Oprettet 02 juli 2016
Sidste ændring 30 juni 2021Brande, arveafkald efter Anders Pedersen og Sophia Charlotte Ross.

Der er tre dokumenter, der bliver tinglyst i 1750 først i Skovgaards Birkerets protokol, derefter i Nørvang Herreds Skøde- og Panteprotokol:

1. 1738: Afkald for arv fra Birgitte Katrine Andersdatter Ross ved Jens Lauridsen Risom præst i Brande.
2. 1750: Afkald fra Hedvig Sophia Andersdatter Ross ved Risom
3. 1750: Afkald fra Peder Andersen Ross ved præst Risom

Birgitte var blevet adopteret vel kort efter forældrenes død mellem 1735 og 1738 af præsten i Brande Jens Risom og hans kone Maren Pedersdatter Arnsberg, der ikke kunne få børn. Som det ses fungerer Risom som værge eller kurator for alle tre børn i den familie.
Anders Pedersen †1732 Hauge, Jelling.
gift med Sophia Charlotte Ross †1735 Hauge Hus, Jelling.
Børn:
Birgitte Katrine Andersdatter Ross *1726c Hauge Hus, Jelling †1807.11.13 Herlufsholm (skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig skifteprotokol 1807-1808, tak til Erik Brejl 2021)
Gift med Risoms efterfølger Knud Peder Christensen Søltoft.
Dør i 1807 på Herlufsholm ved datteren Kirstine Marie Knudsdatter Søltoft og hendes mand som er spisemester og økonom der.
Hedvig Sophia Andersdatter Ross sted 1750 ikke angivet.
Peder Andersen Ross i 1750 i Kbh.

Arven i penge:

ÅrArving Rdl.MarkSkil.
1738Birgitte Katrine Andersdatter Ross 38 2 14
1750Hedvig Sophia Andersdatter Ross 38 2 14
1750Hedvig ekstra i renter 1735-50 (udbetaling - kapital) 15 5 4
1750Peder Andersen Ross {7}6 5 12
1750Peder ekstra i renter 1735-50? ? ? ?

Hele arven efter Anders Pedersen og Sophia Charlotte Ross var 153 rigsdaler 5 mark og 8 skilling, når man korrigerer sønnen Peders arv som angivet herefter. Dermed var forældrene formuende folk i 1735.
Der er et spørgsmål ved Peder Andersen Ross' arv. Loven var dengang at mandlige arvinger fik dobbelt så meget som kvindelige. Det ville for hans person have været 76 5 12 ikke de 66 5 11 7/12 der skrives i afkaldet — det ser ud til at der er blevet skrevet 66 ved en fejl for 76. Det er muligt at renten for Peder er angivet for neden på en side dels tildækket i affotograferingen.
Renten for Hedvig er her regnet baglæns fra hvad hun effektivt blev udbetalt minus kapitalen. I udskriften ses at renten var 28 5 4, men at hun allerede var blevet 33 rigsdaler udbetalt så renten var effektiv mindre, skulle ikke betales for den formindskede løbetid. Dette mindre kan ikke kontroleres, da beløb og datoer ikke er angivet, det kan kun ses indirekte med nogle problemer som angivet i kommentaren i udskriften.

Liste af personer, 9 i alt, nævnt 1732-50:
Navn Sted Bemærkning
Birgitte Katrine Andersdatter Ross Præstegaarden, Brande Hun er født 1726c i Hauge Huus, Jelling datter af Anders Pedersen og Sophia Charlotte Ross i Hauge, Jelling og har faaet udbetalt 38 rigsdaler i Arv i 1738. Hun blev adopteret af sognepræst Jens Risom i Brande og hans kone, der ingen børn kunne få. Hendes forældre døde, da hun var omkring 6 og 9 år gammel.
Anders Pedersen Hauge Hus, Jelling †1732 skiftebrev, Birgitte Katrine Ross' far.
Sophia Charlotte Ross Hauge Hus, Jelling †1735 skiftebrev, gift med Anders Pedersen, mor til Birgitte Katrine Ross.
Jens Risom Præstegaarden, Brande Præst i Brande sogn, Provst i Nørvang Herred. Adopterede Birgitte Katrine, hvis sidste forælder døde 1735, arven til hende udbetales 1738, så hun er blevet adopteret mellem 1735 og 1738, da hun var 9-12 år gammel.
Hedvig Sophie Andersdatter ? Datter af Anders Pedersen og Sophia Ross. Søster til Birgitte.
Peder Andersen Ross Kbh. Søn af Anders Pedersen og Sophia Ross. Bror til Birgitte.
Capitain Balthasar Giebhard Linde Skovgaard, Kollerup Havde Skovgaard 1733-1740, †1747, her i 1750 nævnes enken i dokumentet. Hans forgænger nævnes (har udført skiftet 1732) som var Kronen.
Hans Lottrup Jelling Birkedommer for Skovsgaards Birk - Skovgaard, Kollerup.
Christen Müller I skrivers sted Skovgaards Birkeret.

Afkald arv efter Peder Andersen og Sophia Charlotte Ross. Begge †1732-35 Hauge, Jelling.
Nørvang Herreds Skøde- og Panteprotokol. 1740-73, fol. 75b-76b:
Arkivalier Online opslag.
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2016.

Side 75b
Arkivalier Online opslag 79
Ao 1750 Løverdagen dend 23 Maÿ paa meerbemt. Nørvang Tørrild herreders ting, er følgende afkalds qvitering bleven læst og paaskreven, som følger.

No 18 [CGs:] - No 7365 -
1738./..
Underskrevne Jens Riisom Sognepræßt for Brande Menighed Kiendes og hermed vitterligiør at jeg paa een min Mÿndling Bergitte Chatrine Andersdatter hendes Vegne haver anna͞met og oppebaaret af Velbr hr: Capitain Linde til Schougaard de [samt] efter sine forældre Sal: Anders Pedersen og Hustrue Sophia Charlotte Ros, som boede og døde i Hauge Huus paa bemt Schougrds Gods i Jelling Sogn og Coldinghuus amt tilfaldens arvedeel Captial Courant 38 rd 2 M 14 skil Efter de Passerede Skiftebreve af 24 Sept: 1732 og 22 Marty 1735, dessens vider [bemelding]. Saavel bemte hr: Capitain Linde og faarginger, af mig, min Mÿndling og samtls Hans arvinger for sa͞me su͞ma Tredive og aatte Rixda. Toe Mk og fiorten skl Mod hvis videre af sa͞me arf, eller skifte maatte Dependere, skal blive uden ansvar og skade i alle maader, Siden Jeg paa som Min Mÿndlings vegne formeener mig ieg en ÿdermere Prætention eftersom [alligende] Skifte breve at som, og følgelig denne min afkalds qvitering Extraderer, hvilken [Vedko͞mend] efter behag til tinge, maae lade [læse] og Protocolere. Til bekræftelse under min haand og Signette.
Dat: Brande Præstegrd dend 17 Junÿ 1738.
Risom (L:S:)
Læßt paa Retten paa Schougaards Birketing torsdagen dend 10 april Ao 1750, og samme dag i Ting Protocollen tilført paa folj 306. Testes
{... beskadiget... H. Lottrup formodentlig...}
Christian Møller.
Side 76
Arkivalier Online opslag 79
Jligemaade sistnevnte tiid og sted er følgende afkalds qvitering bleven oplæst og paaskreven. No 18 [F... ...] 17563.
Underskrevne Jens Riisom Proust Over Nørvang herred og Sogne Præst for Brande Meenighed, kiendes Og hermed Vitterl: Giør, at eftersom Hedvig Sophie Andersdatter, barne føed paa Schougaards Gods i Hauge huus Jelling Sogn og Coldinghuus amt er tilfalden i fædrene og Mødrene Arve deel samme steds efter Passerede skifte breve af 24 Sept: 1732 og 22 Martÿ 1735

{Sag} {Rdl.}{Mark}{Skil.}
Capital Courant 38 2 14
Med femten aars Rente fra 2 Martÿ 1735 til 2 ap: 1750 aarl: 1rd 5rd {fejl for Mk} 8 4/5 S: som giør 28 5 4
tilsa[nde] 67 2 2
Som til dend umÿndiges Sikkerhed for da værende over formÿnder og eÿer af Schougrds Grd og Gods Velbrne Sal: Capitain Linde til Dato fornævd be[st]aaende, og haver af Mÿndlingen tiid efter anden til sin fornødenhed, Efter Egen hendig Beviiser har optaget 33 3 9
dermeed Re[de/nte] paa Betalings tiiderne, er s[v]ægen til 16 3 9
Saa Beholdningen til Dato blive alleene 20 4 9


{Disse beløb går ikke op.
Meningen synes at være den: kapitalen + renten er 67 2 2, men der er udbetalt 33 3 9 før denne tid, hvoraf renten for resttiden går væk derefter (dette må være betydningen af "svægen" svunden eller lignende, disse enkelte beløb ikke angivet), således at der skal fratrækkes 16 3 9 for meget udregnede renter. 67 2 2 - 16 3 9 giver 50 4 9 mens det udbetalte 33 3 9 + 20 4 9 giver 54 2 2. Derved ville være udbetalt knap 4 rigsdaler for meget.
Renten er 5%, kapitalen er 3.694 skilling, 5 % er 184,7 skilling som igen er 1rd 5 Mark og 8 7/10 Skilling, hvorved de 7/10 skilling er gjort til 4/5 hvilket er 8/10 altå rundet op.
184,8 skilling gange 15 år er 2772 skilling, som igen er 28 rigsdaler 5 mark 3,8 skilling, renten med 28 5 4 passer.}

Sa͞me Tøuge Rdr fiire Mak og Nie Sk: haver Jeg paa bemte umÿndiges Veigne, efter forlangend i hendes [Navn] til mig anna͞met, som til hendes Nøtte skal vorde Des [.]ibedret. Ligsom jeg forsikrer for Mig og mine arfuinger at holde ovenbemt Sal: Capitain Lindes efterlatte En[che] [fr]ie og hendes arfvinger [..], [kaanes] og skades løß for sa͞me udbetalte arvepart, og [dessens] Dependencier i alle optænke{..} Maader og skal dette Mit Egen hændig underskrefne og forseiglede beviis for et fuldkommen og u igien kaldelig afkalds qtering, være at anføre, Hvilket Vedko͞mende efter Behov maa lade Tinglæse og Protocollere hvor de fornøden eragter.
Dat: Brande Præstegaard dend 7 ap: 1750
J. L: Risom: (L:S:) {Jens Lauridsen Risom}
Læst for Retten paa Schougaards Bircheting Torsdagen den 30te ap: Ao 1750, og sa͞me dag i ting Protocollen indført paa folÿ 306 og 307.
Testtr:
H: Lottrup {Birkedommer Hans Lottrup}
udj Skriverssted Christian Møller.

Endvidere vare skreven og sidstnefnte Dato og Ting er ligeledes efterskreven afkald oplæst, og paaskreven, som følger:
No 17 [...] 4 S No 407[7/S]
1749 ./. Underskrevne Peder Andersen Ross Barnefød paa Schougaards Gods i Haugelund, Jelling Sogn og Colding huus amt, der for nærværende Tiid Conditione[ian] i Kiøbenhavn, Kiendes hermed at have med min Curators Villie og Samtÿcke, og ko͞met og oppebaa[ren] af Høeædle og Velbr sa͞me Capitain Lindes en [Residerende] paa Brÿscklsborg fulko͞men Reet og Rigtighed, samt [.....] afbetaling, for de mig under hendes Sal: F[....r] var [..r.] af fæstegaards Faders Gods efter min Sal: forælder Anders Pedersen og hustru Sophia Charlotte Ross sa͞me boede og døde i Bemt Hauge lund, til faldene arvedele in alles Capital Courant 66rd 5 m 11 7/[11] S: Siger Tressinds tiuge og Sex Rd: femb Mk og elleve 7 [..] S: med all tid [Dort?] forfaldeene Rentter, alt efter de Passerede skifte Breve af 24 Sept: 1732 og 22 Martÿ 1735 [Resterer] {... tildækket...}
Side 76b
Arkivalier Online opslag 80
E[rnælding?], Saa ieg for Mig og Mine arfvinger ingen ÿdermere Reett tiltale, eller Arve pretention formeene Mig at have til Velbaarn: Frue Linde hende eller hendes Sal: herres arfvinger i nogen optænkel: maader eftersom ieg baade for Capital og Rente, haver bekommet Nøiagtig Betaling og i [saad en henseeende], denne min afklads qvitering Extraderet, hvilken jeg haver form aaet min Curator med mig at under Skrive og forseigle.
Dat. Kiøbenhavn d: 2 Apr: Ao 1750. -
Efter Begiering som Curator J: L: Risom (L:S:)
Peder Ross (L:S:)
Læst for Retten paa Skougaards Birketing Torsdagen dend 30: ap: 1750 og samme dag i ting Protocollen indført paa folÿ 306,
som Testr H. Lottrup
og i Skriver sted Ch: Møller. -

{Slut}