Oprettet 15. januar 2019
Sidste ændring 15. januar 2019

Brande, Pant Brandholm 1683.

Birgitte Gøye er lige død i begyndelsen af maj 1683 på Fyn. Søsteren Sybille Gøye og hendes mand Conrad von Hövelen låner hurtigt penge til begravelsen ved at pantsætte hele hovedgården Brandholm i Brande sogn, hvor de bor.
Enken Birgitte Gøye var adelig og måtte som sådan begraves standsmæssigt. Hendes mand Henning Quitzow døde 1672 forarmet og hun har levet mere slet end ret på aftægt på godset Quitzowsholm, som hendes svoger ejede i 1683 og hendes forarmede mand havde ejet før 1672.
Søsteren Birgitte Gøye levede også i ussel armod på Brandholm med hendes mand Conrad von Hövelen. At de må pantsætte hele Brandholm og efterlade skødet ved långiveren er hård skæbne "høyeste Fornødenhed". Kongen fratager von Hövelen omkring 1684 Brandholm for skatterestancer og Conrad von Hövelen klager over tiden der har "forkerte elendigheder".
Denne obligation blev udstedt den 16. maj 1683 men bliver først tinglæst den 12. september 1683, hvilket vil sige, at den ikker blevet betalt tilbage 10 uger efter udstedelsen nemlig den 19. juli 1683. Obligationen er heller ikke blevet udslettet i Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol. Christen Pedersen Sommer har vel ikke kunnet gøre udlæg i Brandholm for kongen overtog det kort efter.

Liste af 4 personer nævnt 1683:
Navn Sted Bemærkning
Conrad von Hövelen Brandholm, Brande Digter, godsejer, gift med Sybille Gøye.
Birgitte Eskildsdatter Gøye Quitzowsholm, Norup sogn, Fyn Hun er død få dage før den 16. maj 1683 og er enke efter Henning Quitzow.
Sybille Eskildsdatter Gøye Brandholm, Brande Søster til den afdøde Birgitte Gøye.
Christen Pedersen Sommer Frijsenborg, Hammel sogn Ridefoged på Frijsenborg.

Viborg Landstings Skøde- og Panteregister No. 21. Bog 36, 1683-1684. Opslag 254-55.
Birgitte Eskildsdatter Gøye er lige død på Fyn. For at få hende begravet må søsteren Sybille Gøye på Brandholm og hendes mand Conrad von Hövelen hurtigt låne penge, men de må give skødet på Brandholm i pant for de 55 rigsdaler.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2019. Henvisning til pantebrevet: Jørn Jensen.
De første ca. 12 linier også udskrevet i Brande Gårdhistorie, hefte 11 Brandholm, 3. udgave 2005 (ikke bogstavret).
Linierne herunder er så lange som i originalen, så man kan se at der på højre rand mangler nogle bogstaver i mange linier.


Conrad von Houvelen hans Obligation for Sichring og Vnderpandt til Chresten Pedersøn Sommer —

Anno 1683 d 12 September {Viborg Landsting}.
No 4. Jeg Conrad von Houelen {Høvelen} til Brandholm giør hermed for alle
og en huer vitterligt, at J Dag d. 16. Maij 1683 til min høyeste Fornøden-
hed, besynderligen til min Sal: Suagersche Velb. Frue OberstJnde
Birte Giøeß Begraffuelse vdi Fyn af Erlig Høyagtbar og velfor-
nemme mand Chresten Pederßøn Sommer, Ridefougit paa frisen-
borg Jeg Haffuer lant fem og En half Hundrede Rixdlr Huilche forbem{..}
55 Rixdlr velbe[.] Chresten Pederßøn Sommer til S: Ollufsdag {29. juli 1683}
først kommendis paa mi venlig Begiering mig haffuer
forstrechet Loffuendis og forpligtendis mig derfor for mig
og min Arfvinger Samme forbemte 55 Rixdlr Vdj goede gangbaere
RigsMynt med sin tilbørlig Rente Nu til Sl: Oluffs dag Erligen [....]
ligen vfeilbarlig og op Regtig at betalle og til Velbete Mand Chres{...}
Pedersøn Eller Hans Arfvinger at contentere, og [Hasteverg] Her [...] [til]
En Visße forsichring Leueret hannem min shiøde paa min Houffuitgaard
Brandholm J Brand sogen Vdj Nøer Vangs Herrit. Men om det saa she{.}
at Jmod ald for haabning Jeg til berammede Termiin med den Vdlof-
uede Contentering til Velbemte Mand Mons: Chresten Pedersøn Sommer
ey shulde mig Jnde finde Setter ieg Hannem og Hans Arfinger fra
Dato først kommendis S: Ollufes dag til en brugelig Vnderpandt
min Hoffuit gaard Brandholm saa Bruge Jndtil Hand eller hans
Arfvinger Nøyagteligen Bliffuer Contenteredt og betalt Holdendis
Hannem shadis løeß vdj alle maader Eftter Kong: Lou og Ressesser
der Jmod Ingen Exception eller Vdslugt mig Hiulpen shal Yder-
meere til beder for sichring Hafver ieg og min Kiereste Frue
Sebilla Giøe for oß og Vorre Arfvinger denne Obligation med
Vor Vndershreffue Hendes og med min Adelig Zigne beskreffed —
Actum Frisenborg ut supra d. 16. May= 1683 —
Conrad von Houelen, Eggen Haand (LS).
Sibella Giøe, Eggen Haand (LS).

{Slut}