Første version 23. oktober 2017
Sidste ændring 06. Januar 2020Brande, skifte efter Christen Hansen Tommel i Grarup, 1809.

Den afdøde Christen Hansen kaldes her Christen Hansen Askær, da han begraves Christen Hansen Tommel og ellers bare Christen Hansen.
Enken bliver endda nævnt med et forkert navn Ane Marie Jespersdatter, rigtigt er Ane Katrine.
I registreringen ses at det er et meget lille sted med godt 2 skæpper hartkorn som Christen Hansen har. Besætningen er to køer og 10 får.
Husmandstedet er i selveje. Egentlig skulle hartkornet også registreres da det er måske circa 80 rigsdaler værd, men dette er ikke gjort. Man kunne få det indtryk, at enken skulle beskyttes for at få stedet taget væk evt. af arvingerne fra de andre tre ægteskaber Christen Hansen havde før ægteskabet med enken. Det er højst irregulært og lovstridigt at skødet ikke registreres.
Christen Hansen kom udefra til Brande sogn, hvor han først ses i FT 1801, hvor han har en søn med på fem år. Samme år gifter han sig med Ane Katrine Jespersdatter, enken her i skiftet.
De andre børn af de tre tidligere ægteskaber kendes af navn, men man ved ikke hvor de opholder sig. Så de efterlyses i Ribe Stifts Aviis med 12 ugers varsel, men ingen melder sig.
Kreditorerne, der ikke angives med navn, udsteder en seddel, at de ikke vil noget af skifteretten. Formodentlig har Christen Hansen lånt til købet af stedet i 1804 og derved ligger gæld på stedet, som enken så overtager.
Værdien af registreringen angives ikke i selve registreringsdokumentet, men først da skiftes sluttet. Det er 16 rigsdaler, hvoraf det halve tages væk i skifteomkostninger. Der forbliver 8 rigsdaler, hvoraf enken får det halve med 4 rigsdaler. Af de fire resterende rigsdaler får drengene en arv på knap 5 mark og pigen to et halvt mark. Det er yderst lidt.
Navnet Askær findes jo i Brande. Fæsterne der kendes ved navn tilbage til 1730c og der er ingen Hans som Christen kunne være søn af, men i Hejnsvig findes et andet Askjær og det viste sig at Christen Hansen Askjær kommer derfra, som set i Horsbøls sider. Derved kan det meste af familien oplistes:

Christen Hansen Askjær (Tommel) *1737.11.03 Askjær, Hejnsvig †1809.01.01 Grarup, Brande.
Gift 1. 1761.11.18 i Hejnsvig med Maren Nielsdatter *1731c Trøllund †1766.09.19 Askjær, Hejnsvig.

Hans Christensen *1762.09.12 Askjær, Hejnsvig †1809+. (Nævnt uden navn i skiftet 1809.)

Gift 2. 1767.11.10 i Randbøl med Karen Madsdatter *1743c Bindeballe, Randbøl †1782+.

Mads Christensen *1768.05.24 Askjær, Hejnsvig †1808- uden børn. (Ikke nævnt i skiftet.)
Kirsten Marie *1769.07.16 Askjær, Hejnsvig †1769.11.05 fire måneder gammel.
Iver Christensen *1771.04.01 Hejnsvig †1809+. (Nævnt i skiftet 1809.)
Kirsten Marie *1775.11.06 Hejnsvig By †1808- uden børn. (Ikke nævnt i skiftet 1809.)
Hans Christensen (Egebjerg) *1779.08.22 Egebjerg, Hejnsvig †1853.02.16 Daldover, Randbøl. (Nævnt i skiftet 1809.)
Gift 1. med Magdalene Jakobsdatter *1809c †1821+.
Gift 2. med Ane Jensdatter *1790c Vejle By.
Niels Christensen *1782.08.25 Bolding, Hejnsvig †1809+. (Nævnt i skiftet 1809.)

Gift 3. 1783 - 1797+ med Ane Marie Jensdatter Formodede børn:

Anne Marie Christensdatter *1783-93. (Nævnt i skiftet 1809.)
Jens (Christian) Christensen (Bech) *1797.03.05 Skarrild Grene †1868.03.23 Nederkirkegaard, Assing. (Nævnt i skiftet 1809.)
Gift med Christine Margrethe Andersdatter *1783.10.02 Aggersig, Assing †1860+.

Gift 4. 1801.11.01 i Brande med pige af Lundfod Ane Cathrine Jespersdatter *1756.10.17 Hald, Ørslevkloster †1822.02.01 Gammel Arnborg

Liste af personer, 11 i alt, nævnt 1809:
Navn Sted Bemærkning
Christen Hansen Askjær/Tommel Grarup, Brande Den afdøde. Kaldes Tommel af præsten i begravelsen.
Ane Katrine Jespersdatter Grarup, Brande Enken efter Christen Hansen. Hun kaldes Ane Marie i skiftet, hvilket er forkert!
Hans Christensen Ukendt sted Søn af Christen Hansens 1. ægsteskab *1762 Askær, Hejnsvig.
Iver Christensen Ukendt sted Søn af 2. ægteskab *1771 Hejnsvig.
Hans Christensen Ukendt sted Søn af 2. ægteskab *1779 Egebjerg, Hejnsvig.
Niels Christensen Ukendt sted Søn af 2. eller ægteskab *1782 Bolding, Hejnsvig.
Jens (Christian) Christensen Grarup, Brande *1797.03.05 Skarrild Grene, er 14 år gammel ved skiftet, har Peder Pedersen Usseltoft som formynder.
Anne Christensdatter Ukendt sted Formodet datter af 3. ægteskab.
Otto Nielsen Arvad Brandholm, Brande Godsejer af den lille herregård Brandholm.
Peder Pedersen Usseltoft Usseltoft, Brande Vurderingsmand. Gårdmand i Usseltoft.
Peder Madsen Grarup, Brande Vurderingsmand, husmand.
Mads Christensen Hannerup Borup, Brande Vidne i Vejle, da skiftet sluttes.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.

Skifteforretning efter afg: Selvejerhuusmand Christen Hansen Askier af Graarup.
Nørvang Tørrild Skifteprotokol 1805 - 1810. Fol. 376b, 405b
AO opslag 384 Foliosider 376b-377 Forsegling.
AO opslag 413 Foliosider 405b-406 Slutning.
Udskrift: Villy M. Sorensen.

Forseglings Forretning efter Huusmand Christen Hansen Askier af Graarup —

Side 376b
AO opslag 384
Aar 1809 d 4 janv: indfandt sig undertegnede O Arevad til Brandholm paa Skifteforvalteren Kammerraad og Herredsfoged Steenstrups Vegne tillegemd tiltagne Tæstes , neml: Peder Pedersen Usseltoft og Jens Madsen af Graarup , for at registere og forsegle Stervboet efter afgl: Christen Hansen Askier af Graarup som døde sidstleden 29d December f. A.
Side 377
Registering og Forseglings Forretning blev foretaget som følger :
1 far Bord paa Foed,
1 Stoel,
1 Skri[..ael] 1 Thee Fr[....]
1 Øllfjerding
1 Ballie,
1 Mælkestrippe
1 Kjerne.
1 Rug S[...],
1 Karstoel, 1 gl [Odd],
1 fyr Kiste ,
1 Ditto
under forsegling
1 rødstr: Dynevaard, 2 ditto Pudervaar
1 gl under Br[edsel],
5 stk [strte] Melkes[.]tter,
1 hvid Koe
1 sort ditto
10 stk Faar ,
1 Ginderok og
[....] Karter
1 Plejel og
1 Rime —
Saaledees registeret og Forsegnlet ermelte Boe, hvilket herved med underskrift bekræftes . —
Datum ut supra .
O. Arevad.
Som Testes Peder Usseltoft . Peder Madsen.


Side 405b
AO opslag 413
Skifteforretning efter afg: Selvejerhuusmand Christen Hansen Askier af Graarup .

Aar 1809 d 16 Maii blev paa herredsfogdens Kontor i Vejle en Skiftefsamling foretager efter afgangen Selvejerhuusmand Christen Hansen Askier af Graarup af Skifteforvatleren Kammerraad og Herredsfoged Steenstrup med undertegnede Testes .
Samtlig i dette Boe opgivne Arvinger saavelsom Enken med Laugværge [var] af Skiftereten ved en Bekjentgjørelse i Ribe Stifts Aviis med 12 Ugers Varsel indkaldet til i Dag at giøre Møde : Men af disse var ikkuns mødt Enken Ane Marie Jespersdatter ved laugværge Mads Christensen Handerup af Borup og formnyderen for den umyndige Søn af sidste Ägteskab Peder Useltoft af Useltoft . . Denne Bekjentgjørlse i Avisen saa blev læst gentaget og lyder saaledes: xxxx.
For de mødte Personer gjennegik Skifteretten den i Boet passerede Registering og Vurderings Forretning og hvorved der[.....] diges fornøjede [...]eldrede sig fornøjet og det saa mere de saa vidste at alt ved Registeringen var nøje medtaget og sadt til saadan Priis som nærværende Tider medførte .
Enkens Laugværge var ligeledes fornøjet med Vurderingen og bad at Skiftet Over[..st..][....] derved maatte sluttes og til E[.....] i for hvis følger saa ville indestaa skifte

Side 406

retten , hvorfor han fremlagde en [P]: M : saa de for[....ste] af boets Kreditorer hvori de erklærer at deres Fordringer uden Udlæg maae blive indestaaende hos Enken.
Denne P. M. blev paategnet og lyder saaledes : xxxx . -
Da Arvingerne paa lovlig Maade i Stiftets Adresse Aviis er indkalt men ikke mødt , saa vilde anses for N[....]de at have Samtykket med det passerede , og Skiftet derefter paa Grund af Enksens Laug værges begjering blive at slutte .

Nr.Sag Rdl.MarkSkil. Rdl.MarkSkil.
Fra den ved Registerings Forretningen anførte Beholdning som er 16 2 8
Afdrages dette Skiftes Bekostninger saaledes:
1Stemplet Papir til Skiftebrevet 1 11
2Skiftesallarium 1 1
Justitsfondet 2
3Revisionkontoret 5
4Skiftebrevets Skrivelse paa 4 Ark 2 0 0
Justitsfondet 1 8
5Skifteforvalterens Betjent 2
6Vurderingsmændene 1
7Testes og 2de Møder 1
8 For Bekjentgjørelse i Aviserne med Postgange frem og tilbage 2 2
7 2 10
Jgjen til Deeling 8 5 14
Deraf tilfalder Enken det halve med 4 2 15
Og Børnene det andet halve saaledes:
1Sønnen af første Egsteskab 4 14 4/11
2Sønnen Jver Christensen 4 14 4/11
3— Hans 4 14 4/11
4— Niels 4 14 4/11
5— Jens 4 14 4/11
6 Datteren Ane Marie 2 7 2/11
Ballance 8 5 14

disse smaae Arveloder bliver indestaaende hos Enken for af hende at udbetales til Arvingerne naar disse saadant maatte forlange . -
Saaledes blev dette Skifte hermed sluttet og med underskrift bekrægtet. Datum ut supra
Peder Usseltoft
Mads Christensen Hanrup
Som Testes.
Ellman [JH] Linnemann
{Slut}