Brande sogn: Skifte efter Kirsten Pedersdatter, Uhre, 1750

Sidst opdateret 10. sept. 2006

Skifte efter Kirsten Pedersdatter død Januar 1750 i Uhre, Brande.
Gift med skoleholder Niels Nielsen *1712c †1774. Et barn.

Der nævnes Kirsten Pedersdatters forældre i Brandlund, som stadig lever i 1750. Hendes far var Peder Jensen, hendes mor er nævnt men ikke ved navn. Peder Jensen nævnes ikke i skattemandtallet i 1762-63 i Brandlund, han kan være født 1690cc (har datter der gifter sig 1743cc). Han maa antages at være død 1750-1762. I Skattemandtalles findes en Jens Pedersen i Brandlund, som har sin mor boende. Dette er en mulighed for Peder Jensens kone.

Liste af personer nævnt 1750:
Niels NielsenUhre *1712c †1774, skoleholder i Uhre, gift 2. gang med 1751 i Gellerup med Inger Esbensdatter, gift 3. gang 1762+ med Maren Henningsdatter
Kirsten PedersdatterUhre *1720cc †1750, gift med skoleholder Niels Nielsen
Niels NielsenUhre *1744 søn af Niels Nielsen og Kirsten Pedersdatter
Peder JensenBrandlund Vel død 1750-62, konen lever i 1750
Peder Jensens koneBrandlund Lever 1750. Navn ikke kendt. Lever muligvis 1762 hos en mulig søn Jens Pedersen i Branlund.
Jens RisomBrande by Provst i Nørvang Herred, præst i Brande
Ancher BorchRinggive Sognepræst i Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe
Jens MandisHvejsel Sognepræst i Hvejsel og Givskud
Christen AsserbølSkjærlund ejer af Niels Nielsens sted i Uhre
Peder Pedersen den yngreUhre *1720c †1782
Jens PedersenBrandlund Muligvis bror til Kirsten Pedersdatter
Laurits Jørgensen?  
Jens NielsenBrande  


1750
Gejstlig Skifte og Justitsprotokol Nørvang H. 1715-52
Viborg Landsarkiv: G37B-3 fs 13b ff
Udskrift: Villy M. Sorensen


Ao 1750 d: 3 Febr, som var rette 30 dagen efter Ærlige og Gudelsken[?], sl. Kiesten Pedersdatter forhen Ærlige og Velagte Niels Nielsen Skoleholder udi Uhre i Brande Sogn hans kiære Hustrue, hendes dødelige afgang, var forsamlet udi dend Sa,. afdødes Sterfboe, denKong: allernaadigst constituerede Geistlige Skifte Forvalter Velærværdige og Høylærde Sr. Jens Risom Provst udi Nørvangs Herredt og Sognepræst for Brande Meenighed med tiltagen Assessorer Velærværdiege og Vellærde Hr. Ancher Borch Sogne-Præst for Rindgive, Gadbierg og Lindeballe Meenigheder, og Jens Mandis Sogne-Præst for Hveisel og Gifschod Meenigheeder for efter loven at holde Registrering og vurdering samt Skifte og deeling imellem dend efterladte Enke=Mand forbemt Niels Nielsen og hans med hans Sal: Hustru i sit Ægteskab avlede Eniste Søn Niels Nielsen nu lidet i 5te=Aar, hvor de var tilstæde tilligemed foranførte Stedets Ejer Sr. Xsten Asserbøl fra Schierlund og Peder Pedersen dend yngre begge her af Uhre bye i Brande Sogn, hvor de ved registrering og vurdering med skifte og Deling passerede følgende

Af sølf fandtes i Stervboen intet eller reede Penge

AntalSag rdMS
 Kaaber    
 Af Kiedler og andet fandtes efter vegt i alt 21 1/2 pund a 28 'S er 91 
 En Liden Thee Kiædel efter vurdering af værdi 11 
 Tiin    
1liden Tin=fad med 2de tin tallerkener vog 3 1/2 pund a 1M 4S  46
1liden Thee potte  2 
 Messing    
2deMessing Lysestager  2 
 Jern Fang    
Engl: høelee med [dragt?]  2 
1Tørve spade med skaft   12
1lyng lee  1 
1Jern pande   8
1liden Fyhr fad   4
1Jern Gryde  5 
 Boeskab    
1Jernbeslagen Æeg kiste noget gl: i [...] 12 
1liden Tio Fyhrskrin uden beslag  4 
1 lidet fyhrskab paa veggen til lindklæder og 1 Taburette   2 8
1 Sold og et drøfte trug   1  
2de [Ængeskor?] 1    
1 dito og en ballie   2 8
1 span og en stgrippe   1  
1 gl: half Tønde   1 8
1 fierding og 1 half Ancker   1  
1 degne=trug   1  
1 Kierne   1  
2de stand Tønder   1  
1 stue Uhr 2    
1 Fiol   4  
1 regme=brett     8
1 liden lygte med glas     8
1 [Rosk?] og 1 par Korr   3 4
  Steen= og Glas=Tøy      
2de par Thee kopper     12
1 steen=fad og 2de Tallerkener   1  
1 steen Kruus uden Log     8
1 blik tragt og Rive jern     8
3de Boutellier     12
1 liden Spejl     6
3de glasser     12
9 [Sætter?] af leer. 1 pptte og 1 [kouse?] af samme slags   1  
2de sorte gryder og 2de dito potter     6
  Senge og Senge=Klæder      
En Seng med Sengeklæder og lagener 8    
En dito seng med Senge=klæder og Omhæng 4 2  
  Dend Sal: Kones Klæder blev af Enke=Manden med de 2de Vurderings Mænd ansat og taxeret for 8 4  
  Levende _Creaturer      
1 hviid Koe i 5 Aar 6 2  
1 graae Broget dito i 8de Aar 6    
1 sort hielmet i 5 Aar 5    
1 sort hielmet qvie i 2det Aar 2 2  
1 graa hielmet stude=kalf 1 4  
6 faar og 2 Lamme 4 4  
  Derefter siden intet mere fandtes at registrere og vurdere, blev Encke=Manden tilligmed dend Sal: Kones Moder, som var tilstæde, tilspurgt, om de veedste noget mer boen til nytte at beregne, hvortil Encke=mande svarte, at hand hafde tilgode restance for skolehold udi sognet, som boen til Indtegt blev beregnet, i alt efter forevisende Restance specification 16    
  Desforudenj hos Jens pedersen Lund paa stude 3 2  
  Vieder veedste hverken Encke Manden eller nogen af tilstæde Værende boen til Indtegt at beregne, og er da boens behold og Indtægt 90 2 12
         
  Derimod er Boens besværing      
1 Ejeren angaf og lod vurdere stædets ladehuus, som fandtes brøstfældig og efter vurderings Mændenes taxation blev ansat boen til besværing i alt for penge 5    
2 Desforuden angaf Hosbonden at have tilgod, som Encke Manden tilstoed, 1 Aars landgilde 2 4  
3 Angaf Encke=Manden at være skyldig til Lauritz Jørgensen 2    
4 skyldig til Jens Nielsen i Brande   2 8
  Som giør med brøstfeldigheden og bortskyld i Gield i alt 10   8
  Dette Skiftes bekostning med salarie 2    
  Skifte Brevet med stgemplet papiir 2 3  
  De 2de Vurderings=Mænd fordrede for umage og tidsspilde   1 8
  bliver ialt boens besværing 14 5  
  hvilke 14rd 5 M naar fradrages fra boens fulde summa, some er 90 2 12
  bliver tilbage i behold 75 3 12
  Desforuden tilbød Encke=Manden at vilde, foruden at afstaae sin begravelses omkostning, give over dend ansatte vurdering, paa det at boen icke ved Auction skulle adskilles, af Kierlighed til sit barn, endnu, som til boens Indtegt maatte beregnes i alt 4    
  Hvormed dend Afdødes Fader, som Moder=Fader til barnet, der var tilstæde, men [sk..?], ogsaa var fornøyet, uden at paastaae nogen videre Auction, paa boen ialt, som bliver til skifte imellem Faderen og den Umyndige Søn, beløber sig i alt til dend Summa 79 3 12
         

Hvoraf Faderen efter Loven tilkommer den halfve part, som bedrager sig til penge i alt 39rd 4M 14S, og Sønnen dend anden halfve part ligeledes 39rd 4M 14S, som Faderen ved Sønnens myndigs Aar i sin Tiid bliver ansvarlig for, og imidlertid, om hand lever, forsørger barnet med fornøden Education, uden at noget fra barnets Capital afgaar, indtil hand bliver sine fulde 18ten Aar, da skal Faderen i hans tiid, siden barnet er saa lidet, at det ej af Renterne kand underholdes, være fri for at svare nogen Rent til Sønnen i sin Tiid; Men skulle Barnet ellers paa andre stæder tilfalde nogen arf, da skal de deraf faldende Renter legges til Capitalen, uden at faderen noget deraf kand for barnets opfostring gotgiøres.
Og der dette Ski9fte da salledes i mindelighed bleven sluttet, og afgiort i foranførte Personers Overværelse,

Datum Stervboen ut supra
J. Risom Ancher Borch J: Mandix
N. Nielsen
Peder Jensen i Lund, Dend afdødes fader
Som Vurderingsmænd
Hans H: J. Jensen,
Nielsen [Bion] Adsersbøll
...