande og Arnborg sogne.
Hartkornet bliver lagt forkert sammen i dette skøde sådan at summen er 0 5 0 1 for høj, hvilket synes at være en mislæsning af Store Sandfelds hartkorn 6 2 2 1 som 6 7 2 2. Dette betyder også at Jens Nielsen Skærlund betaler 37 rigsdaler for meget for godset. Hans arvinger kan måske forlange dem tilbage fra Søren Ottosen Brandts arvinger.
Man bemærker den store forskel i prisen per tønde hartkorn, som i Store Sandfeld regnes for 56 rigsdaler, det er 80% over de 31 rigsdaler i Grarup og lignende priser i Lille Sandfeld, Uhre og Holtum i Arnborg. Men det er ikke bare boniteten — hvor god jorden er, som hartkornet jo er et mål for — Store Sandfeld var en rig og veldrevet gård der med sikkerhed havde gode bygninger og en god besætning. Peder Troelsen og søn Niels Pedersen ejede andre gårde og Niels Pedersen blev som forpagter på Brandholm fra 1717 rig og velstående. Niels Pedersen Sandfeld forpagtede Brandholm af Jens Nielsen Skærlunds enke Karen Christensdatter.
Dette gods indlemmes i Brandholm, som Jens Nielsen Skærlund køber 1716 lige før han dør.

Liste af personer nævnt 1709:
NAVNSTED BESKRIVELSE
Søren Ottosen Brandt Brande By, Brande *1661c Brande †1708 Brande, søn af sognepræst i Brande Otte Sørensen. Søren Ottesen var ugift og en rig mand. I denne auktion sælges 30 tønder hartkorn for 1798 rigsdaler.
Mourids Høyer Jelling Sognepræsten i Jelling og Hover vice-provst i Tørrild herred, foretager auktionen på Mag. Jeremias Wolfs vegne.
Jeremias Wolf Vejle Sognepræst i Vejle og Hornstrup, Provst i Nørvang herred.
Peder Arendsberg Hvejsel Sognepræst i Hvejsel og Givskud.
Christen Nielsen Vorgod Thyregodlund Sognepræst i Thyregod og Vester.
Jens Nielsen Skærlund den Ældre Skærlund, Brande *1670cc Vrads †1717 Skærlund, rig mand med meget gods, køber alt af Søren Ottesen Brandts gods på denne auktion.
Niels Ottesen Brandt Bror til den afdøde.
Peder Troelsen Store Sandfeld, Brande Fæster.
Peder Pedersen Lille Sandfeld Fæster.
Mads Christensen Grarup, Brande Fæster 3 6 0 1.
Peder Pedersen Grarup, Brande Fæster 3 6 2 0.
Laurs Michelsen Uhre, Brande Det halve af 3 6 0 1.
Anders Thomsen Uhre, Brande Det halve af 3 6 0 1.
Niels Nielsen Uhre, Brande Del af 5 3 0 0.
Bertel Jensen Uhre, Brande Del af 5 3 0 0.
Christen Sørensen Uhre, Brande Del af 5 3 0 0.
Øde part Uhre, Brande Del af 5 3 0 0.
?(Michel Nielsen) Holtum, Arnborg En halvgård 4 3 3 ½, der siges en halvgård, men 4 tønder hartkorn er en helgård, så det er vel kun det halve af hartkornet?

Gårde nævnt 1709:
FÆSTERSTEDSOGN HARTKORN PR. TØNDE HARTKORN PRIS RD.
Peder Troelsen Store Sandfeld Brande 6 2 2 1 56 rd. 354,08
Peder Pedersen Lille Sandfeld Brande 2 1 2 1 35 rd. 76,93
Mads Christensen Grarup Brande Del af 7 4 2 1. 31 rd. 234,76
Peder Pedersen Grarup Brande Del af 7 4 2 1.
Laurs Michelsen Uhre Brande Halvdel af 3 6 0 1. 44 rd. 165,46
Anders Thomesen Uhre Brande Halvdel af 3 6 0 1.
Niels Nielsen Uhre Brande Del af 5 3 0 0. 32 rd. 1 Mk. 6 Sk. 173,23
Bertel Jensen Uhre Brande Del af 5 3 0 0.
Christen Sørensen Uhre Brande Del af 5 3 0 0.
Ødepart Uhre Brande Del af 5 3 0 0.
?(Michel Nielsen) Holtum Arnborg Del af 4 3 3 ½. 35 rd. 156,59
I Alt     29 5 2 1½ 1161,05
Skødet angiver
0 5 0 1 for meget
    30 2 2 2½ 1198,38

Forskellen mellem beløbene er 37 rigsdaler 2 mark, som hvis det regnes med 0 5 0 1 bliver til 0,587 rigsdaler per album hartkorn, hvilket kun passer med Store Sandfeld som koster 0,583 rigsdaler per album hartkorn. Dvs. der er læst et syv-tal i stedet for et to-tal i hartkornet 6 2 2 1, nemlig 6 7 2 2. Det ene album for meget er her taget med.
Facit: Jens Nielsen Skærlund den Ældre har betalt godt 37 rigsdaler for meget for dette gods. Men det har han sikkert aldrig vist.

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller, SP 34 Fol. 408
Brande sogn: Auktion efter sognepræst Søren Ottesen Brandt 1709.
Udskrift: Ejnar Bjerre

No. 1.
Mourids Høyer, Sogne Præst til Jelling og Hover Sogner og Vice Proust over Tyrild Herret, som Vicarius efter Begiering paa velærværdige, hæderlige og vellærde Mand Mag. Jeremias Wolf, Sogne Præste til Veile og Hornstrup Meenigheder og Proust over Nørvangs Herret, hans Vegne i hans loulig Forfald, Peder Arensberg, Sogne Præst til Hveisel og Gifskud Sogner, og Christen Vorgod, Sogne Præste til Tyrregaard {Thyregod} og Vester Sogner, kiendes og hermed vitterlig giør, at vi som Skifteforvaltere og Auctions Forvaltere udj ærværdige, nu Sal. Hr. Søren Ottesen Brant, forrige Sogne Præst til Brande Meenighed, hans Stervboe i bemte. Brande Præste Gaard, ved offentlig Auction haver skiødt til verfornemme og høyagtbare Jens Nielsen af Skierlund som Høystbydende paa Auctionen holdet d. 24. Aprilj sidst afvigt i Hveisel Sogn og Bye efter derom forhen udgangne Placaters videre Formelding, overværende paa egne og samptlige Medarfvingers Vegne efter Fuldmagt Monsr. Niels Ottesøn Brant, efterskrefne Jordegodsz, nemlig
1 Gaard i Stor Sandfeld, Peder Troelsen paaboer, Htk. 6 Tdr. 2 Schp. 2 Fkr. 1 Alb. a Td. 56 Rdl. -
Liden Sandfeld, ½ Gaard, Peder Pedersen paaboer, Htk. 2 Tdr. 1 Schp. 2 Fkr. 1 Alb. a Td. 35 Rdl.
Graarup, 2 Gaarde, Peder Pedersen og Mads Christensen paaboer, Htk. 7 Tdr. 4 Schp. 2 Fkr. 1 Alb. a Td. 31 Rdl. -
Uhre Bye, Laurs Michelsen og Anders Thomesen, 1 Gaard, Htk. 3 Tdr. 6 Schp. 1 Alb. a Td. 44 Rdl. -
Ditto Bye, Niels Nielsen, Bertel Jensen, Christen Sørensen og den øde Part, som tilhaabe eragtes for 1 Gaard, Htk. 5 Tdr. 3 Fkr. a Td. 32 Rdl. 1 Mk. 6 Sk.,
altsammen beliggende i Brande Sogn.
Noch i Lundenis Ampt, Hammrum Herret, Arenborg Sogn, 1 Halfgaard i Holtum, Htk. 4 Tdr. 3 Schp. 3 Fkr. ½ Alb., a Td. 35 Rdl.
Tilsammen 30 Tdr. 2 Schp. 2 Fkr. 1½ Alb., som beløber sig som oven ermelt in Summa 1198 Rdl 2 Mark 4 Skilling, som hand strax til den Sal. Mandsz Arfvinger prompte betalte.
Brande Præstegaard d. 26. April 1709,
Høyer