Brande sogn: Skifte efter Anne Mikkelsdatter, Sandfeld-Bjerre, 1784

Sidst opdateret 26. sept. 2011

Registrering, vurdering og skifte i juli 1784 efter Anne Mikkelsdatter *1742 i Toksvig, Arnborg gift 1776 i Arnborg med Erik Larsen af Brande By, senere Sandfeldbjerre. Hun døde i barselseng, da sønnen Lars blev født. Hun havde født en dreng i 1777, som døde 2 år gammel og et dødfødt barn i 1782. Den søn Lars, der her er 1 måned gammel og arver, lever og bosætter sig i Thyregod og bliver gammel.
Gården Sandfeld-Bjerre skal være 135 rigsdaler værd udregnet efter hartkorn 1 2 2 0 (110 rdl per tønde hartkorn), men den er belånt med 170 rigsdaler dvs. til langt over skorstenen, hvilket er usædvanligt i Brande sogn på den tid. Især 2. prioritetslånet på 50 rigsdaler er i grunden ikke afsikret i gårdens hartkorn for slet ikke at tale om de 24 rigsdaler fra Erik Larsens vel halvsøster Anne Christensdatter. Lånet på 120 rigsdaler fra Niels Pedersen Arvad blev givet til Erik Larsens formand i gården, Søren Larsen, da denne købte gården til selveje.
Når besætningen (60) og indboet (35) vurderet til 95 rigsdaler tælles med bliver der et lille overskud på 31 rigsdaler, hvoraf manden får 15 og sønnen de andre 15, som sættes renteløs hen til han bliver 18 år. Alt lades ved det gamle undtagen at omkostningerne på godt 4 rigsdaler til skiftet skal betales, heraf tager præsten godt 3 rigsdaler, nemlig 2 for at skrive skiftet - som er i pastor Clausens skrift - og godt 1 for "Reisen" til Sandfeld-Bjerre. For præsten er skifterne et halvt levebrød.
Besætningen er af normal størrelse for Brande sogn, men af redskaber og brugsgenstande findes kun det allernødvendigste i Sandfeld-Bjerre. Andre gårde har i reglen mange flere redskaber. Den afdødes klæder er adækvate men ikke velhavende.


Liste af personer nævnt 1784:
Navn Sted Bemærkning
Anne MikkelsdatterSandfeld-Bjerre *1742 Toksvig, Arnborg gift 1776 i Arnborg med Erik Larsen +1784 Sandfeld-Bjerre. Hun er datter af Mikkel Christensen Toksvig *1722c Toksvig †1792 Toksvig og Karen Jensdatter *1707c †1777 Toksvig.
Erik LarsenSandfeld-Bjerre *1731c †1792 Sandfeld-Bjerre. Gift 1776 i Arnborg med den afdøde.
Christen MikkelsenToksvig, Arnborg Den afdødes bror på fødegården i Toksvig, ikke kun få km fra Sandfled-Bjerre. *1744 Toksvig, Arnborg †1809 Toksvig
Christen PallesenFlø, Brande Vurderingsmand. *1715 i Store Sandfeld, opvokset på Brandholm
Søren SørensenFlø, Brande Vurderingsmand. *1740c †1829 Flø
Niels PedersenArvad, Brande *1726c Arvad †1797 Arvad. Har 1. prioritet i gården for rdl. 120. Han var en formuende mand.
Hans Jensen SmedUhre, Brande *1717c Arvad †1797 Uhre, Brande. Har 2. prioritet i gården for rdl. 50. Ejede flere gårde i Brande sogn.
Anne Christensdatter?, Brande skyldes rdl. 24 vel af manden Erik Larsen "til sin syster", det ville så være en halvsøster. Hun er ikke identificeret.
H N ClausenBrande By, Brande præsten i Brande.

{...} kommentar Villy M. Sorensen.

1784
Viborg Landsarkiv: Skifteprotokol for Koldinghuus Amt 1780 - 1789 B6C-218 Fol. 1232-34.
Udskrift: Villy M. Sorensen
Hans de Hofmann Ridder Deres Kongl: Mayestætes til Danmark og Norge per bestalter Conference Raad og Amtmand over Coldinghuus amt. giøre vitterligt at Skifttet eftter Erich Lassens afgl: Hustrue Anna Mickelsdatt: i Bierre udi Brande Sogn er forrettet saaledes som følger: Mandagen de 19de Julii 1784 var ieg undertegnede Clausen sognepræst til Brande i Coldinghuus Amt paa hans HøyVelbaarenhed hr: conference Raad og Amtmand de Hoffmanns Vegne tilstæde udi bierre i bemt Brande sogn for at registere og vurdere alle Ting eftter Erich Lassens Koene Anna Mickelsdatt som for 30 dage siden ved Døden er henkaldet: paa samme Tiid var og tilstæde Enkemmanden Erich Larsen; og paa hands eneste Søns Vegne, en Maaned gl. Lars, hands Moders broder Christen Michelsen Toxvig {Arnborg}, som Formynder. Testes vare Christen Pallesen og Søren Sørensen begge af Flø i bemelte Brande Sogn. Derpaa blev da Vurderet som følger:

AntalSag Rdl.MS
 {Gaarden}    
 Gaarden Bierre skyldende af Hartkorn 1 Tdr 2 skp 2 fk. 135    
 {Besætning}    
1gl: Bruun Hæst 4  
1sort Dito yngere 8  
1par Stude 16  
1graahielmet Koe 7  
1Dito Dito 5  
1gl: graaebroget 32 
1Kalv 12 
20Faar à 3 S. 10  
7Lam 14 
1Sviin 3  
 {Redskaber}    
1Vogn 12 
1halv nyere 2  
1pr: harfiele  2 
1pr: Møgfiele  1 
3Dito  1 
1Plov og Harve 1  
1Høele  2 
1Spade   12
1Jern Greeb   12
 Stuen    
1Bord  3 
1minder Dito  1 
1kiste 2  
1lidet Skab  4 
1Liden kakkelovns[.]rnet 4  
1Viiser {ur} 1  
1Overdyne 24 
1Underdyne 1  
1Hovedpude  2 
1Dito  1 
1pr Lagner  2 
1Overdyne 13 
1Under Dito  3 
1Pude  18
1pr Hylsklæder  2 
13 Træe Stoele  2 
 I Kiøkkenet    
5Steen Fade   8
8Steen Tallerkener  1 
1halv Pot og Tragt   8
1Øll Tønde  14
1Mælke[t]ætter   10
1Kierne   8
1Flødebøtte   2
1Oste save   2
2smaae Glase   2
1flaske   6
1Bord  1 
1gl: Skab  2 
1Strippe   6
1Spand   8
1Kar  18
1ringere Dito  1 
1Salt Koppe   2
2[saerte] Gryder   4
2Tallerkener   8
2Steen fade   8
1gl: Degnetrug  2 
1[Timte]   12
1Sold   8
1kaaber Kiedel vægtig 162 u a 24 S 3  
 Den afdødes Klæder    
1blaae Kaabe 12 
1sort Trøye  3 
1bruunt Skiørt  4 
1Dito Træye  2 
1sort Skiørt  3 
1Kartuuns Trøye  2 
1grøn Dito  18
1grøn Skiørt  4 
1Snørre Liv   12
1blaae Kiol 14 
1stribet Skiørt  3 
1gl. Livstykke   4
1pr Vanter   4
2Æsker   12
1sort Kyse  3 
1lidet Linnet  3 
3Huer 1  
 {Sum} 230214
 Derpaa blev Enken og Formynderne tilspurt om de vidste noget mere boet tilhørende, hvortil blev svaret Nei.    
 Boets Besværing blev da foretaget, og blev angivet at    
 skylde i Gaarden paa 1ste Prioritet til Niels {Pedersen} Arrevad Summa 120  
 Til Hans {Jensen} Smed i Uhre paa 2den Prioritet 50  
 Til sin Syster Anne Christensdatter 24  
 For min {præstens} Reise og Tilstædeværelse 12 
 de 2de Testes {vurderingsmænd}  2 
 Porto  2 
 Stemplet Papiir til forretningen  18
 Skifte Sallarium  26
 Skriver Gebyhr 2  
 Summa boets gield 198-14
 Naar samme drages fra Jndtægten bliver i behold som kommer til Deeling 315-
 hvoraf Enkemanden nyder det halve som er 1558
 og Sønnen det andet halve 1558
 Balance 315 
Sønnens Arv bliver staaende Rentesløs indtil hand bliver 18 Aar og imidlertid opføder faderen ham som hand kand forsvare, men til Arvends Sikkerhed giver faderen Pandte Obligation saaledes som Ober formynderen er fornøyet med. Videre Gield vidste Enkemanden ikke af og derpaa blev denne Skiftte Session sluttet og Boen Enkemanden overladt. Bierre den 19de Juli 1784.
Clausen
Erich Lassen
Christen Michelsen
Christen Pallesen, Søren Sørensen begge af Fløe.