Første version 21 september 2023
Sidste ændring 25 september 2023Brande Flø skifte efter Peder Jensens kone 23 september 1753.

Hendes navn er ikke nævnt i skiftet, men hendes far (børnenes morfar) er nævnt: Palle Christensen. Derfor Pallesdatter. Første pigebarn med næste kone opnævnes traditionelt efter forrige kone, her Ane Pedersdatter *1756c Flø altså fornavn Ane.
Skiftet er ikke tinglyst eller optaget i en officiel skifteprotokol. Da skiftet foretages af Christen Nielsen Adserbøl. i Skærlund i Brande har han været ejer af gården i Flø, men hans skifteprotokol er ikke overleveret. Christen Adserbøl ejede adskillige gårde.
Dette skifte er opbevaret i familien og i 1972 skriver Bundgaard Lassen i "Brande Sogns Historie", side 37 at skiftet opbevares ved Erik Petersen Bundgaard i Uhre i Brande. Og at skiftet er skrevet ud af Peder Larsen af Peder Larsens Protokol. Bundgaard Lassen interesserer sig hovedsagelig for vurderingen af gård og indbo og har udeladt det meste af resten, som her gengives fra en kopi i Brande Lokalarkiv. Skifter er dermed stykket sammen fra to ikke originale kilder.
At bygningerne tilhører fæsteren Peder Jensen er usædvanligt og mærkeligt.
I udskriften siges de to sønner at arve 31 rigsdaler 2 mark og 2/3 skilling og datteren 15 rigsdaler 4 mark 1/3 skilling. Dette er en sjov gennemskuelig fejllæsning. I originalen står under garanti 4/5 og 2/5 skilling. Disse brøker skrives småt og er undertiden næsten ikke til at læse. Desuden har Peder Larsen, som skrev skiftet ud, antaget at der er tre arvedele derfor fx 2/3. Men arveretten var anderledes dengang: døtre arvede det halve af en søn. Der er altså 5 dele, 1 til datteren og to gange 2 til sønnerne.
Den arvede sum til børnene er i alt 78 rigsdaler 2 mark 2 skilling eller omregnet til skilling 7.522, som divideret med 5 er 1.504,4 skilling eller tilbageregnet 15 rdl 4 mk 0,4 sk. Det doppelte til sønnerne 31 rdl 2 mk 0,8 sk. Skilling 0,8 skrev de dengang som 4/5.
Gælden - ikke angivet i udskriften - er her beregnet fra indtægt minus arvesum, er med 82 rigsdaler temmelig stor for en fæstet gård. I øvrigt blev de her nævnte summe stående i gården fordi børnene ikke er myndige og Peder Jensen bliver længe på gården. Det vil sige at i praksis ændrede sig ikke meget undtagen hvis børnene circa 20 år senere insisterede på at få deres arvedel udbetalt. Dette er ikke sikkert, det ses en del gange mens det glemmes andre gange.
Udskriften bruger å for aa og navneord med småt. Denne modernisering er ikke anvendt her i stedet bruges den oritinale skrivemåde. Originalen har brugt aa og store bogstaver for navneord.

Liste af personer, 9 i alt, nævnt 1753:
Navn Sted Bemærkning
Ane Pallesdatter Flø Brande Den afdøde.
Peder Jensen Flø Brande Den afdødes enkemand.
Jens Pedersen Flø Brande Afdødes søn 7 år *1746c.
Palle Pedersen Flø Brande Afdødes søn 5 år *1748c.
Else Pedersdatter Flø Brande Afdødes datter 3 år *1750c.
Palle Christensen Flø Brande Afdødes far, børnenes morfar.
Peder Jørgensen Store Sandfeld Brande Vurderingsmand.
Jens Madsen Flø Brande Vurderingsmand
Christen Nielsen Adserbøl Skærlund Brande Ejeren af Peder Jensens gård i Flø. Se Christen Nielsen Adserbøl.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.

Origianl skifte opbevaret i familien i 1972 af Erik Petersen Bundgaard i Uhre i Brande.
Skulle have været protokoleret i proprietær Christen Adserbøl af Skærlund i Brande hans skifteprotokol, som ikke er overleveret.
Udskrift: Peder Larsen.

Skifte efter afgangne Ane Pallesdatter i Flø den 23 september 1753.

Anno 1753 d. 23. september indfandt sig Chresten Adlersbøl af Skjkærlund udi Peder Jensens sted i Flø - hans kone boede og døde samme sted d. 23. april - for at baade registere og vurdere alt, hun som børn tilhørte, som kunne komme til deling mellem enkemanden Peder Jensen og disse i ægteskab sammen avlede trende umyndige børn, tvende sønner og en datter — den ældste søn Jens Pedersen gammel 7 aar, den næstældste Palle Pedersen 5 aar og datteren Else 2 aar.
Hvor da faderen Peder Jensen var tilstede saavel som morfaderen Palle Chrestensen som formynder, de tiltagne vurderingsmænd navnlig Peder Jørgensen , Sandfeld saa og Jens Madsen , Flø , og blev da samme forretning foretaget med alt, som blev forevist af vedkommende.

AntalSag Rdl.MarkSkil.
{Indtægt}
Redskabshus 10 fag til plov osv.
Salshus {stuehus} 10 fag
15 fag ladehus
8 fag fæhus
4 smaa fag faarehus
29
2Hopper, brun og sort, 24 aar 10
2Et par sortbroget Stude 13 2
2Et par dito 3 Aaringer 9 2
2Et par Studekalve 2 4
1Kviekalv 1 2
2To sortbroget Kvier dito med Kalv 8
2To gammel sortbroget dito med Kalv 7
2To graae kvier med Kalve 7
50Halvtredssindstyve gamle Faar 29
30Tredive Stykker Lam 5 2 12
1Et Svin 4
9Ni Bistader 9
Den bedste Vogn med Tilbehør 8
En gammel didto 3
En Plov med Behør og Harve 1 4
En gammel Kiste med Jærn 3
Høleer 1 3
3Tre Spader 3
Forskelligt 3
En Økse og noget andet hugtøj 1
En Kobberkjædel Vægt 1½ lispund 8
Noget andet gammelt Kobber 28 Pund 8 3 8
Et Sølvbæger ungefær til 1 pægl 4
3Tre Sølvskeer 3 2
Et stort Kar af Eg ungefær 2 tdr. 1 5
Et mindre dito 1
Nok en dito 3
Nok en dito og en tønde 3
To baljer to Spande tre Stripper 1
En hel Øltønde af Fyrretræ 1 2
To [Lejleer] en Flødebøtte, to Øltragte 4
Et Bagetrug tre træfade et Potmaal af Træ 4
En Solde og nogle andre Halmløbe 3
Tre Solde en Drøfletrug et Messingfyrfad 2
To Tinfade otte Tallerkener vægt 11½ pund 2 1 16
Hollands og Stenfade og Tallerkener 1
Tre Baljer et Krus 4
Tre Stole to Spinderokke to par Kaarer 1 4
Fem [Sekt] en Halvkiste 3 2
Et Mælkeskab Fyrretræ uden Laas 3
Et lidet Hængeskab to Pudehynder 4
En Seng med tre Dyner to Puder og Lagener 3 4
To Hørgarnslagener 16 alen Vadmel 3 2
Nok en dito Seng 3
Nok en dito Seng med Sengested 4
To Jærngryder tre uldne Dækkener 2
Et Bord af Eeg, et dito af Fyr 1 2
En Drejels Dug et pudevaar 1
13 alen brun Fortøj 2 5 14
To Uldsakse en Hængelysestage 1 8
16 Tønder gammel Rug a 1 rdl. 1 mark. 8 skl. 20
Summe 239 0 10
{Udgift}
Gjæld skyldig {Indirekte fra summen og beløbet til deeling, ikke set i de benyttede kopier eller i bogen Brande Sogns Historie}
82 2 6
Til Deeling 156 4 4

Naar nu Gælden bliver fradraget indkomsten, bliver saa til Deling imellem Enkemand og hans trende Børn 156 Rigsdaler 4 Mark 4 Skilling, hvor af enkemanden Peder Jensen tilkommer paa hans Lod den halvde Del, som er 78 Rdl. 2 Mark 2 Skilling. Den ældste Søn tilkommer Mødrenearv paa hans Lod 31 Rdl. 2 Mark 2/5 Skilling. Den anden Søn ligeledes 31 Rdl. 2 Mark 2/5 Skilling. Datteren 15 Rdl. 4 Mark 1/5 Skilling.

Arvende Person Rdl.MarkSkil.
Enkemanden Peder Jensen 78 2 2
Sønnen Jens Pedersen 31 2 4/5
Sønnen Palle Pedersen 31 2 4/5
Datteren Else Pedersdatter 15 4 2/5

Er saa denne Skifte og Deling tilfulde ført efter foregaaende Registering og Vurdering udi samtlig vedkommendes nærværelse, hvilket vi med vore Hænders Underskrift stadfæster.

Stervboen den 28 September Anno 1753.
Peder Jensen
Chresten Adsersbøl
Vurderingsmændenes navne:
Peder P.J.S. Jørgensen
Jens I:M:S: Madsen
Som Formynder:
Palle Christensen.

{Slut}