Oprettet 14. januar 2019
Sidste ændring 14. januar 2019

Brande, Brandholm 1682.

Birgitte Gøye udlægger hendes arvedel af Brandholm og en øde gård i Borup og en gård på Fyn til søsteren Sybille Gøye og hendes mand Conrad von Hövelen.
Ødegården i Borup i Brande skal have gammelt 1664 matrikel hartkorn 5 6 2 2. I 1664 var fæsteren Peder Olufsen, her i 1682 øde, i 1683 skal Christen Christensen være fæster af den halve gård, som von Hövelen ejer.
Dette skøde er skrevet på Quitzowsholm, Norup sogn, Fyn og sikkert underskrevet der af Birgitte Gøye, der dør året efter i 1683 — søsteren Sybille må endda pantsætte Brandholm for at få hende standsmæssigt begravet.

Liste af 9 personer nævnt 1682:
Navn Sted Bemærkning
Birgitte Eskildsdatter Gøye Quitzowsholm, Norup sogn, Fyn Hun havde i 1661 med søskende Henrik og Sibylle fået Brandholm tilbage i familien fordi køberne efter hendes far Eskild Henriksen Gøye ikke kunne betale gælden på hovedgården. Gift med Henning Quitzow.
Henning Quitzow Quitzowsholm, Norup sogn, Fyn Nævnt som afdød (salig) †1672. Gift med Birgitte Gøye. Quitzowsholm senere kaldet Hofmansgave.
Sybille Eskildsdatter Gøye Brandholm, Brande Får her overdraget søsteren Birgittes andel af Brandholm.
Hans Christensen Vitved sogn, Fyn Boede før på denne gård, ti tønder harkorn gammel matrikel 1664, som overdrages til Sybille Gøye.
Conrad von Hövelen Brandholm, Brande Digter, gift med Sybille Gøye.
Hans Bille Jungetgaard, Junget sogn, Viborg Amt †1672. Gift 2. gang med Beate Henriksdatter Gøye datter af Henrik Gøye, som er bror til Eskild Gøye af Brandholm.
Anne Munk Haraldskær, Skibet sogn *1599 †1677 Skibet. Død fem år før dette skøde, altså enten er det ikke hende eller er gården i Vitved på Fyn blevet byttet for gods i Jylland før 1677. Så ville Birgitte have videregivet skødet på gårdene i Jylland, hvilket synes at være meningen i teksten.
Preben Brahe Engelsholm, Nørup sogn Gift med Susanne Falksdatter Gøye datter af Falk Gøye, som er søn af Eskild Gøye, der er Birgittes far. Preben Brahe er dermed gift med Birgittes brors datter.
Henrik Jensen Juel Lindbjerggaard, Ølgod *1629 Trondheim †1707, hans mor var en Gøye, søster til Birgitte og Sybilles far Eskild Gøye.

Viborg Landstings Skøde- og Panteregister No. 21. Bog 36, 1683-1684. Opslag 3.
Birgitte Eskildsdatter Gøye udlægger hendes arvedel af Brandholm foruden en ødegård i Borup i Brande og en gård på Fyn til søsteren Sybille og hendes mand Conrad von Hövelen,

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2019. Henvisning til pantebrevet: Jørn Jensen.
Linierne er så lange som i originalen, så man kan se at der på højre rand mangler nogle bogstaver i mange linier.


Velb Frue Birgete Giøe Sal. Henning Quitsøns hindes Vdleg til Velb Conrad von Hövelen og hindes Søster Velbr Frue Sebele Giøe for huis Hende eftter Hindes foreldre Er tilfalden.

Anno 1683 d vj Janvari {Viborg Landsting}.
No 1. Jeg Birgete Giøe Sal Henning Quidsous til Quidsouholm
kiendes og her med vitterlig giør for alle, at Jeg eftter rigtig
Regning tilfyllest giørelse hafver Vdlagt til Erlige og Velb. ma{..}
Conrad von Höuelen og Min Kr Søster Velb Frue Sebille giøe f{..}
huiß hende eftter hindes sal foreldre Arveligen er tilfald{..}
Først Brandholms hofvedgaard , med ald der til ligende Agger,
Eng , shov og [Mark] , gresgang og fædriftt, og alle dens Eene Marche{.}
, Ker og mosßer, voet og tørt, tøregreftt og Liungslet, Jnted Vnder
legendis [k]aldet som Nu Vides P[.]rt Brandholms [g...d..zta..]
Liger og af Arildz tid Dertilliget Hafver det Verre sig {........}
Nafn det nefnis kand, disligeste Eftterfølgende Bøndergaarde {......}
Navnlig en Ødegaard J Borup J Brans Sogen Er fem Tønder Sex [skep]
toe fierringkar toe alb . En gaard J fastrup J Fyn J Virle {Vitved} Sogen
som Hanß Christensen paa boede, Huilchen eftter dende der paa Vdgifne
Specificerede shiøde af Erlig og Velb mand Hans Bille til Jungergaard {Jungetgaard}
Er tj tønder hart Korn , for Huilchen de sig andet Jordegodtz af
Juland Hafver til Hendet , af Erlig og Velb Jomfru Anne
Munch , eftter Hindes der paa Vdgifne shiødeß JndHold , Huilchen
Hovidgaard Brandholm sampt Bøndergaarde og goedz , Beligendiß
J Jylland J Brand Sogen J Nørvangß Heret , ofver bemelte
Velb Conrad von Hövelen og Min K : Søster Velb Frue Sebe{..}
Giøe shal Nyde , Bruge og beholde for dennem dieres Børn og A{...}
vinger til Evindelig Eyendom , Vden Modsigelse og for hindring
J Nogen Maader , og Kiendes Jeg Undershrefne Bergete Giøe Sal
Hening Quidsous mig Jngen Loed , deel, eller ydermere Ret
tighed eftter Denne dag dervdj, at Hafve , mens Ovin ben{s}
Velb Conrad von Hövelen og Min K Søster Frue Sebele Giøe for
Dennem dieres Børn og Arfvinger at giøre sig det saa Nøttig
som dj best Veed og kand J allemaade ,
Diß til ydermere Bechrefttelse Hafver Jeg det med Egen Hand vdershrifvit,
og mit Zigenete Hostrøgt , og venligen om bedet dend
Høyædle og Velborne Mand Preben Brahe til Engelsholm og
Geed Holm , saa og den Høyædle og Velborne mand Hendrich
til Lindeberig med mig at confimere og vnderskrifve , -
Actum Quidsou Holm den 20 April 1682.
Preben Brahe, Mpp (L: S:)
Hendrich Juel, Ged (L: S:)
Sal Ob Hening Quidsous Enche B Giøe (L: S:)

{Slut}