Sidste ændring 18. feb. 2014Misvækst 1667 i Brande, tingsvidne

Der er en forhistorie til dette tingsvidne. Kirken i Brande var brøstfældig og blev synet og dette syn blev indført i Nørvang Herreds Tingbog som tingsvidne.
Da der imidlertid var stor tørke i Brande sogn og kornet tørrede væk på marken kom nogle på den idé at lave et syn af markerne. Men først skal amtmanden i Coldinghuus stævnes og varsles hvilket Christen Sørensen i Arvad og Peder Thomassen i Brande By besørger den 6. august men standses af en karls persohn som kalder sig portner, som de giver varslet til. Sytten dage senere foretager Christen Jensen i Brandlund, Troels Jensen i Borup, Dynes Andersen i Drandtum og Jens Jensen i Grarup så synet af markerne i de fleste ejerlav i Brande.
Da Peder Jensen Kræmmer i Brande By er sandemand og således har at gøre i Hvejsel på Nørvang Herredsting, tager han skriftstykket med og lader det indføre som tingsvidne. Dette sker kun tre dage efter synet fandt sted d. 24 aug. 1667. Alle fire synsmænd og de to mænd, der havde varslet amtmanden på Coldinghuus, sværger deres ed med oprakte fingre.
Forårskornet er helt visnet væk, kan ikke høstes og må pløjes ned. Selv rugen kan på nogen marker ikke høstes. En fjerdedel af markerne i Brande sogn er ikke sået til, hvilket er en følge af Svenskekrigen 1657-59, hvorefter mange gårde stod øde, i Brande efter dette skriftstyk er 11 gårde øde.

Liste af personer nævnt 1667:
NAVNSTED BESKRIVELSE
Peder Jensen Kræmmer Brande By, Brande Sandemand, lader skriftstykket indføre som tingsvidne i Nørvang Herreds Tingbog.
Christen Nielsen Brandlund, Brande Synsmand.
Troels Jensen Borup, Brande Synsmand.
Dynnes Andersen Drantum, Brande Synsmand.
Jens Jensen Grarup, Brande Synsmand.
Christen Sørensen Arvad, Brande Overbringer varslet om syn til amtmanden i Coldinghuus 17 dage før synet finder sted.
Peder Thomassen Brande By, Brande Overbringer varslet om syn til amtmanden i Coldinghuus 17 dage før synet finder sted.

Nørvang Herreds Tingbog 1667
Viborg Landsarkiv: B69A-5, folioside 117
Tirsdag 27 August 1667
Udskrift: Villy M. Sorensen, 1992
[x...y] svær læseligt, antal punkter svarer nogenlunde til antal bogstaver.
{Min kommentar}

Erlig og velagit {velagte} mand Peder Jensen Kremmer i Brande som Epsit;

for Retten fremstod Efterschreffne Süönßmend {synsmænd} Christen Nielsen i Lund {Brandlund}, troels Jensen i Borrop {Borup}, dynnis Andersen i drantum och Jens Jensen i Grarup eftersom vj vaare loulig [ap....stuede?] hertil Nøruongs herritßting, at suine {syne} och see huis korn som findiß saaed i brande sogen da vaare di efterschreffne Marcher den 24 Aug: sidst forleden och da sinet ogch saa dj som efterfölger,

først vaare vj i vur {Uhre} och samme dag i sandfielbiere. fra sandfielbiere och til fløe, fra fløe och til harrill, fra harrill til vsseltoft, fra vsseltoft och til dößling {Dørslund}. fra dößling och til bliesbiere {Blæsbjerg}. fra bliesbierre och til arvad, fra Arvad och til Landtfoed {Lundfod}. fra Landtfoed och till borrob {Borup}, fra borrob och til lund {Brandlund}, fra lund och till schierris {Skerris}, fra schirris och til grarup, fra grarup och til Askier, fra Askier och till Langkier. fa Langkier till Hyffuild {Hyvild}. fra hyffuild och til drantum. fra drantum och till hustsom {Husum} fra hustßom, och till Riisbiere {Risbjerg}. fra risbiere och til algerlund {Alkærlund}. fra Algelund och til brogaard fra brödgaard och till döech {?}

och da siunet {synede} och saae dj Samme dag och tid huis korn som er saaed til forne: byer och gaarde, da saae dj at der vaar en gandsche stooer misvæxt paa vaarkornet aff solens heede och brynde saa der er paa samme Marker saa gandsche Ringe och armen at det icke kand høstis, men schall pfulis op

huis Rougen {rugen} sig belanger, er dend och mange marker skient och forderffuit aff sollens hede och brynde,

herforuden findes der øde vdj forne: Brande Sogen Elluffue {11 gårde øde} gaarde Ringer; fierdepart saa huerchen er plöit eller saaed till, huilket forschrefne forne 4 Suns Mend {synsmænd} her i dag for Reten i Sandhed, for j fuld Suin affhiemlde {for et fuldt syn afhjemlede} huor paa dj bad dennem Gud till hielp,

affhiemlede med eed och opragte finger Christen Sørensen i arvad och Peder tomassen i brande at dj i dag trej vger da vaar vj for kollinghuusport och der steffnit och varsell gaff vj Amptmanden eller hanß fuldmegtige, och talde vj samme tid ved en karls persohn som sagde sig at vere portener, och gaff hannem samme varsel til kiende. for dette vinde {tingsvidne} her i dag till Nøruongß heridsting at paaføre och tage beschreffuen, att saaledis i dag for Retten gick och foer vis till vitterlighed under vors forseigling.