Brande sogn: Arvad Mølle
Sidst opdateret 13. sept. 2016

Arvad Mølle 1713.
Ejer 1713: Peder Bendtsen Skonning - *1670- Qvistofte i Skåne †1713 Øvig i Skarrild.
Ejer efter 1713: Peder Bendtsen Skonnings arvinger ejer Arvad Mølle. Tre unge børn og hans enke.
Kirsten Pedersdatter *1705c Øvig, Skarrild. Gift med Morten Jensen Astrup *1690c Astrup Faster †1746 Astrup Faster.
Bendt Pedersen Øvig *1707c Øevig, Skarrild, nævnt 1741 ved Aasted Bro.
Johanne Pedersdatter *1709c Øvig, Skarrild †1750 Øvig, Skarrild, gift med Niels Nielsen kaldet Øvig *1697c †1771 Øvig, Skarrild.
Anne Christensdatter †1737, hans enke, gift 2. gang 1714 med Jens Bodsen kaldet Øvig *1688 †1760 Krog Skarrild. Han gift 2. gang 1738 i Borris med Else Marie Nielsdatter Boltrup. De købte Krog i 1743.
Fæster: Jørgen Davidsen, som bor i Arvad Mølle.


Ejer af Arvad Mølle 1713.
Fra skifte efter Peder Bendtsen Skonning i Ødevig i Skarrild 1713.
Lundenæs og Bøvling Amters Skifteprotokol, 21 . April 1713, fs 11b (hammerum-herred.dk opslag 20).
Udskrift: Villy M. Sorensen.

Boens tilhørende Jordegods
Arvad Mølle {Brande sogn} Nye Matricul andtagen for
Mølleskyld 5 Tdr 2 Skp. 2 alb. hart-korn
Jordskyld 1 Tdr og 1 Skp.
vurderit. Saa Møllen med tilhørende Mølle- og Jordskyllen 466 Rdl 4 Mk
Samme Mølle gifver aarlig til Landgilde
12 Tdr. tør Rug og 1 Rdl i pænge.

Den Salig Mands paabooende gaard Ødevig {Skarrild sogn} skylder
Nye Matricul 2 Tdr. 6 Skp 1 fj 2 alb
vurderit for 166 Rdl 4 Mk.

Paa begge forskrevne steder findes Skiøderne udj Stærfboen.


Syn af Arvad Mølle 1713.
Fra skifte efter Peder Bendtsen Skonning i Ødevig i Skarrild 1713.
Lundenæs og Bøvling Amters Skifteprotokol, 8. Mai 1713, fs 16b (hammerum-herred.dk opslag 25).
Udskrift: Villy M. Sorensen.

Anno 1713 d. 8 Maij vare vi efterskrevne Christen Møller i Felding og Christen Møller i Harild Mølle, efter Kongl: Maystts velbaarne her Amptmand ofver Lundenis og Bølling Ampter, hans ordre og befalling Datum Wiborg d. 26 Aprilis angaaende at siune og besigtige Arvads Mølle /: som ogsaa skeede :/ ovenmeldte dag og var overværende Jens Madsen i Vium by, paa afgangen Sl. Peder Bendtzøns efterladte U=myndiges Vegne, saavelsom ogsaa Jørgen Davidtzøn Møller udj Arvad Mølle, og befantis som følger,

først Møllesteenen, dend øfverste 4 tom {10,5 cm} tyk 9½ qvarteer {57 tommer, 1,49 m} bred
dend underste, 1½ qvarter {9 tommer, 24 cm} tyk, ligebred.
Støfkar ,med [tog], saaledes at mand kand hielpe sig dermed.
Reste {riste?} og [Kuf], er god, Rien og lang Jern ligesaa,
ude og inde hiuel,, til med axel siunnes at være brugelig et aars tiid,
Drøf, er forslidt
Tappelad, under uderhiuel er nogenleedes ved magt,
Aaelkiste, siunnes at bære brøstfældig
fattis og Jorddemning vantrou, og rinde til hiulet er gandske Brøstfældig.
dend Nye flod gyde, er vel ved magt
under Qvernerwerch, inden i huuset, siunes snart skal forbedris,
Mølletrou, tillige loft trappe, er nogenleedes brugelig.

Møllehusen 10 fag,, tag og lægter snart fattes ofver alt. Sparer ere gode, 8te fag undertømmer er brøstfældig paa begge sider, Synder Gaulen er Gandske brøstfældig.
Inde i huset er den Nørresten vel ved magt, Møllestuen er nogenleedes ved magt med Vindrer og døre, Een Ege Sengested og een Eegebench tilhører huusen.

Ladehusen 11 fag, er vel ved magt

Vognhuus 3 fag,, nogenleedes ved magt,

8te fag fæehuus, er Brøstfældig baade paa over og neder til og helder ad Gaarden.

Ø[en?]huset fire fag ,med ofven og skorsteen som er nogenleedes ved magt;

een Møllestald Jordhuus 4 fag,, fattis [.]eche og Jord,

at saaledes er siuned og bekræftit afhiemlede ved Eed, som forskrefved staar, og er denne skifte ophefved nu denne Gang, aarsagen at Auctions Directeuren Herredsfogeden Gaf Hæderlig her Søren Munch tilladelse med sin pandtsatte Vaare til dend 8 Janj førstkommende, da det at indfrij, eller skall auctionen holdes bem tiid, som auctions protocoll Videre forklarer, og skal samme skifte Vorde til ende bragt, Neste Mandag efter, som er d: 11 Janj førstkommende {1714}, hvorfor beroer saa længe,


Medejer af Arvad Mølle 1724.
Fra meddeling om skifte efter Peder Bendtsen Skonning i Ødevig i Skarrild 1713.
Lundenæs og Bøvling Amters Skifteprotokol, 24. April 1724, fs 286 (hammerum-herred.dk opslag 282).
Udskrift: Villy M. Sorensen.

... at Sønnen {Bendt Pedersen Øvig, *1707c} er Eieer Participant udj Arrevad Mølle i Coldinghuus Ampt for 400 Rdl 3 Mk. 4 Sk. med sin Søster Kirsten Pedersdatter {*1705c} og moder {Anne Christensdatter} for 66 Rigsd. 12 Sk. ...


Kilder:
Lundenæs og Bøvling Amters Skifteprotokol 1713 - 1726.