Brande sogn: Skifte efter Anders Sørensen, Sønder Askær, 1698

Sidst opdateret 9. aug. 2013

Skifte efter Anders Sørensen død 1698 i Sønder Askær, Brande.
Gift med Anne Pedersdatter, der var gift før med Anders Sørensens bror Laurs, der havde fem børn.

Anders Sørensen giftede sig med sin brors Laurs enke og fæstede Sønder Askær. Dette har været efter april 1694 og før 1698.

Gårdens værdi vurderes til 114 rigsdaler, de foreskrevne udgifter - det vil sige, hvad der efter fæstet i 1694 skulle have været på gården i 1698 - som mangler er et 18 fags hus, loft i stalden, 4 heste, 2 køer, 1 stud og fire får. Disse foreskrevne udgifter beløber sig til 142 rigsdaler, hvilket vil sige at boet officielt skylder Skanderborg Rytterdistrikt 28 rigsdaler. Dette går naturligvis ikke. Derfor bedes sønnen Niels Larsen så snart som muligt at få opført bygningerne og få dyrene tilsammen. Friheden fra landgilde, fordi Sønder Askær blev fæstet øde i 1694, er "ude" eller forbi halvanden måned efter dette skifte sluttes i maj 1698.

Dette skifte indeholder den første skriftlige aftægtskontrakt set i Brande sogn.
Niels Larsen skal give hans mor Anne Pedersdatter:

1 liden stue på 1 1/2 fag
Tørv til ildebrand eller varme
1 tønde rug årlig
1 tønde malt (byg) årlig
holde 4 får for hende
holde 1 ko for hendeListe af personer nævnt 1698:
Anders SørensenSønder Askjær Død før mars 1698. Gift med Anne Pedersdatter
Anne PedersdatterSønder Askjær *1645cc †1698+. Gift formodentlig 1. 1670cc gang med Laurs Sørensen i Risbjerg, Brande med fem levende børn. Flytter 1694 til Sønder Askjær. Gift 2. gang mellem 1695-97 med Laurs' bror Anders, ingen børn.
Laurs SørensenSønder Askjær Indtil 1694 i Risbjerg, 1694 indtil 1697- i Sønder Askjær under Skanderborg Ryttgerdistrikt. Gift med Anne Pedersdatter, fem børn.
Jens LaursenSkerris Sandsynligvis i Skerris ved hans søster Anne, søn af Laurs Sørensen †1694-7 og Anne Pedersdatter
Søren LaursenRisbjerg Søn af Laurs Sørensen †1694-7 og Anne Pedersdatter
Anders LaursenRisbjerg Søn af Laurs Sørensen †1694-7 og Anne Pedersdatter
Niels LaursenSønder Askjær Overtager fæstet, søn af Laurs Sørensen †1694-7 og Anne Pedersdatter
Anne LaursdatterSkerris gift med Christen Sørensen i Skerris, datter af Laurs Sørensen †1694-7 og Anne Pedersdatter
Søren AndersenLangballe Vurderingsmand af Langballe i Vinding Sogn. † 1734-. Se Brande Gårdhistorie Ændringer, han er gift med Kirsten Nielsdatter †1748 i Langballe, der er søster til Jens Nielsen i Skjærlund..
Morten AndersenFrisbæk Vurderingsmand måske af Frisbæk i Nørre Snede Sogn.


1702
Skanderborg Rytterdistrict.
Skifteprotokol for Det 4de Jyske Regiments Ryttergods 1694-1701..
Viborg Landsarkiv: GRYT 4-13 follioside 243
Udskrift: Villy M. Sorensen


Sønder Aschier
Ao=1698 d: 24 Marti Varre Vi Efterskrefne Nembl: Paa Kongl: Mayts Regiments Skrifvers Christian Knudsen Gybergs Vegne, Sørens Pouelsen og paa Herrids Fogedens Vegne Jens Christen, af Straarup med 2de vurderingsmænd Søren Andersen af Langballe, og Morten Andersen af frisbech forsamblede, udj Sønder Aschier, der it Rigtig og endelig Skifte oc dehling, at foretage og Holde efter Sal: Anders Sørensen, som boede og døde ibd: imellem Hans efterladte Enke Anne Pedersdatter oc Børn Jens Larsen boende i Scheris Søren Laursen boende i Riisberg, Ander Laursen ibd: boende, Niels Laursen, boende i Sønder Aschier, oc Anne Laursdatter, Christen Sørensens Hustrue i Scheris. Hans kongl: Maystr Allernaadigste, ingangen Skiftes, forordning paa den Eene sampt Creditorerne paa den Anden side, og er saa boens tilstand, efter foregaaende Registrering og nu Angivende Befunden som følger.-

AntalSag rdMS
 Indboen    
1Liden Eske Skifur med Oben fond   2  
1Eege Half Kistem med fond og Laas 2 2  
1gl: Landskab med 3 Romb 2    
2Skring med Laas 1 1  
1Nyt Eege Skab 2 2  
1Liden Hengskab   3  
1degen trug   1  
1Benche Kiste   3  
1flød bøte, 1 Øltønde, 1 kieren, ij benche   2  
2Stolle   1  
1Jern Gryde 1    
1gl: Kaaber Keddel 5 2  
1bærd bord    
1Nye Kisten uden Laas og beslag 1 2  
1Tin Half potte, 1 brugt tin [Kauschen?], 8 Tin faadde 1    
1Ølkar, 1 brøeballie, 1 Sall, er 1 1  
1Haandkvern, 1 Sold og 1 sold 1 1  
        
 Jern Fang      
1øxe oc 1 Nafver   2 6
1Hiøllee, 1 Korve Spand 1 2  
1Vogn med Ald behør 5    
1ploug med Jøren og behør, oc 1 Harre 1 2  
        
 SengeKleder      
1Sængested med 2 gl: Ulden Djuner, 1 Hovedpude oc 2 blaargarnslagen 3    
        
 Udboen      
1graae Hæst 5 Aar 20    
1sort brun Hoppe =1 Aar 7    
2Sort Hielmet Stude 18    
3Kiør á 5 Rdlr er 15    
8faar, á 2 1/2 M 5    
5Ginder[?] á 2 1/2 M 3   8
        
 Torschen Korn      
 Rug =2 Td= a 4 Rdlr er 8    
 Biug =1 Td= -------- 2 3  
        
 Summa Boens Middel er Penge 114 - 14

Enken og Hindes Søn Niels Laursen blef tilspurgt om Endnu noget Boen vedkommende maatte findes dend tilhørende som Registreris og Vorderis bure End Allereed, Indført oc Antegnet er. Hvortil de svarede Nej,

Ordinaire Udgifter
Saa som denne gaard af Laurs Nielsen , er for 4= Aars tid siden antagen Øde, frafattes endnu som bør opbringes =
  rdMS
18 fag Huus som i Ringeste Vil Koste 54 - -
Loft fattis i Straaden Vil Koste 6 - -
Til Gaarden Conservation Vdlægges efter forordning 4 bester a 12 Rdl er 48 - -
2 Kiør a 6 Rdlr = 1 Stud 10=Rdl, 4 faar 4 Rdl er 26 - -
Sæd Korn, Biug 1 Td 2 3 -
Rug er Saaed[?] 20 Skip. ej til Jndtegt, og der for icke Helle m til udgift fattes - - -
Skifte forvaltrens Schriue 4 - -
for stemplet papir til Skifte Brefvet og Skrifuer peng. 1 7 -
       
Summarum efter foreskrefven Vdgifter 142 1 -

Vider Gield blef ej Angiven eller fordrett.-

Staar diss ordinaire Vdgifter, og Hvis til Gaardens Conservation, er opteignet Lignis Jmod boens Middel, fornemmes at den ei Nær kand til slaae, til Hvis Ved Gaarden burde funden Vaare, fra Hverchen den Eene eller Anden der arfrer noget Arfveligt til fold kand, Mens dend inførte, boens Middel Annammer Niels Laursen til sig fra som handt alt Gaarden, frjheden er ud skal han Anfange, med Udgifterne, Rigtig af Gaarden, ad Vareede, og svare, og Paabeedes i Rette tid continuere. Hvis endnu fattis paa det Allereede opbuigte, Lover, hand med snareste, at forferdige, og end der foruden med forderligste opsette af de Manglende Huuse, 8 fag Iaar i øfrige, saaledes med bruget, at omgaaes, som Hand Gaarden fremdehlis Agter at Nyde, og besidde, Hans Moder Lover Hand 1 liden Stue, paa 1 1/2 fag Øster Jstrad[?] at boe udj Hendes Lifs tid, og der til skaffe Hinde Nødtørftig Ild brand af torve, saa Lenge hun lefuer, oc derforunden Aarlig, til Lifs ophold, 1 Td=Rug, og 1 Td=Malt oc føde hende 4 faar, oc 1 Koe, salleedes til ende bragt oc der Ved, passeret som for ermelt Hvilcht Wi med egen Hender, bekræfter.
Datum Aschier, ut supra
Paa Kongl: Maytgs= Regiments skrifuers Veigne
Søren Povelsen
Jens Christensen
Søren Andersen
Morten Andersen
Niels Lassen