Sidste ændring 08. december 2016Assing, skøde på Kibæk Mølle 1681.

Skøde fra: Jens Pedersen i Vester Høgild, Rind og Niels Nielsen i Arnborg.
Skøde til: Major James Godsman på Tanderup, Snejbjerg.

Dette kaldes et skøde i Viborg Landsting Skøde- og Panteprotokol, men det kommer fra en obligation eller pantebrev udstedt af Erik Eilersen Quitzow på Tanderup gods i Snejbjerg sogn før 1647. Det blev udstedt til Christoffer Andersen og Palle Christensen, som begge er døde mellem 1647 og 1681 hvorefter deres respektive sønner Ander Christoffersen og Jens Pallesen på Fyn har arvet pantet, som de solgte engang før 1681 til Jens Pedersen Vester Høgild, Rind og Niels Nielsen i Arnborg. Pantet er på hele Kibæk Mølle, derfor bliver det nu til et skøde. Det ses af og til i denne periode at et pant på den måde bliver til et skøde.

Liste af personer, 13 i alt, nævnt 1681:
Navn Sted Bemærkning
Jens Pedersen Vester Høgild Sælger hans halvpart af pant i Kibæk Mølle.
Niels Nielsen Arnborg Sælger hans halvpart af pant i Kibæk Mølle.
James Godsmand Tanderup, Snejbjerg Faar skøde paa Kibæk Mølle. Major, *England, dansk tjeneste 1658-1680.
Anders Christoffersen Salling?, Fyn Arvede pantet fra hans far Christoffer Andersen.
Christoffer Andersen Anders Christoffersens far, Havde pantet før sælgerne, fordring efter Erik Qvitzou til Tanderup.
Jens Pallesen Vondting?, Fyn Arvede pantet fra hans far Palle Christensen.
Palle Christensen Jens Pallesens far, Havde pantet før sælgerne, fordring efter Erik Qvitzou til Tanderup.
Erik Eilersen Qvitsou Tanderup, Snejbjerg †1647 Tanderup, *1606. Han udsteder pantet til Christoffer Andersen og Palle Christensen.
Jørgen Seefeldt Kommisar, ikke identificeret.
Jørgen Rosenkrantz Kommisar, ikke identificeret.
Peitter Von der Veich Trøstrup, Timring Vidne, kaptajn. I TRAP V kaptajn von der Wege, der boede på Trøstrup 1685, men ikke ejede det. Her i skødet er der et "i" i navnet, det er ikke Veede.
Sivert Friis Mørupgaard, Rind Vidne.
Jesker? Jensen Amtrup, Snejbjerg Vidne.


Nomenklatur i den udskrevne tekst:
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
_: sen krusedulle (som i Jens_ = Jensen).
Spærret skrift: latinske bogstaver i originalen.

Skøde på Kibæk Mølle 1681.
Viborg Landstings Skøde og Panteprotokol, 20, 1681-82, fol. 312-13
Tinglæst Viborg Landsting: 18. marts 1682.
Udstedt 14. September 1782 på Tandrup.
Arkivalier Online opslag 323-24.
Udskrift: Villy M. Sorensen 2016.

Skøde på Kibæk Mølle 1681.

Folioside 312
Arkivalier Online 323

Løverdagen udi Landtstinget Den =18 Martÿ 1682.
....
No. 1
Jens Pedersen i Vester Høgild og Niels Nielsen i Arenborig deris Schiøde till Major James Godsman.
Keindis Jeg Jens Pedersen i Vester høgild , og Niels Nielsen i Arenborig og hermed for alle Vitterlig
Folioside 312b
Arkivalier Online 324
[V]iør udj dette vort obeen bref , At afftersom Velædle og Velbaarne Her Major James Godsman paa Thandrup , hafver oß af kiøbt Vor pandtebref paa Kibech Mølle ligend Arsing sogen , i Hammerum Herrret, med ald dentz Mølleshyld, Herlighed og frihed , Saavelsom Agger og Eng, fiskevand og fægang og alt Andet som ligger til samme Mølle, og af Arrilds tid tilligget hafve, Hvilche bemelte Kibech Mølle , Vj Jens Pedersen i Høgild og Niels Nielsen i Arenborig, hafver hafft i pandt af Anders Christophersen paa Salling og Jens Pallesen i Vondting alle Boesiddendis i Fyen , Som deris Sahl: forældre , Nafnlig Christopher Andersen og Palle Christens: tilkom i deris fordring, Efter Sahl: Erich Qvitzou til Tandrup , hans udgifne obligation, og de goede Herrer Commissarier, Velbr Jørgen Seefeldt , og Velbr: Jørgen Rosenkrands , som tilsamme Liqvidering af hans kong: Mayts: aller Naadist forordnede Vare , Thi skall ford: Kibechmølle , med ald dens Schylde og Rettighed , som nu afgaar , og af Arrilds tid afganget hafver , følge VelEdle og Velbaaren Her Major James Godsman paa Tandrup og hans Arfvinger , til en Evindelig Eyendomb , Saa vit som vor pandtebreff indholder Och kiendes Vj oß Jens Pedersen i Høgild og Niels Nielsen i Arenborig , oß og Voris Arfvinger Jngen Lod, deel , Ret Eller Rettighed at hafve udj forskrefen Kibech Mølle , Medens Allene at tilhøre forermelte VelEdle og Velbaaren Her Major James Godsman , Och hans Arfvinger , Och forpligter Vj oß Ydermeere Jens Pedersen i Høgild Niels Niels: i Arenborig , oß og Voris Arfvinger , en for alle og alle for en , iche pandtsette eller Selge forn Kibech Mølle till nogen anden , eftter den dag , dett forshrne: Lofver Vj forne: Jens Pederßen i Høgild og Niels Nielsen i Arenborig , for os og Voris Arfvinger , at holde VelEdle og Velbaaren Her major James Godsman og hans Arfgr: udj alle ord , punchter og Clausuler , uden Shade og shadesløs udj alle maader , og der dersom saa sheede, att forne: Kibech Mølle , for nogen Voris Vanmhiemmels brøstfeldighed shÿld i nogen maade , Rett eller Rettergang , for Ermelte VelEdle og Velbr: Her Major James Godsmann eller hans Arfvinger blef fra dømbt eller frakiendt , Da bepligter Vj oß bemelte Jens Pedersen i Høgild og Niels Nielsen i Arenborig , oß og Voris Arfvinger , at Erlegge og betalle forne Her Major
Folioside 313
Arkivalier Online 324
James Godsman paa Tandrup og hans Arfvinger med ligge saa got beleilig Jordegodz i alle Maader , og holde hannem Och hans arfvinger dette uden shade og shadeßløs , At Saaledes af oß Jens Pedersen Høgild , og Niels Nielsen i Arenborig og Voris Arfvinger , U=Rygelig holdes schall , hafver Vj Voris Egen hender undershrefvet , og Venlig ombedet VelEdle og großvanhafftige Her Capitein Von der Veich till Thrøstrup , saa Velbr. Sifvert Friis till Mørupgrd: og Erlig og Velacht [Jesker] Jens_ i Amtrup med oß till Vitterlighed og des Trÿge Confirmation at undershrifve
Actum Tandrup Den=14 Septembris Anno 1681.
Jens Pedersen Egenhaand.
Niels Nielsßen Egenhaand.
Peitter Von der Veich (L:S:).
Sifvert Friis.
[Jesker] Jens: Egenhaand

{Slut}