Snejbjerg sogn, Kjærsgaard: Skøde fra Niels Andersen til Borgmester i Horsens Jørgen Hansen, 1686
Sidst opdateret 16. december 2009

Skøde paa Kjærsgaard Snejbjerg sogn fra Niels Andersen til Borgmester i Horsens Jørgen Hansen, 1686
Hartkorn: 5 tdr.
Skyld årlig: 3 harbo pund smør, 1 skovsvin, 1 skovvogn

Kjærsgaard ejendomsforhold:
1683 hører under Ørnhoved, Ellen Dyre, men pantsat til bonden, Niels Andersen (Sulkjær "Snejberg Sogn II" s. 70).
1683-84 Niels Andersen "tilhandler" sig gården fra Ellen Dyre. Et regulært skøde synes han ikke at have haft.
1686 Borgmester Jørgen Hansen i Horsens køber den af Niels Andersen.
1697 Skifte efter Borgmester Jørgen Hansen i Horsens: Kjærsgaard, Snejbjerg 4 1 3 1 Niels Andersen.
1743 Laurids Kjærsgaard i København (Sulkjær "Snejberg Sogn II" s. 70). Fæster Jens Nielsen Kjærsgaard.

Liste af personer nævnt 1686:
Niels AndersenKjærsgaard, Snejbjerg Nævnt 1683, 1686 i Kjærsgaard. Har "tilhandlet" sig Kjærsgaard fra Edel Dyre, sælger til borgmester Jørgen Hansen i Horsens.
NN AndersdatterKjærsgaard, Snejbjerg Niels Andersens kone. Nævnt 1686, hendes bror er Michel Andersen i Fjederholt, derfra Andersdatter.
Michel AndersenFjederholt, Rind Vidne, bror til Niels Andersens kone. Kan læse og skrive. 1697 skifte efter borgmester Jørgen Hansen i Horsens: Fjederholt, Rind 2 2 1 2 Mikkel Andersen.
Jørgen HansenBorgmester, Horsens Køber Kjærsgaard i Snejbjerg. †1697 stort skifte.
Ellen DyreFrue, Ørnhoved, Tjørring sogn Her i skødet kaldet Edel. Niels Andersen har tilhandlet sig Kjærsgaard fra hende. † før eller i 1684, da hendes arvinger afstod arven i Ørnhoved til hendes bror Claus Dyre (TRAP V).
Erik Lunov Ørnhoved, Tjørring sogn Nævnt 1660 og 1667 (TRAP V). Død før 1684, hans enke er Ellen Dyre.


1686
Viborg Landtings Skøde og Panteprotokoller, kopibind 69, fs 246b.
Oprettet 27-apr-1686, tinglæst 30-mar-1687.
Udskrift: Villy M. Sorensen

No. 9. Kiendes ieg underskrefne Niels Andersen boendis i Hammerum herredt i Sneiberrig Sogn Kiersgaard og giør hermed Vitterlig for mig oc mine Arfuinger, at ieg med min eyen oc Hustruis frii Villie oc Samtøche, hermed Selger, skiøder oc afhender, fra os oc Vorris Arfuinger, til borgemester Jørgen Hansen i Horsens, oc hans arfuinger, dend gaard Kiersgaard som ieg nu self paaboer oc hafuer os til forhandlet af Sallig Eric Lounous Frue, Velbyrdige Frue edel dyrre skylder aarligen trei haarbo punder smør, noch en skouf Svin oc en skou Vogen er Hart Korn fem tønder, Huilchen fornefnte gaard borgemester Jørgen Hansen os med rede penge efter Vorris Villie oc minde Haufer fornøyet oc betalt, saa hand oc hans Arfuinger forne Gaard, med ald dends Herlighed oc rete tillegelse, i ager oc eng Krat oc moser oc Kierre Fiskeuand oc fegang, tørfue grøft oc lyngslet Vaat eller Tørt, hvad nafn det hauer eller Nefnis kand, inden, eller uden marcheskiel, Som der til Leeger oc af gammel Tid tilleeget Haufer, inet undertagendis i nogen maade her efter skal Niude oc beholde, til euindelig eyendom, af os oc vorris arfuinger, ei paa talt i alle maader, oc kiendis Vi os oc vorris arfuinger her efter ingen ydermeere loed, deel ret eller rettighed at hafue til eller udj forne gaard eller noget af dends tillæg i nogen maader, mens Vil Dertil Verre bemelte borgemester Jørgen Handsen oc Hands Arfuingers fulde Hiemmel for Huer mands tiltalle Som derpaa kand telle med rette, oc om saa skeede at samme gaard eller noget af dens rette tillegelse blef borgemester Jørgen Hansen eller Hands arfuinger fra Vonden formedelst min Vanhiemmels Brøst skyld, da bepligter ieg mig oc mine Arfuinger, inden Sex Uggers der efter at igien gifue, oc Vederligge borgemester Jørgen Hansen oc hans Arfuinger med ligesaa goed oc tilbelejlig en gaard paa Grund oc eyendom, Landgilde oc herlighed alt dette forskrefne Loufir ieg for mig min Hustru oc Vorris Arfuinger en for alle, oc alle for een, at Holde borgem. Jørgen Hansen oc hans Arfuinger uden Skade i alle maader oc til des ydermeere bekræftning, haufer ieg min nafn med trende Bogstafuer her neden underskrefuet, oc Venligen ombedet Velagt Borre Jacob Lauridsen riber, oc min Hustruis broder oc Suoger, Michel Andersen i FiederHolt, mig denne min udgifne skiøde at forlese, oc med mig til Vitterlig{!} at underskrifue.
Datum Horsens d: 27 Aprili: Anno 1686
N: A: S:
Til Vitterlighed Michel Andersen eyen Haand.