Brande sogn: Plovhest til Niels Lassen, Sønder Askær, 1708

Sidst opdateret 1. okt. 2006

I 1707 døde 2 heste og en stud og 3 køer for Niels Lassen i Sønder Askær. Han har nu kun 1 hest foruden dragonens hest og en ko og en ungstud. Dette har to mænd bevidnet. Niels Lassen begærer derfor 1 plovhest og at blive fritaget for årets afgift - landgilde - på 8 rigsdaler og 3 mark. Det ses i øvrigt, at denne afgift blev betalt månedligt, for det nævnes at Niels Lassen er bagud en del måneder med at betale denne afgift.

Beslutningen den 20. sep. i Vejle, er at eftersom Niels Lassen er en flittig ung mand og er kommet i ulykke, skal han af regimentskassen have 10 rigsdaler for en plovhest, men han bliver ikke fritaget fra årsafgiften. Dette gøres for at "konservere" dragonens fæstepenge. Rytterdistriktet havde åbenbart i 1708 en dragon stationeret i Sønder Askær.1708
Skanderborg Rytterdistrikts Sesseion Protokon 1707-1709
Viborg Landsarkiv: GRYT 4-3 follioside 153
Udskrift: Villy M. Sorensen


Vet Lit[?] B. Birkeager
Niels Lassen in Sønder Aakier[!] udi afvigte oc dette aar fra samme at være bort død 2 gode bæster til 40 Rd, En stud 3 køer, af paakommen Sygdom oc Vanheld saa ichun tilbage hafver it bæst foruden sin holden Dargoun hæst Item en Koe oc En ungstud, sin besætning at completere, ej er formaaende heldst ham oc Rester En deel af sin Maanitlige udgifter, derom 2de Mænds paategnede attest foruden at det sig saa forholder;
Begierer derfore at maatte gifvis til it plougbæst, oc for dette aars afgift 8 Rdr 3 Mk at befries.

Resolution
2 Paa det Neils Lassen som ellers er en flittig ung mand, formedelst denne tilslagne U=løche, iche skal komme ij Vanmagt, saa oc Dragones Fæste kand blifve Conserverit foraarsagis Mand, samme af Regiments Cassen 10 Rd til et got plouv bæstis indkiøb uden veder lag at tillegge, Mens frihed paa Maanids pengers afgift, kand icke tilstedis, heldst Mand formeener Mand samme af dette aars af grøde Vel kand betalle.
Weile, 20-sep-1708