Første version 26. oktober 2017
Sidste ændring 27. oktober 2017Brande, skifte efter Karen Madsdatter i Arvad, 1794.

Karen Madsdatter var gift med Christen Hansen Askær, som møder til skiftet der foretages i Arvad, da det er nær Blæsbjerg i Brande hvor Christen ejer 1 tønde hartkorn, der er gået i hede og hvor beboelseshuset faldt sammen 1789. Christen siges at bo i Arvad.
Alle deres fire børn er ude at tjene viden omkring i Lejerskov i Ribe Amt, Gadbjerg i Vejle Amt og Ejstrup i Skanderborg Amt. Den yngste er hele 11 år og tjener i Ejstrup.
Men det viser sig at enkemanden har skøde på den tønde hartkorn med sammenfaldet hus, der i skiftet findes ikke at være noget værd uden hus og gået i lyng. Desuden ejer han 4 skæpper hartkorn i eng ved Flø i Brande, som er noget værd nemlig 75 rigsdaler.
Enkemanden fortæller nu en rørende historie, hvordan han kom i ussel armod og måtte sælge alt for at få føden, måtte selv ud at tjene til føden, til sidst måtte moderen og børnene ud at tigge ved godtfolk for at overleve indtil børnene selv kunne tjene til føden.
Men nu de 75 rigsdaler som udgør arven. Dem kan enkemanden lige forklare væk. Først har han lånt 50 rigsdaler sammen for at genopbygge huset på hans hartkorn i Blæsbjerg, så 10 rigsdaler til konens begravelse, så 10 rigsdaler til hans egen begravelse (dette var reglen dengang) altså bliver der 5 rigsdaler til arv. Dette bliver antaget af skifteforvalteren Peder Arnborg og sognefogeden Peder Pedersen, som er erfarene mænd. Disse 5 rigsdaler overlades enkemanden for at sørge for hans børns opdragelse til Guds ære. Dette er vel lidt vovet. Da enkemanden selv dør 14 år senere vides ikke engang, hvor disse fire børn opholder sig. Der har ingen kontakt været til faderen, så der har ikke været nogen opdragelse.
Christen Hansen Askjær kan have været alkoholiker. I alle tilfælde bliver han to år efter gift tredje gang i Skarrild, flytter et år efter til Bøvl i Sønder Omme, hvor denne 3. kone dør i februar 1800. Han flytter så tilbage til Brande, hvor han i Grarup får skøde på et lille husmandssted og prompte gifter sig igen en fjerde gang. Der dør han i december 1808.
For en oversigt over Christen Hansen Askjær og hans koner og børn se matr. 14A i Grarup i Brande.
Skema over familien Karen Madsdatter og Christen Hansen Askjær og børn:

Christen Hansen Askjær *1737.11.03 Askjær, Hejnsvig †1809.01.01 Grarup, Brande.

Gift 2. 1767.11.10 i Randbøl med Karen Madsdatter *1743c Bindeballe, Randbøl †1794.06c (ved søn Hans) Smidstrup, Gadbjerg.

Iver Christensen *1771.04.01 Hejnsvig †1809+. (Nævnt i dette skifte 1794 i Lejerskov sogn.)
Kirsten Marie Christensdatter *1775.11.06 Hejnsvig By. (Nævnt i dette skifte 1794 i Lejerskov sogn.)
Hans Christensen (Egebjerg) *1779.08.22 Egebjerg, Hejnsvig. (Nævnt i dette skifte 1794 i Smidstrup i Gadbjerg sogn.)
Niels Christensen *1782.08.25 Bolding, Hejnsvig. (Nævnt i dette skifte 1794 i Ejstrup sogn.)

Liste af personer, 11 i alt, nævnt 1794:
Navn Sted Bemærkning
Karen Madsdatter Smidstrup, Gadbjerg Hun døde i juni 1794 i Smidstrup i Gadbjerg vel ved sønnen Hans, 13 år gammel, der tjener der. Hun er ikke fundet begravet i Gadbjerg eller i Brande.
Christen Hansen Askjær Blæsbjerg og Arvad, Brande Enkemanden.
Iver Christensen Præstegården, Lejerskov 20 år gammel, tjener ved præsten far før 1787.
Hans Christensen Smidstrup, Gadbjerg 13, tjener der.
Niels Christensen Ejstrup 11, tjener der.
Kirsten Maria Christensdatter Lejerskov 19, tjener der.
Peder Pedersen Arnborg Brandlund, Brande Foretager skiftet.
Peder Pedersen Sognefoged Uhre, Brande Bevidner som værge for børnene.
Niels Pedersen Arvad, Brande Vurderingsmand.
Anders Jensen Arvad, Brande Vurderingsmand.
Jens Frederiksen Breum Præstegaarden, Brande Nævnt 1792, da han sælger eng i Flø i Brande til enkemanden.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.

Skifteforretning efter Christen Hansen Askjærs kone Karen Madsdatter i Arvad i Brande.
Nørvang-Tørrild herreders skifteprotokol 1794-1799 (B70-336 folioside 61).
AO opslag 61 Foliosider 60b-61b Sluttet skifte.
Udskrift: Villy M. Sorensen.

Skifteforretning efter Christen Hansen Askjærs kone Karen Madsdatter i Arvad i Brande.

Side 60b
AO opslag 61
Anno 1794 Mandagen den 28de Julii mødte paa Hr: Bye og Herredsfoged Lange som Skifteforvalter i Nørvangs Tørrild Herreder hans Vegne, Peder Ahrnborg af Brandlund med 2de Vitterligheds og Vurderingsmænd, Naunlig Niels Pedersen og Anders Jensen , begge af Arevad, for i samme Bye hos Enkemanden Christen Hansen Askier, at foretage en {Skifte}forretning mellem ham og hans med hans Afdøde Hustrues

Side 61
Karen Madsdatter sammenavlede Børn, der ere i alt 4re, Nemlig

en Søn, Iver Christensen 20 Aar gammel og tiener i Leijerskov Præstegaard,
1 Søn Hans Christensen 13 Aar tiener i Smedstrup i Gadberg Sogn
1 Søn Niels Christensen 11 Aar tiener i Eystrup sogn og
en datter Kiersten Maria Christensdatter 19 Aar tiener ogsaa i Leierschou Sogn;

for disse Børn var Faderen saavelsom paa sin egen Vegne mødt, og da de ingen af deres Moders Familie kunde faae som Tilsynsværge, havde tillige indfunden sig paa deres Vegne, Sognefogden Peder Pedersen Uhre i Brande Sogn, i hvis Overværelse blev forrettet saaledes som følger. ------------
Ført forevist Enkemanden et Skiøde af dato 2den May 1784 paa et Huus paa Blesbiergaards Mark, med tilliggende Eiendom som var ansat i Hartkorn for 1 Tønde; Men da dette Huus for 5 Aar siden var nedfalden og Eiendommen til samme var bleven øde og med Lyng begroed, saa kunde Vurderingsmændene ikke skiønne paa, at samme Eidendom som Huuset havde været paa, kunde ansættes eller vurderis for noget , endskiønt Hartkornet er frie for Afgiftes Svarelse efter kongelig allernaadigst Bevilling. -----------
Dernæst blev af Enkemanden forevist et Skiøde af dat 1ste October 1792 udgivet af forrige Sognepræst Hr: Breum i Brande, paa et Stykke Eng ved Fløe Aae beliggende i bemelte Brande Sogn, ansat for 4 Skiepper Hartkorn, og blev samme Stykke Eng Vurderet for den Summa ------- 75rdl.
Derefter blev Enkemand tilspurt, om han havde flere Eiendeele , enten af Boehave, Løsøre , Penge eller Tilgodehavende , som kunde beregnes og kunde denne Stervboe til Jndtægt , hvortil han svarede Nei, og derhos tillige gav tilkiende, at da han for nogle Aar siden med Kone og Børn i de dyre Aaringer, var geraaden i usel Armod og Fattigdom, og for at faa føde for sig samt kone og Børn, maatte saa sælge det lidet Armod af Boehave som han Eiede, og da samme var fortært maatte han begive sig ud at tiene og hans Kone maatte bestandig med Børnene gaae omkring blant got folk, for at erhverve Føden for sig og dem indtil Børnene til sidst kunde tiene for deres Brød, som de nu giør, men hans Kone vedblev at begiere Almisse til hendes Dødsdag som var i Gadberg Sogn , Smeedstrup Bye. ----
Enkemanden forklarede endvidere, at da han nu var bleven gammel og ei længere kunde taale at tiene for sit Brød, og intet kierere var for ham, end faar sig en Boepæl for sig og sine, saa havde han besluttet, at ville have hans forfalden og øde Huus igien opbygt paa det Heede Jord som er ansat for den ovenmelte tønde Hartkorn, og allereede laant til sammes Opbyggelse hos een og anden 50 Rdlr og der ville endnu medgaae fleere Penge før{...} kommer istand ; han har desuden udlagt til hans Kones Begravelses

Side 61b
AO opslag 62
Omkostninger 10rdl, og naar han nu; som han fordrede nyder til sin {....} Begravelse Omkostninger 10rdl, er Udgiften paa dette Boe 70rdl af hvilken Aarsag han ei kan tillægge hans Børn noget i Moderens Arv. ---
Børnenes Værge havde ikke noget der imod at erindre men blev saaledes aftalt imellem Enkemanden og de tilstædeværende, at de tilbageværende 5rdl beholder Enkemanden, imod at han som Fader sørger for sine Børns Opdragelse, samt efter hans Omstændigheder holder dem til Gudsfrygt, Ære og Lære, saaledes som han har Gud og Mennisken vil tilsvare, ligesom han og betaler dette Skiftets Bekostning; Og da ingen havde derved noget at erindre , saa blev samme Skifte i al Kierlighed sluttet og til ende bragt, dette vi samtlig her med vores Hænders Underskrift bevidner og tilstaar . ----
Datum Arrevad en 28de Julii 1794 . ---
Paa S: T: Hr. Bye og Herresfoged Langes Vegne . ----
Peder Ahrnborg
Enkemanden
Christen Hansen ---
Som Værge og Formynder for Børnene underskriver
Peder Pedersen Uhre
Som Vurderingsmænd. ---
Anders A: I: S: A Jensen Arrevad . ---
Niels N: P: S: A: Pedersen Arrevad
{Slut}