Oprettet 11. januar 2019
Sidste ændring 23. januar 2019

Brande, pant Grarup 1681.

Pantebrev fra Jacob Ulfeld Jacobsen paa Nørre Karstoft til Jens Eskesen i LilleBrande i Sønder Omme.
Lånet er 99 rigsdaler.
Pantet er en halvgård i Grarup som Jens Jensen paaboer. Gaarden skylder aarlig 7½ skæpper rug aaboemaal, 6 skipr Biug, j faar, j Svin, j gaas, j hønne, j snes Eeg, gestrj. Dette passer nogenlunde med det halve af skylden på hele gården set i matriklen 1664.
Denne halvgård var 1664 øde. Nogen år derefter var Jens Jensen og Jens Christensen på gården i følge matriklen 1664, men dette stemmer ikke helt med markbogen 1683 og den Ny Matrikel 1688.
Formelt er dette et pantebrev, men som det ses også et skøde, hvis ikke de 99 rigsdaler betales tilbage før snapstinget i juni 1682. Dette er ikke sket og Jens Eskesen har overtaget denne halve gård, som det ses i markbogen 1683.
Jens Eskesen siges at være født i Tarp i Borris sogn og dette bekræftes af matriklen 1664, hvor han ses på en gård i Tarp, der hører under Lundenæs.

Liste af 3 personer nævnt 1681:
Navn Sted Bemærkning
Jakob Ulfeld Jakobsen Nørre Karstoft, Skarrild †1695c udsteder pantet.
Jens Eskesen LilleBrande, Sønder Omme *i Tarp i Borris sogn, †dec. 1788 i Lillebrande. Kaldes Karl i pantebrevet, var dermed vel ungkarl. Nævnes som fadder i 1787 og i markbogen 1683 og i Ny Matrikel 1688 i LilleBrande .
Jens Jensen Grarup, Brande Fæster halvgården som pantet er på.

Viborg Landstings Skøde- og Panteregister No. 20. Bog 35, 1681-1682. Opslag 304.
Jakob Ulfeld Jakobsen på Nørre Karstoft i Skarrilds pantebrev til Jens Eskesen i LilleBrande i Sønder Omme på en halvgård i Grarup i Brande.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2019. Henvisning til pantebrevet: Jørn Jensen.

Jacob Ulfeld Jacobsen hans pandtebreff till Jens Eskesen udj Tarp {barnefødt Tarp i Borris, bor i LilleBrande i Sønder Omme sogn}.

No. 8. Kiendis ieg Jacob ulfeld Jacobsen , og giør for alle Vitterlig skyldig at Verre Erlig og Velachte Karel Jens Eskesen barnefød udj Tarp , i Borris sogen , og nu værendis udj Sønder Omme Nj og halffembtesindstiuge Rixdaller Sigger - 99 Ridr: Jeg Jacob Ulfeld , forpligter mig eller mine arfvinger , En for alle og alle for en , paa ære troe og Lofve , oprinhteligen og Vel at Betalle Jens Eskesen eller Hans arfvinger , Eftter Hans Egen Villie og Minde Redepenge som forskrefvet staar , og til dis beder och U=Rygelig forsichering for for[.] =99 Rir hafver ieg fra mig eller mine arfvinger pandtsatt , til Jens Eshesen eller hans arfvinger , En af mine halfve gaarde liggende udj grarup, Jens Jensen Paaboer i Nørvangsherret i Brande sogen , skylder aarligen 7½ skæpper rug aaboemaal, 6 skipr Biug, j faar, j Svin, j gaas, j hønne, j snes Eeg, [...] gestrj aar: Med des tilligendes grund og Eyendomb Som der nu tilligger , eller ud af arilds tid , indted undtagen, Liggervis , Som ieg det Hidindtil Nøt og brugt Hafver , Oc som saa skeede, hvilche iche formodes , at for benefnte - 99 Ridr Capital , med sin pagaaende Rendte , og [shade?] Gield , iche blef Jens Eschesen eller hans Arfvinger , af mig eller mine arfvinger , udj en Samlet Summa Betaldt , tilførst kommende Vorder Snapsting , Naar Vi shrifver Anno 1682 , Da shall forn Jens Eshesen forlofvet vere , og her med fuldmagt Hafve , at trede til forbemelte pandte , for Evindelig og U=igien kaldendes Eyendomb til hannem eller Hans Arfvinger , for mig eller mine Arfvinger , Ocsom saa befindis kunde , at forbemelte Jens Eshesen formedelst min VanHiemmels brøst shyld paa samme sit Rettmesige pandt , kunde [Lide] nogen shade , At forbemte Halfvegaard hannem Endten ved Loug eller Rett for min Vanhiemmels brøst shyld blev fra vunden, Da beplifter {der står f} ieg Jacob Ulfeld Jacobsen mig eller mine arfvinger , at Contentere og fornøye Jens Eschesen eller Hans Arfvinger , med Lige got og beleiligt Jordegoedtz inden Sex Samfulde ugger eftter dette bliver mig til Kiende gifven , og Holde hannem eller hans Arfgr: dette forshrefen for mig eller min Arfvinger, uden shade og shadeßløs udj alle maader, dette til des beder og trygere forsichring ,hafver ieg dette med Egenhaand underskhrefvet , og med Zignet fortrøgt ,
Actum sharild Den=7 Decembr : Anno 1681
Jacob Ulfeld Jacobßen [.]ria (L: S:)

{Slut}