Sidste ændring 19. maj 2014
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


Arnborg sogn, Lille Hjøllund: 1695 syn, halvgården "forundt" Hr. Christen Nielsen Vorgod

Hr. Christen Nielsen Vorgod er her i 1695 lige blevet kapellan (1694) i Skarrild og Arnborg sogne. Siden delefogeden - den der har med retslige foretagender at gøre - på Lundenæs gods varsles formodes den halve gård i Lille Hjøllund at tilhøre Lundenæs som i 1683, men nu skal kapellanen have den ("forundt" i teksten), hvilket må betyde til eje i kraft af kapellansembedet. For hvis han bare skulle have landgilden af den, kunne dens tilstand være ham ligegyldig. Når han forlod kapellansembedet fulgte gården sikkert ikke med ham, men med embedet eller Lundenæs gods. Tilstanden af gården er vigtig for at få og holde på en fæster.
Der nævnes 6 synsmænd fra Arnborg sogn og Jens Jensen in Lille Hjøllund, som formodes at være fæsteren på den anden halvgård. Synet siger, at to tag skal fornys med 35 traver tagrør og et tag desuden med 84 lægter. Kapellan Christen Vorgods sigte er at få amtet til at reparere tagene uden bekostning for ham, så han kan overtage halvgården i god stand.
"Salßhuset" (betyder stuehus, beboelses-længe), hvoraf 8 "Bindinger" (senere kaldet fag) såvidt "Hr: Christen tilhører", hvilket formodes at betyde det halve af huset, fordi det var en halvgård, hvor i hvert fald nogen af husene brugtes af begge halvgårde. I denne halvgård var stuehuset altså også delt, mens dette ikke ses ofte senere i tiden. Det sønderste hus med 17 fag er vel også delt mellem Hr. Christen og Jens Jensen "for Eening Haver" (i forening har, altså bruger sammen?).
Hvorfor varsles delefogeden, at der vil blive foretaget syn?
Ellers kunne han sige, jeg ved ikke noget om det og har ikke godkendt det, således at et senere krav ikke kunne begrundes med dette syn.
Hvorfor udstedes et tingsvidne med resultatet af synet?
Fordi det er grundlaget for en fordring for tinget - retten. Delefogeden kunne jo så snart Hr. Christen havde overtaget gården "glemme" at betale for tagrør og lægter. Læg mærke til at det forstås af sig selv, at fæsterne selv lægger deres tag, amtet betaler kun for materialer.

Liste af personer nævnt 1695:
Christen Nielsen VorgodArnborg? *1668c Vorgod †1713 Thyregod. Se "Vorgod Bogen", s. 128 (Tak til Arne Feldborg). Faderen vel præst fra 1667c i Vorgod Niels Christensen Worgod †1669 Vorgod. Christen Nielsen Vorgod inskrevet ved Universitetet i København 1689, 1694 - 1700 kapellan i Skarrild og Arnborg. 1700 - 05 kapellan i Thyregod, 1705 - 13 præst i Thyregod. Som kapellan kan han vel have boet i Arnborg, når præsten boede i Skarrild, sådan praktiseret fx i Øster Nykirke/Give pastorat.
Peder Jensen HøgildBjødstrup, Gjellerup *1660c Vester Høgild, Rind søn af Jens Pedersen Høgild *1618c Nørre Søby, Rind †1681c Vester Høgild, Rind og Ane Pedersdatter †1700c. Ses som delefoged i Lundenæs amt 1689 og 1695.
Niels NielsenGammel Arnborg, Arnborg Bebor det halve af en helgård i 1683. Synsmand 1695.
NN LassenArnborg Synsmand 1695.
Christen TerkelsenTovdal, Arnborg Synsmand 1695.
Peder JensenTovdal, Arnborg Synsmand 1695.
Erik JensenStore Hjøllund, Arnborg Synsmand 1695.
Peder TroelsenHjøllund, Arnborg Synsmand 1695. Tjener i Hjøllund.
Jens JensenLille Hjøllund, Arnborg Fæster på den anden halvgård i Lille Hjøllund? Ses ikke 1683.

Viborg Landsarkiv, Hammerum Herreds Tingbog 1693 - 1700, B79-02, Fs 95a, 95b
Syn på Lille Hjøllund, Arnborg 1695.
(Affotograferet Tingbog. Første del er opslag 187 for oven, anden del opslag 188 for neden).
Udskrift: Niels Okkels Folkjær, Villy M. Sorensen

I anden del af udskriftet er den venstre rand er beskadiget er mest ca. tre eller fire bogstaver forsvundet, disse er angivet begyndende med:
...
[tydning usikker], fx [d...] d anses som sikker, tre andre bogstaver skønnet.
{kommentar fra udskriverne}
Løfuerdagen Den 13 Julij
...
For Retten fremkom Hederlig og Vellerde Mand Hr. Christen
Nielsen Vorgod, Guds ords Medtiener til Arnborg og sharil {Skarild}
Sogne, og frem stillede tuende Varsels Mend, Nemlig Christen
terckelsen i toudal og Peder troelsen tienende i Hiølund, som
Hiemlede med opragte fingre og Eed effter Louen, at de i dag
8 dage Loulig Varsel gaf Peder Jensen Høgild, boende i [Biød=]
strup deele foget til Lundenes, for siuns Mends opKrefuet {opkrævet}
til den Halfue grd {gård} i Lille Hiølund, deß brøstfeldighed {...}
og for siuns besigtelse den 16 Julj, og for siuns afhiemling {...=}
taget i dag 8 dage, effter der om Vdshrivende {udskrevne} sedels Vi[dere]
for melding.

Løfuerdagen Den 20 Julij
...
{For} Retten fremkom effter[Skpne] {efterskrevne}: 4 SiunßMend, Nemlig Niels Nielsen i Arnborg
... Lasen ibm: Peder Jensen i toudal og Erich Jensen i Stoer Hiølund
... her i retten i dag 8 dage effter Hederlig Hr: Christen Nielsen
{Vor}god hans Begiering blef loulig opKrefuet {opkrævet} og Vdmelt {udmeldt}, til at siune
... besigtige den halfue gaards Huße og Bygning i Lille Hiølund som
{bem}elte Hr: Christen Nielsen er forVndt {forundt}, Huilchen deris siun de I tiß=
{dag}es {tirsdags} sidst forleden forretede, og begierede at de Deris Siun [nu?]
..ig Her for retten maate afßige, da besaae {beså} de først Salß=
{huset: stuehus} Som bestaaer af 8 Bindinger Saauit {såvidt} Hr: Christen tilhører, Huor
...de siuntes at der fattedes til deß Reparation = 5 trauer tag,
...de besaae de det sønderste Hus som bestaar af 17 Binding
... t Hr. Christen [og efter?] hans og Jens Jen[s?]ens for Eening Ha[ver?] til
... huor paa de siuntes at der fattes til deß Reparation =30=
{trauer?} {traver} tag {og?}7 Sneße Legter, Saasom samme Huß baade for tag og
{legt}er heel brøstfelding, Ellers befantes og I samme Huß =
...... som Var gamle og heel [onde?], huilchet de saaledes for
...... , huorpaa de bad Dem gud tilhielpe, Huor
........................ paa Hr: Christens Vegne [...tingßVi....]