Sidst ændret: 18. feb. 2014
Brande sogn: Søren Troelsen, Alkærlund 1667

Peder Nielsen i Alkærlund har for længe siden lånt Thomas Jensen i Skærlund 10 rigsdaler og 4 mark, hvorpå der findes et skriftligt bevis. Peder Nielsen er afdød. Da Thomas Jensen dør 1663-64 tager sønnen Niels Thomassen i Kragsig arven til sig, hvilket vil sige at han også har overtaget lånet, eller dette påstår Søren Troelsen, der stævner for hans kone Maren Christensdatter, der vel alene arver efter Peder Nielsen, hendes bedstefar.
På første forhandlingsdag udsættes sagen 6 uger, hvilket ville være til ca. 1. februar, men allerede tre uger før kommer det til anden forhandlingsdag, fordi Søren Troelsen har vidner på at Niels Thomassen har vedgået lånet på de 3½ slettedaler, som der ikke var "breff" på og dette skal straks protokolleres, så det var retslig og skriftlig afsikret.
Tak til Erik Brejl for diverse hjælp, 2013.

Begivenhedernes forløb efter dokumenternes dato:.
26. nov. 1667 Stævning af Niels Thomassen i Kragsig og forkyndelse.
17. dec. 1667 1. forhandlingsdag.
07. jan. 1668 2. forhandlingsdag.

Forhandlingsdage:
1. forhandlingsdag 17. dec. 1667
Stævningen fra den 26. okt. 1667 protokolleres.
Sagen udsat 6 uger.
2. forhandlingsdag 07. jan. 1668
Vidner om at Niels Thomassen lovede at betale den 1. jan. 1668.

Personer i dec. 1667 og jan. 1668:
NavnSted Kommentar
Søren TroelsenAlkærlund, Brande Det går om hans kone Maren Chrisensdatters arv efter hendes bedstefar Peder Nielsen.
Maren ChristensdatterAlkærlund, Brande Hun arver efter bedstefaderen Peder Nielsen. Hun er gift med Søren Troelsen.
Niels ThomassenKragsig, Brande Har taget arven efter hans far Thomas Jensen til sig og det er af den arv gælden skal betales. Han har ved at antage arven også arvet gælden, eller det påstår Søren Troelsen i alt fald.
Thomas JensenSkærlund, Brande Far til Niels Thomassen. Afdød. Skyldte Peder Nielsen 10 rigsdaler 4 mark skriftlig og 3½ slettedaler uden "breff".
Mathias NielsenBrande By, Brande Udbringer stævningen.
Jens TroelsenArvad, Brande Udbringer stævningen.
Christen TroelsenArvad, Brande Vidne til at Niels Thomassen havde lovet at betale.
Anders IbsenArvad, Brande Vidne til at Niels Thomassen havde lovet at betale.
Otte KnudsenRefstrup, Gadbjerg Herredsfoged i Nørvangs Herred.
Peder NielsenAlkærlund, Brande Arven efter ham er Thomas Jensens skyldbevis, som nu ejes af barnebarnet Maren Christensdatter. Hendes mand Søren Troelsen fordrer nu beløbet tilbagebetalt.


1667
Nørvang Herreds Tingbog 1667
Viborg Landsarkiv: B69A - 5
17. december 1667
Foliosider: FS 149b -150b
Affotografering: Erik Brejl (venligst stillet til rådighed)
Udskrift: Villy M. Sorensen 2013

{1. FORHANDLINGSDAG 17. dec. 1667.}
{Folioside 149b}
For Retten fremstoed Erlig og Velagt Mand Søffren troelsen i Allinglund {Alkærlund, Brande} och fremlagde en steffning

{Folioside 150}
daterit Reffstrup {Gadbjerg} dend 26 9br {november}. nu Sidst affuigt som her i dag bleff lest och paaschreffuen liudende ord effter anden Saalediß,

Otte Knuds paa Reffstrup Herridtzfoegidt udj Nøruongßherridt, giør vitterlig, at for mig haff[..] ladet berette Søffren troelsen aff Allinglund {Alkærlund}, huorledis hans shall Vere foraarsagedt att haffue tiltalle til eder Nielß tomassen i Kragsig for 10 Rdl: 4 Mk. med denß forfalden rentte, som eders Sallige fader tomas Jensen som boede i shierlund {Skærlund} forne: Sørren Troelsens hustrueß Aaldefader {bedstefar} shyldig[.] Vaar, effter tuende dend Sallige Mandtz handshriffters lydelse, saauell och for 2 Rixdlr 2 Mk. derforuden hannem lant var, och hans hustrue Maren Christenßdatter er Arffueligen tilfalden, Hiul{c}he for: Penge Bmt {bemelte} Søren troelsen formeener [i] forne: Nielß tomassen bør at betalle och indfrj Eders Sallig faderß vedgiffne breffue baade Capital, rentte och ald til forAarsagde Omkostning inden 15 dage, eller dereffter at lide Namb {gøre udlæg, tage} och Vordering i Eders boe och goedtz huor det findiß effter forordningen, och hiuS icke Ved Namb kand Søgeß, da at lide deele och videre Loumaal, eftersom i allene shall haffue Annammit eders Sallig forælderis goed och goedtz, tj steffniß eder forne: Nielß tomassen i Kragsig, for mig at møde udj Rette paa Nøruongsherridtzting Nest ting dag effter denne Steffning loulig for eder vorder forkøndit, tagendiß med huis Eder udj dend Sag, agter med at be[f]rie, at da at gaaeS {forholde sig, handle} derom samt lou och rett er.
Datum Reffstrup d 26 9br Anno 1667:
Ottho Knuds Eghand,

dereffter satte for: Sørren troelsen udj ald dom och Rette. och Var domb begierende, da formedelst ing[.] giensuar er Sagen opsatt i 6 Vger da parterne at møde och gaaeß derom saauidt Lou och Rette.
des till vitterlighed under min forseigling
Actum Anno die et loco ut Supra:

{Folioside 150b}
Noch fanttiß paa samme steffning. paa dend anden side shreffuen. Anno 1667: den 26 gt[.]: Vaare Vj Vndershreffne i Kragsig, och der Loulig lest och forkøndit. denne Steffning for Niels tomass der ibidem
Anno ut Supra:


1668
Nørvang Herreds Tingbog 1668
Viborg Landsarkiv: B69A - 6
7. januar 1668
Folioside: FS 3
Udskrift: Villy M. Sorensen 1992

{2. FORHANDLINGSDAG 7. jan. 1668.}
{Folioside 3}
For Retten fremstoed Erlig och velagdt Mand Søffren troelsen i Algierlund som epsit:
For Retten Fremstoed, Matthiß Nielsen i brand {Brande} och Jenß troelsen i Arevad, dj hiemlede med opragte finger och æed effter Recessen at di i dag Maanit da steffnedt och varsell gaff dii Nielß tomassen i kragsig. till hans huß og boepell for vinder och anden Loumaal. som for: Søffren Troelsen agter her i dag til tinget at førre och Tage beschreffuen om hand noget derimod kand haffue at suare,
Saa for Retten fremstoed, Christen troelsen i arevad, och anders Ibsen ibidem vandt enhuer for sig med opholden finger och æed effter Recessen: at di hørde och saae dett Nielß tomassen i kragsig, paa Nyttaars dag nu sidst forledern, bød Søffren troelsen i algierlund halffierde Slettedlr: udii Reede Penge, som hanß Sl: fader Tomas Jensen, vaar Sl: Peder Nielsen i algierlund schiuldig uden breff, foruden toe handschriffter som lyder paa Capital 10 Rdl 4 M. dennem bad hand at hand Uille slaaa noget aff och saa bie hannem nogen tid. saa Uillle hand med tiden vere i hanß minde; Noch vant for: Christen troelsen och Anders Ibsen at foreschreffne Nielß tomassen haffde alene annammet huiß gæld og goedß som fantis effter hanß forelderis død, dette udj Sandhed at uere derpaa di bad dennem Gud till hielp. huoreffter for: Søffren troelsen var tingßuinde begierende alt saalediß i dag for Retten gick och foer, till vidnißbiurd under vores forseigling.