Sidste ændring 23. september 2016Nørre Karstoft, Skarrild, 1600 - 1880

Nørre Karstoft, Skarrild.
Fra TRAP V, skøder, skifter, matrikler, kirkebøger, tingbøger, retsprotokoller.

ÅR gå til Hartkorn Bøndergods Begivenhed
1614       antagelig bondegård, skødes med Estvadgaard af Peder Munk til Jakob Lykke
1635       Christina Rantzau til Breitenburg 
1636       med tre gårde og et bol af Iver Mogensen Krabbe til Begeholm †1662 solgt til Corfits Ulfeldt til Tviskloster
1638   27   Jakob Ulfeldt, bror til Corfits Ulfeldt, ejer den, 27 tdr. hartkorn
1661     213 213 tdr. tilligende gods
1664 [gå til]     Gods i Brande sogn i Matriklen 1664: Skærlund 2 gårde; Uhre 5 gårde; Store Sandfeld 1 gård, Lille Sandfeld 1 bol, Grarup 1 gård og et halvt bol, Flø 2 gårde og Arvad Mølle. I alt 58 tønder hartkorn efter nye matrikel.
1670       Jakob Ulfeldts børn skrives til Karstoft
1683 [gå til]     Familien Ulfelt på Nørre Karstoft indtil 1783.
1683 [gå til]     Jakob Ulfeldts børn: Jakob Jakobsen, Mette, Maren, Margrethe og Anne Margrethe til Karstoft har stadig 45 tønder hartkorn gårde i Brande sogn.
1683 [gå til]     Markbogen 1683 om Nørre Karstoft.
1687 [gå til]     Jordebog over Nørre Karstof i skiftet efter Niels Kjeldsen Ulfborg.
1687 [gå til]     Forlod forpagteren Christen Knudsen gården, ses i teksten.
1688 [gå til]     syn på Nørre Karstofts korn avl
1688       1688 - 92 dyrkedes af herredskriver Knud Søltoft
1689 [gå til]     1689 herredsfoged Knud Søltoft skriver sig af Nørre Karstoft
1692 [gå til]     1692 syn på Nørre Karstoft bygninger og udsæd. Hans Andersen ses, vel som forpagter.
1692       SKØDE: inddraget af kronen
1692   20   SKØDE: fra kronen til Ole Justsen, 20 tdr.
1695       SKØDE: fra John Nielsen til fæster af Varho i Førding sogn Knud Hansen Windfeld †1704
1697       SKØDE: fra Knud Hansen Windfeld til forpagteren Hans Andersen
1698 [gå til]     Hans Andersens kone på Karstoft er fadder paa Juellingholm i Sønder Omme.
1713       Hans Andersen til Karstoft nævnt i Lundenæs-Bøvling amters skødepr (Nygaards Sedler, 11)
1720   20 20 SKØDE: fra Hans Andersen til sviger søn Jens Poulsen Schanderup, 20 tdr og 20 tdr hartkorn.
1722       SKØDE: fra Jens Poulsen Schandrup til fænrik Christian Tappaud.
1729   19 18 SKØDE: auktion til birkeskriver i Hastrup Birk Peder Paaske †1753
1741 [gå til] Skøde til Paaske, gods i Hammerum Herred: Arnborg, Rind og Gjellerup.
1741 [gå til] Pant på gods i Hammerum Herred: Skarrild, Arnborg, Rind og Gjellerup.
1742 [gå til] Pant på gods i Hammerum Herred: Assing, Vorgod.
1744 [gå til] 33 Pant på gods i Hammerum Herred: Skarrild 7 gårde, arnborg 2 gårde.
1753 [gå til] 20 112 Jordebog i skiftet efter Paaske.
1754   20 114 SKØDE: auktion 20 og 114 tdr hartkorn til Peder Simonsen Schiønning, kromand i Nr. Snede
1759   20 46 SKØDE: fra Peder Simonsen Schiønning til Poul Østergaard †1797, 20 og 46 tønder hartkorn
1762       SKØDE: fra Poul Østergaard til Peder Pedersen Ronnum på gården Vester Ronnum.
1766   20 22 SKØDE: fra Poul Østergaard til prokurator Anders Bagger til Hastrup, 20 og 22, rdl 4454
1771   20 0 SKØDE: fra Anders Bagger til herredsfoged Hans Ditlevsen Linnet †1785, 20 og 0 og 11 tiender, 5000 rdl
1774       BESÆTNING: Besætningen i 1774 er med 8 stude, 24 kør og kvier, 90 får, 6 heste og 8 svin vurderet til 362 rigsdaler
1774   12   Hartkorn i skiftet efter Anne Dorthe Liebe for hovedgården selv, skiftet foretaget af Poul Østergaard selv, ikke noget officielt tal. Poul Østergaard snyder arvingerne, børnene, idet han angiver 12 i stedet for 20 tønder hartkorn.
1775   20 29 SKØDE: fra Hans Linnet 20 og 29 til Poul Østergaard, 7200 rdl
1778       SKØDE: udlagt fra Poul Østergaard til Ole Christian Secher †1779 til Lynderupgaard
1779       SKØDE: Mette Marie Friis, enke efter Ole Christian Secher
1788 [gå til]     Laurids Lange ses 1. gang i Nørre Karstoft
1789       nu ses på Nørre Karstoft Laurits Lasson Jørgensen Lange *1747 Sindbjerg Redsted †1825 Tørring. Han var gift 1. gang med Anne Christensdatter Bloch *1740 København †1782 Skibelundgaard; fire børn. Gift 2. gang 1789 i Skarrild med Karen Brasch *1768 Aarupgaard, Tamdrup †1807 Nørre Karstoft, Skarrild. Med Karen havde han fem børn. Se nedenfor.
1792 [gå til]     SKØDE: auctionsskøde til Laurids Lange, nævnt i skødet 1817
1798       Laurids Lange tilladelse til udstykning i 17 parceller
1817 [gå til] 15   SKØDE: fra Laurids Lange til Niels Christian Hauge †1842
    10,5   SKØDE: Overretsprokurist Ph. J. Knudsen senior til Rindum Nygaard †1869 og W. Jørgensen, 10 ½ tønder Hartkorn
1853       SKØDE: W. Jørgensen til C. Wium
1855       SKØDE: C. Wium overdrager sin ejendomsret til Christian Johan Lodberg Rahbek, skøde samme år af W. Jørgensen
1868       SKØDE: fra Rahbek til Anders Brodersen Møller †1869
1869       SKØDE: til enken efter Anders Brodersen Møller
1888       enken forpagter den til sønnen A. N. Møller
1893       SKØDE: til A. N. Møller
1923       udskildt 88 ha fra A. N. Møller til hans søn Anders Møller
1929       SKØDE: fra A. N. Møller til anden søn Johannes Møller
1935       tre parceller frasolgt af Johannes Møller
     
1467 Skøde på gård i Skarrild, Tomas Langes fædrene gård, til Ribe Domkirke. (Gamle Lange adel).
Citeret fra O. Nielsen "Hardsyssel Diplomatari", 1893, s. 56.
Dette kan have med Nørre Karstoft at gøre eller ikke.
Alle men, thette breff see eller høre læses, hielser jek Tomes Langhe diegen j Ribeewyndeligh meth guh och kwngør, ath jeg meth frij vilghe giffuer skødher och affhænder meth opne breff wor Frwdomkike i Bbe til hennæss bygnigh een myn fedhernegaardh i Skarel i Bølling hæret i Hardsyssel liggendes, som Peter Eysen nw udi boer och skyldter aarlighe en fjerding tynnde smør, fore myn father Oleff Langhe, Mette Henrichsdottir myn mother och flere mynæ forelder och sysken theres och min siels salighied, meth alle fornefnde gaards och gotz tilliggelseæ och rettighied. wot och thyrt ehvat thet helst neffnæs kan, engthe undthentaget till ewyndelig eyæ og kinenes jeg mek eller myne retthe arvynghe effther thenne tiid enghen diel eller rættighied ath Haffue i fornefnde gart och gotz i noghen made. Till ythermeere witnesbyrdth hængher jek inseghle meth andre danske mentz jnceghle som ære
      Nis Nielsen, borgmestere i Ribe,
      Bochen Nielsøn och
      Johann Erlandzsøn, Radman sammesteth.
Giffuet i Ribe annen poschæ dagh domini mdlx septimo


Jakob Mogensen Ulfeldt om svenskekrigens plyndringer på Karstoft.
Jacob Mogensen Ulfeldt til Karstoft, 1660. i O. Nielsen i Samlinger til jysk Histrie og Topografi, 10. Bind 1. Hefte, side 6.
Til allerunderdanigst erklæring efter hans kgl. Majestæts naadigste skriftlige befaling dateret Kbnhavn den 4. sept. 1660 paa huis jeg udi denne fejdetid haver udgivet til de svenske, allierede eller H. kgl. Majestæts egne folk, da har jeg udi denne tid ikke kunnet udgive noget til nogen af dem alle, eftersom jeg, som bor her paa en almindelig strog {passage}, hvor alle Partier, i hvor de skulde hen udi Landet, paa det næste skulle forbi, og jeg desforuden af mange skarns folk var hos fjenderne og andre udspist og ingen synderlig til kvarter er bleven assigneret, og derfor været baade de svenskes, kejserliges, Brandeborgeres og Polakkers daglige rov og bytte, hvilke alle har plyndret og frarøvet mig (foruden hvis de modvilligevis dagligen for mig fattige mand har ruineret) alt mit bo og boskab, heste og hopper, kretter og fæ, stor og smaat, korn og kærne, og intet efterladt uden en bar, øde gaard, ja saaledes at jeg fattige mand paa somme tider længer end 6 eller 8 uger har maattet ligge, med gunst at skrive, udi det bare halm alene, saa godt som nøgen og sulten, indtil at godtfolk forbarmede sig over mig og sendte mig noget at ligge paa igen, hvilket dog ikke længe varede, førend andre tog det med bort, og har jeg end ikke kunnet blive forskaanet for landsens egne indbyggere, bønder og andre, som maade med ryttere, besynderlig de svenske og selv uden ryttere dog forklædte udi rytterhabit mig plyndrede nat og dag lige ved vore fjender, og ikke levnede mig blot allerringeste, da eftersom jeg udi al denne tid for armods skyld og stor usikkerheds har saa godt som ingen folk kunnet holde her paa gaarden og de faa, der kunde stjæle sig til imellem plyndringerne lidet at forblive ved gaarden, har dog alle øjeblik; naar partierne kom, maat løbe deres kaas {idiomatisk: flygte} at forstikke sig udi moser og kiær, saa at ingen mennesker kunde blive tilstede uden jeg selv alene, som laa syg og kunde ingensted komme, og derfor ofte maatte lide baade slag og alt hvad de vilde gøre ved mig, da kan jeg ikke egenlig vide al min skade efter alt hvad jeg har mist, eftersom mig er frarøvet alt det jeg har ejet og her derfor maat lide og endnu maa lide største armod og elendighed, besynderlig efterdi næsten halvparten af mit gods er herforuden ganske øde og næsten nedbrudt af onde mennesker og de andre saa forarmede, at jeg ingen hjælp hos dem kan bekomme, saa gud véd min armod og elendighed, hvorfor og ingen af alle, være sig svenske, kejserlige, Brandenborgere eller Polakker, efter at de har set min elendighed, har videre anmodet mig om nogen kontribution for min person, mens hver taget mens her var noget at tage. Af Hans kgl. Majestæts eget folk véd jeg mig for min person ingen skade at være tilføjet eller om noget anmodet, videre end hvis uret mine fattige overblevne bønder af rytterne og officerer er tilføjet, og for kommissarierne klage, eftersom jeg intet havde selv at leve af, uden af en officer ved navn Jørgen Kaas Iversen, hvis hustru med nogle af hans folk drog til en af mine bøndergaarde og der imod min vilje med magt tog den boendes svend bort, som var mig nogle bøder skyldig, til at stille ham for paa den sidste mønstring til at komplettere hans kompagni med, som der sagdes, og dermed skille mig til min forrige nød ved samme bøder, hvilket jeg fattige mand, som af alle andre tilforn er ruineret, saaledes endnu maa forsmerte og med en lang Næse efterse, saa længe saadan gevalt skal gaa for retten.
Dette er saaledes min underdanigste erklæring paa samme efterskrevne kgl. missive.
Dateret Karstoft, den 20. Okt. 1660.
Jacob Wllfeldt m p.

Matriklen 1664 i Brande sogn
(Hartkorn efter nye matrikel 1688)
Gårde i Brande tilhørende Jakob Uldfeldt i Nørre Karstoft, Skarrild:
IALT 58 tønder 5 skæpper 1 fjerdingkar og 0 album
Skærlund
1 gård 6 1 1 0
1 gård 5 6 2 0
Uhre By
1 gård 3 3 2 1
1 gård 3 5 3 1
1 gård 5 3 1 0
1 gård 3 3 0 0 (skøn, ingen korrespondens mellem gammel og ny matrikel fundet)
1 gård 4 6 3 2
Store Sandfeld
1 gård 6 2 2 1
Lille Sandfeld
1 gård 2 1 2 1
Grarup
1 gård 3 6 2 0 (muligt er 3 4 2 1 fra fæsternavne)
Flø
1 gård 4 3 0 0
1 gård 4 6 0 0
Arvad
1 gård 4 3 1 0
De fleste af disse gårde har to fæstere, hver på en halvgård.


Familien Ulfeldt paa Nørre Karstoft indtil 1683.
Jakob Mogensen Ulfeldt *1600c †1671-74 Nørre Karstoft, Skarrild, søn af Mogens Ulfeldt *1569 Selsø †1616 København og Anne Christensdatter Munk (Lange) *1575c †1648+ datter af Christen Munk (Lange) *1522c †1579 Aakjær, Falling og Dorothea Mogensdatter Gyldenstierne *1547 †1583 Gudumlund. Jakob blev gift 1. 1632 i Viborg med Maren Pedersdatter Juel †1635-, 2. gang 1640c med Regitze Axelsdatter Galt †1650c+. Jakob ses 1636 på Nørre Karstoft „levede end 1670, men havde da ligget til Sengs næsten 20 Aar". Købte meget gods sammen i Brande sogn, fx. For de fire døtre se TRAP V Ringkøbing Amt, s. 321 under Stubberkloster, hvor de efter bestemmelse fra 1641 skulle del en part på 16 tønder hartkorn.
Jakob Jakobsen Ulfeldt til Nørre Karstoft, Skarrild †1695c. Gift med Karen Jespersdatter Friis af Hesselager *1640c †1708, som i 1698 for armod fik udbetalt 40 Rdl af Nyborg Amtstue. Hendes far var Jepser Friis af Hesselager *1591 Hesselager †1641 Ørbæklunde Gods, Ørbæk og Elsebet Ulfeldt *1609 Hagenskov (Frederiksgave) †1676 Svendborg.
Mette Jakobsdatter Ulfeldt gift 1685 med Enevold Kaas (Sparre) *1615c †1695+ Lyngholm søn af Claus Kaas (Sparre) †1652- og Margrete Clausdatter Prip *1580 †1652-.
Dorothe Jakobsdatter Ulfeldt til Stubbergaard, Sevel mellem Holstebro og Skive. Pantsatte 1685 gård i Flø, Brande til svoger Enevold Kaas.
Maren Jakobsdatter Ulfeldt Pantsatte 1685 gård i Flø, Brande til svoger Enevold Kaas.
Anne Magrete Jakobsdatter Ulfeldt †1688- (Ejnar Bjerre) Broderen Jakob Jakobsen indløser 1688 et pant på Store Sandfeld, Brande, deri nævnes hendes død vel. Hun ejer 1675c fx Store Sandfeld, Brande.

Matriklen 1688 i Brande sogn, tilstand beskrevet 1683
Gårde i Brande tilhørende Uldfeldt familien i Nørre Karstoft, Skarrild
(Jakob Jakobsen Uldfeldt 1683 er søn af Jakob Uldfeldt 1664)
IALT 45 tønder 1 skæpper 1 fjerdingkar og 2 album
Skærlund
Jakob Jakobsen Ulfeldt ½ gård 3 2 3 0
Maren Uldfeldt ½ gård 2 6 2 0
Jakob Jakobsen Uldfeldt 1 gård 5 6 2 0
Uhre By
Mette Uldfeldt ½ gård 1 3 0 2
Maren Uldfeldt 1 gård 3 5 3 1
Jakob Jakobsen Uldfeldt 1 gård 5 3 1 0
Jakob Jakobsen Uldfeldt 1 gård 3 3 2 1
Jakob Jakobsen Uldfeldt 1/6 gård 0 7 1 2
Margrethe Uldfeldt 1 gård 2 6 3 1
Store Sandfeld
Anne Margrethe Uldfeldt 1 gård 6 2 2 1
Flø
Jakob Jakobsen Uldfeldt 1 gård 4 3 0 0
Jakob Jakobsen Uldfeldt 1 gård 4 6 0 0
De fleste af disse gårde har to fæstere, hver på en halvgård. Nogle har 4 fæstere, specielt i Uhre.

Skødet til Niels Kjeldsen 1683 har fire gårde. Han må have solgt en gård fra for her i 1687 er der kun tre. Hartkornet er gammelt hartkorn fra 1664, ikke efter nye matrikel fra 1688.
Fra skifte efter Niels Kjeldsen, præst i Ølstrup og Hover. 2.12.1687:
Bølling gejstlig, fol.29, 85B.

Jordegods udi Skarild Sogn
Kaarstoft Hof[fe]dgaard

Effter Skødens formelding er udj Hart Korn 27 tønder.
Tønden anslagen – 80 Rixdlr 2025 {27 x 75!}

j gaard kaldis Ronnum, Jens Michelsen og Jens beboer,
detz Landgild udj Hart Korn 7 tdr à 40 Rixdlr 420 {7 x 60! 280}

j gaard kaldis [døsling] {Døvling?} Peder J[ol]sen og
Peder Skou paaboer
Landgilde 15 Tønder hart Korn tønden 40 Rixdlr 900 {15 x 60! 600}

j gaard i Skarild Bye, Niels Christenssen Søfren Jensen og
Anders Jenßen udi beboer
detz landgilde udj Hkorn 7 tønder a 40 Rixdlr 420 {7 x 60! 280}
Markbogen 1683.
Niels Kjeldsen Ulfborg *1638.07.02 Ulfborg †1687 Ølstrup.
Gift 1667 i Tim med Anne Andersdatter Svendborg †1787+.
Nør Kast: Toft Hoved gaar som er i forpagtning af Christen Knudsen
bemelte gaard till hør Hr. Nielß i Øldstrup og Houver sogner.
...
Jngen Tørre Moeßer, Meß til fornøden Jlde brand, [b]ruger Liung Tøre S[...]
Jngen fiskerrie
Lader maale i Aarre Vad Mølle

Till bemelte Hofvid gaard er En March, so ej er af [velt] i noge Aar VnJter, brugeß af dennem baade til biug , Rug, [....aaane]. End[tel] der af [til]selle ude liger som Vdj for [B.]retningen Vider findiß .

Skifte 1687.
Skifte efter Niels Kjeldsen Ulfborg †1687 Ølstrup.
{Mine kommentarer: Villy M. Sorensen}.
Niels Kjeldsens skifte 1687.
Jordegods udi Skarild Sogn
Kaarstoft Hof[fe]dgaard

Effter Skødens formelding er udj Hart Korn 27 tønder {gammel matrikel 1664, ikke ny}.
Tønden anslagen – 80 Rixdlr 2025 {27 x 75!}

j gaard kaldis Ronnum, Jens Michelsen og Jens beboer,
detz Landgild udj Hart Korn 7 tdr à 40 Rixdlr 420 {7 x 60! 280}

j gaard kaldis [døsling] {Døvling?} Peder J[ol]sen og
Peder Skou paaboer
Landgilde 15 Tønder hart Korn tønden 40 Rixdlr 900 {15 x 60! 600}

j gaard i Skarild Bye, Niels Christenssen Søfren Jensen og Anders Jenßen udi beboer
detz landgilde udj Hkorn 7 tønder a 40 Rixdlr 420 {7 x 60! 280}

{------------ herefter vel ikke Nørre Kartoft.}
Wdj Belstrup goedtz udj Scharild er [.. ] Niels tilfalder
effter hans Sl: Moder 160

Noch her f[.rd.]rv som dend Sl: Mands haftder sig tilforhandlet af sin Sl: Svoger Hr:  [Benndt] Jachobsen
Som hans Hustrue Vibeche [Hulds]daatter
arveligen Var tilfalden,
hendis Anpart udj det [D]elstrup goedtz - - - 80

Felding Sogn. J gaar in Nederbye peder Nielsen paaboer
Dets langilde 3 tønder j fdkar 1/5 alb. à Tdr: 40 Rixdlr 192

1688 syn på Nørre Karstofts korn avl.
Den nyudnævnte herredsfoged Knud Pedersen Søltoft bor på og driver Nørre Karstoft for amtets regning efter at forpagteren Christen Knudsen er "undvegen" og ejeren, som er arvingerne efter Niels Kjeldsen Ulfborg ikke vil kymre sig om gården. Hammerum Herreds Tingbog:
{1688} Løffuerdagen Den 17 Augustj Otte Mend, Nemblig Morten Jakobßen i Gabißkier, Niels Laßen i Mørup, Søren Jenßen i varheede, Jens tøgerßen i Nyebye, Niels Matzen i Poulßgrd, Ander Christenßen i Leervatzkier, Ifver Graverßen i hesselbiere og Jens Michelsen i Frølun.
For Retten frem kom Sogne Fogeden i skarild Sogen Terkil Sørenßen i Heesgaard, som med hafde og frem førede Her for retten 4 her i dag 8 dag aff tinget opkrefuede Siunßmend Nemlig Olle Jacobs og Jens Jacobs i Assing Kirkegaard, Per Pers i Døuling, og Olle Poulsen i Heßelvig, som nu her for retten Hiemlede og aff sagde, at de forleden Mandag som var den 12 Augusj var til siun paa nør Caßtofft march effter bete: Sogne foget terkild Sørenßens paa vißning, at siune og tyxere huiß Rug og biug samme stets fantis høsted , som herrits fogden Knud pederßen havde Lade saae, ved Michel Jenßen i Ronum som og samme tid og sted var hos til stede, og berettede huor meget i huert aff efterføl: fald var saaed, da befantis høsted som og Heritsfogden paa sin Bekostning haffde Ladet høste som efter følger ,
For Retten frem kom Sogne Fogeden i skarild Sogen Terkil Sørenßen i Heesgaard, som med hafde og frem førede Her for retten 4 her i dag 8 dag aff tinget opkrefuede Siunßmend Nemlig Olle Jacobs og Jens Jacobs i Assing Kirkegaard, Per Pers i Døuling, og Olle Poulsen i Heßelvig, som nu her for retten Hiemlede og aff sagde, at de forleden Mandag som var den 12 Augusj var til siun paa nør Caßtofft march effter bete: Sogne foget terkild Sørenßens paa vißning, at siune og tyxere huiß Rug og biug samme stets fantis høsted , som herrits fogden Knud pederßen havde Lade saae, ved Michel Jenßen i Ronum som og samme tid og sted var hos til stede, og berettede huor meget i huert aff efterføl: fald var saaed, da befantis høsted som og Heritsfogden paa sin Bekostning haffde Ladet høste som efter følger ,
Paa det fald som kaldis foldsig fald, berettede forskrefne Michen Jenßen blef Saaed tredie Kierfue rug En tønde fire skeper som kastede 1 1/2 skper af Sæde [guren], for uden om Kostningen Jorden at lade pløye, Saae og Harfue, der paa fantis 4 1/2 tauer, huis traue sat for 2 skper er 1 td: 1 skepr, skeper som det nu koster 13 ß. er 1rdr 12 ß.
Paa det fald ved Ronum Vey foregaff bete: Michel Jensen at haffue Saaed 2 td: 1 1/2 skeper tredie kirfue rug, skeper kiøbt for 1 Mk, foruden bemt: om kostning , der paa fantis rug 6 trauer, huer traue 2 skeper , skepen 12 ß, er 1 TRdr 3 Mk, J det østerste fald og i det Lille alß Eng fald som er anden Kiervue, berettede meer bmte: Michel Jensen at var saaed 3 td: 5 skpr: à 1 Mk foruden bmte: om kostning, der paa fantis rug 13 trauer, huer traue agted for 3 1/2 skepe er 5 dt: 2 1/2 skepr , skepen 12 ß er 5 Rdr 1 Mk 14 s
giør til haabe 7 rdr 5 Mk 10 ß,
Giødnings rug var [Jelsed] Saaed efter som forleden aar inted vaarkorn bleff saaed, formedelst forpagterens Vndvigelße, og prorietarien gaarden forlod og sig der med ey ville befatte, Buig fantis Saaed udj det fald som forleden aar skulle vered Giød, Huilchet Herritsfogden dette aar paa egen bekostning hafde lade giøde, pløye og beßaae , huor udj ofte bete Michel Jensen berettede at vere falden Søde Biug 4 td: 6 skeper, som kostede skepen 13 ?, der paa bfantis biuget saa for brent aff Solen og saa stacket paa straaerne at det icke kund meyes, siuntes icke høyere at kunde Taxeris end Sæde kornet {...} [de] kost, saa ingen kastings gield aff denne aff grøde [.hrn] kunde formodes, Rugen og saa aff Solens Heede paa den tøre sand meget beskadiget, saa der af intet til Lang halm at tæcke med kand bliffue tienlig, og foeringen aff megen ringe Verdj , vider foregaff de ey at ver saaed , eller høsted, eller vider forevist at siune og tyxere, huilchet [dens] forettning de for it fuld siun affsagde, huor paa de med opragt finger bad sig gud til hielpe hour effter terkild Sørenßen paa Velbaaren Hr. Ambt amndens Vegne var tingßvinde begierendes, og stod bete: Terkil Sørens til veder[nelle] med bemelte 4 Siunßmend, der dette tingßvinde [gick] beshreffuen

1689 Knud Pedersen Søltoft, herredsfoged skriver sig af Karstoft
Knud Pedersen var 1676 regimentsskriver ved det sønderjyske regiment, boede da i Brejning, Gauerslund sogn.
(Holmans Herreds tingbog 17/12-1689, udskrift Gert Hviid):
Hans Pedersen i Smidstrup og Tygge Pedersen i Follerup lod læße et Skiøde denn: er given af Knud Pedersen Herridsfoget i Hammerum Herret af saadan indhold. Kiendis Jeg underschrifne Knud Pedersen paa Karstofft K:M: Herridsfoget ofver Hammerum Herret at Jeg paa min hustrues wegne Dorote Jespersdaater, saa og min hustrues og Sl: Hr: Clemend Sørensens børns wegne med voris fri villie og fuldberaad hue hafver solt og afhendt og her med selger skiøder og afhænder fra os og samptl: voris arfvinger den selfeyer gaard i Smidstrop Sl: Hr: Clemend Sørensen forige Sogneprest till Smidstrup Sogner og min hustrue Dorote Jespersdaater dennem tillkiøbt haff: till Hans Pedersen i Smidstrup og Tyge Pedersen i Follerup deris hustruer og samptlig deris arfvinger effter mit der paa udgifne kiøbebrefs formelding Dat: Smidstrup den 21 April 1688: og effter det der paa ofverleverede Skiøde og tingsvindes indhold. Hans Pedersen og Tygge Pedersen nu i hænde haff: det være sig forschrefne bunde gaard og eyendom udj huuse, bygning, gaard og gaardsted, ager og eng, skou og march, fuert og fellet, stue og støche, stort og lidet slet intet undtagen, med des tilliggende huuße og jord af alt det som nu tilligger og af Arrilds tiid tilliget haff: indnu og uden all Smidstrup skou og march, som de her effter schall have nyde, bruge og beholde till evindelig eye og eyendom u=ryggelig og uigienkaldelig till evig tiid. Hvorf: Jeg Knud Pederßen paa min hustrue og børns vegne kiendis og till staar at have annammet og opebaaren fuld nøye og redelig betalling effter egen villie og minde, udj deris der paa till os udgifne haandschriffts indhold, hvor for Jeg Knud Pedersen paa hustrue og Børns vegne bekiender her effter ey at have nogen ydermere lod dell ret eller retighed udj eller till forschrfne gaard eller eyendom i nogen mader, mens den at føllge Hans Pedersen Tygge Pedersen deris hustruer og arfvinger i alle maader, og lover Jeg der hos at fri frelse hiemle og fuldkommelig tilstaa Hans Pederßen, Tygge Pederßen deriß hustruer og arfvinger for alle og hver mands tilltale der paa kand have at tale med rette i nogen maader, ydermehre mig og mine arfvinger till forpligter at hvis saa scheede det dog Gud forbyde at forschrefne gaard og Eyendom blef dennem fra vunden for min wanhiemelsbrøst skyld eller forsømmelse, schall de inden 6 uger udleggis saa got Eyendom og saa vel beliggende schadis løs i alle maader, og er bemelte Eyendoms gaard og tilliggende effter tingsvinde udsted af Brusch Holmand og Ell Herrets ting loul: laugbøden tre samfulde ting till neste fæderne og møderne slegt effter loven effter tingsvinder till witterlighed under min egen haand, tillige med Børnenes formøndere hæderlig og wellærde mand Hr: Anders Jespersen Sognepræst over Gaverslund Sogen og Proust i Hollmands Herret og Michell Jespersen i Ronshauge. Datum Ronshauge d: 12 Decemb: Anno 1689: af dennem underschrefven, for retten lest og paaschreven !

1692 syn på Nørre Karstoft bygninger og udsæd.
21. maj 1692 Hammerum Herreds Tingbog:
For Retten frem kom efter shne: 4 Siunßmend Nemlig Jens Jenßen i Ronum, Laurs Christensen i sharild heßgrd: Peder Ibsen og Anders Jacobsen i Døuling, efter Velbaaren Hr: amtmand Jørgen grube Kaaßes shriftlig befaling af dao Ryberg den 7 Maj 1692, opkrefuede til at siune og besigtige Nøer Caßtoft bygning og Rug sæd, og deris siun og besigtelse saaledes for retten afsagde som efter følger, paa pag: ii1 indført. For Retten fremkom tuende varsels mend Nemlig Christen Christensen i Serbgiere og Jacob Nielßen ibm: som afhiemlede med Eed og oprakte finger efter Louven, at de i gaard 8 dage paa Hr: ambts forvalter Edle sigr: Villatz andersen Hans vegne Loulig varsel gaf Christen Christensen, Hans Hanßen og Jens Jacobsen i pinvig her til tinget i dag for dom at lide paa deris Resterinde shyld og Landgilde efter der paa i dag 14 dage giorde i rettesettelse lige ved andre deris Medtienre, saame sag og protestation da opsat til 6te vges dag som er til i dag 4 vger, og formedelst for shlre: pinvig Mend da icke hafde faaed varsel blef nu i dag paa raabt om de noget her tilt eller imod ville Haufe at suare, Mens ingen frem Kommen. ---

...

Nemlig at de nest forleden læßt dagen den 19 Maj, vare forsamlede paa fornefte: Nør Castoft of førte siunet og saae det Huus øster i gaarden, huor at [...] Salßhus som for nogle aar siden af torden Jld blef af brendt hafde Standen, fantes allene paa steden de Muurstene af, Som Hußßet hafde Veret imellom stolperne opmuret med, i Dynger tal Ligendes sammen Kast, og nogle med Lers og Jord sammen giord, nogle i halfue og minder styrker, Mens Huor mange heele eller døgtige til brug der kund vere, og heller huor mange Halfue eller i Styrker viste de icke, dernest siuned og saa de
det andet Salßhus som er 11 fag der paa fantis it styrke nye tag paa den sønder side, og paa den norder side lige imodtaget J ved magt, Mens paa den vester ende , nogle fag brøsfeldig for tag, Huor til de siuntes kunde behøfuis 1/2 snes traur, Leiderne vnder samme hus mesten forraadnet, Mens paa det øfrige tømmer nogenledes ved magt, offuer Stuen og stegerset fantis Lofted lagt og med nye deller forbedret, vdj Stuen fantis 2 Carme med 6 vinduer udj Item Stue døren med Jern Henger og Klinke, og j liden dør for slessteenen Huor indgangen er til at giøre ild i en Kackel ofn, for Stegerset fantis en dør, og i stegerset bag slesteenen af [deret] j lidet Melde kamer med j dør for, Jtem en dør imellem Stegerset og brøgerset, og 2 Halfdøre i den nør side paa brøgerset, saa og j dør ved den søndre side at hente vand igienem. Ofnen og Kiølen med køllflagerne og 2 Ege Loger der for ved magt, veggene omkring samme Huß, som i afvigte aaringer hafuer veret med Tørv opslagne, er dere brøstfeldige, kand med Torv og Staufuere igien forbedris og opklinis.
Det Huß sønden i gaarden af Heelring tømmer opsat, der udj findes 2 fag i den øster ende til en Kielder med it Muret shillerom af deret, Huor iligmaade de opslagne veggis brøstfeldighed, med Torv og stauve kand forbedres. det øfrige af samme Huß 9 fag, som ruges til fæhuß, fantis nogenledes ved magt, og er ellers med tuende stolper behuilpen paa den nøre side som det holder til, og taget brøstfeldighed kand med 1/2 traue tag Repareris, Ellers fantis for kielderen j dør med Henger og Laas for, og paa den nør side af Hußet j Egge dør, og 2 ander fæehuß døer,
det vesterste Huß som og af heel ring tømmer fantis opsat haufer og med gaarden i afvigte aaringer vert vedlige holt siden den Propritarien og dentz forpagter blef forlat, Mens nu nogel af Vegene brøstfeldige, som igien vil opklinis, saa og med nye tømmer noge steder forbedris, særdelis paa den vester gaufe, og taget kand med 1/2 trau tag huor store det hauer afslit Repareris, samme huß befantis af 21 fag, huorpaa fantis 5 døre som alle med nye Breder vil hilpis.
Korn Laden Norden i gaarden som for dends vnødig Storligheds shyld er meget besuerlig at holde vedlige, dog af got tømmer opsat, som alt er ved magt, vndtagen en deel af Beiderne paa bagsiden og hiørne stregerne som enderne er afraadnet, j bielcke i heng gaulen i den østre ende er mit itue, og j Gamel offuer den vester port, som enderne er og afraadnet, paa den østre gaul fantis 4 smaa Muret tauler vdfalde , og den vester gaul af de Murede tauler saa t[..]ungen, at den siunes snar at vil nedfalde, om den icke med det første blifuer Nedtagen og Reparerit, for b
ege ender fantes tuende porte, hengt udj Jern, som og vill Repareris , Jtem paa den sønder side 2 halfue døre hengt udj Jern henge og j haßpe for, Taget der ofuer hafuer vert bøt og flicket vdj, med tag og gørfue, huor storm og ve[..]veir det hauer giort shade, og en dell ny tag oplagt paa den sønder side, Mens vil her efter mest paa bege sider med nye tag belegis , hour til ved en 500 trauer tag vil behøfuis,
Angaaende Rugsæden saa befantis øster for gaarden 28 ager med rug besaad, saa og toften vesten for garden som er 21 ager, huor udj de siuntes at kunde vere falden vege for 12 eller 13 tønder Rug, af huilchen rug sæd en deel siuntes heelslet opkomen særdelis de Midelste ager øster for garden, Mens ved bege sider noget bedre og toften i lige maade v-lastelig, Og ellers er gaarden saaledes ved ligholt i afvigte aaringer, siden den af Propietarien og dentz forpagter blef forladt, huilchet de saaledes for it fuld siun afsagde, hour paa de bade sig Gud til Hielpe, og stod Hans Andersen paa Castoft paa Velbaarne Hr. Ambtmandens og sin egne Vegne med for Shrne: Siunßmend til Veder maal[.]ting Jmedlertid forshrne: siun blef afsagt og af hiemelt, og var her efter tingßvinde begierendes.
Her ses Hans Andersen der bliver forpagter på Nørre Karstoft for første gang nævnt på gården.

1696 Hans Andersen fadder på Juellingholm i Sønder Omme
"1696 d. 19 jul. blef Johannes Jørgensens barn paa Jullingsholm døbt kaldet Laurids. Testes mag. Lauridses hustru i Ribe bar barnet, Hans Terkelsen i Skodsbøl, Bertel Lindvig, Hans Andersens Karstoft, Dorethe h. Sørens, Johanneses moder." Sønder Omme kirkebog 1696.

1698 Hans Andersen fadder i Omvraa Sønder Omme
"1698 d. 12 jan. døbt Niels Olufsens barn i Omvra kaldet Else. Faddere Niels Olufsens kones søster af Skjærlund {Brande} bar barnet, Hans Andersens paa Karstoft, Peder Olufsen i Omvraa, Niels Lassen af Brande {Lillebrande, Sønder Omme}, Karen Pedersdatter ibidem, Maren Mortensdatter af Møbjerg." Sønder Omme kirkebog 1698.

1698 Hans Andersens kone fadder på Juellingholm i Sønder Omme
"1698 d. 29 maj. blef Johannes barn paa Jullingsholm daab confirmeret og kaldet Jørgen. Testes: Hans Terkelsens hustru i Skodsbøl bar barnet, Christen Christensen ibidem, Bertel Lauridsen Lindvig, Jørgen Johansen i Haltum, Hans Andersens hustru paa Karstoft, Ellen Mortensdatter i Brande." Sønder Omme kirkebog 1698.

1701 Hans Andersen fadder på Juellingholm i Sønder Omme
"1701 d. 19. nov. om aftenen ved 8 slet født, d. 20 nov. blef hr. Sørens {Mikkelsen Serup} lille søn i Omme Præstegaard hjemmedøbt kaldet Jens. Karen Lambertsdatter bar barnet. Dito daab confirmeret. Testes: hr. Iver Gregersen {præst, gift med Ingeborg Hansdatter Friis} i Aastrup, Hr. Søren Ottesen {præst} i Brande. Hans Andersen paa Karstoft {Skarrild}, Bertel Lauridsen i Møbjerg, Bertel Lindvigs hustru Maren Lauridsdatter, Kirsten Pedersdatter {*Ølgod †1729 Aadum} hr. Jeppes {Jeppe Jepsen Tarm præst i Aadum, †1732 Aadum} i Oddum {Aadum, Horne herred, Ringskjøbing amt}, Karen Pedersdatter i Lille Brande {Sønder Omme}, Maren Lasdatter ibidem." Sønder Omme kirkebog 1701.

1701 Hans Andersen fadder i Sønder Omme præstegård
"1701 d. 19. nov. om aftenen ved 8 slet født, d. 20 nov. blef hr. Sørens {Mikkelsen Serup} lille søn i Omme Præstegaard hjemmedøbt kaldet Jens. Karen Lambertsdatter bar barnet. Dito daab confirmeret. Testes: hr. Iver Gregersen {præst, gift med Ingeborg Hansdatter Friis} i Aastrup, Hr. Søren Ottesen {præst} i Brande. Hans Andersen paa Karstoft, Bertel Lauridsen i Møbjerg, Bertel Lindvigs hustru Maren Lauridsdatter, Kirsten Pedersdatter {*Ølgod †1729 Aadum} hr. Jeppes {Jeppe Jepsen Tarm præst i Aadum, †1732 Aadum} i Oddum {Aadum, Horne herred, Ringskjøbing amt}, Karen Pedersdatter i Lille Brande {Sønder Omme}, Maren Lasdatter ibidem."

1707 Hans Andersens broderdatter fadder på Juellingholm i Sønder Omme
"1707 d. 3 feb. blev Johannes Hauchs barn af Jullingsholm døbt kaldet Sophie Malene. Testes: Hr. Jenses {Jens Knudsen Bruun præst i Kvong og Lyne} hustru {Margrethe Laugesdatter *Nordby, Fanø} i Kvong bar barnet, Jacob Aler og hans svoger, Hans Christian i Møbjerg, Margrethe Lasdatter i Omvraa, Hans Andersens broderdatter af Karstoft." Sønder Omme kirkebog 1707.

1707 Hans Andersens fadder i Lillebrande, Sønder Omme
"1707 d. 18 okt. blev Jens Lassens barn af Lille Brande døbt kaldet Las. Faddere: Ingeborg {Christensdatter Friis, bærer vel barnet} Hr. Sørens {Mikkelsel Serup, præst i Sønder Omme}, Maren Jensdatter i Omvraa, Hans Andersen paa Karstoft {Skarrild}, Knud Drongstrup, Niels Lassen og Anders ibidem." Sønder Omme kirkebog 1707.

1729 Jens Høgild forpagter på Nr. Karstoft
"Høgild, Jens. 1729 forpagter på Karstoft" Rentkammeret Kbhvns brandstyrs på[...] V T II. 147. Nygaards Sedler, Rigsarkivet.

1729 Paaske skøde på Nr. Karstoft.
1729 Nørre Karstoft hovedgaard, Skarrild auktionsskøde:
Skøde fra auktionator heredsfogeden til Peder Paaske i Hastrup Mølle, Thyregod 22. Febr. 1729, men skødet ikke udstedt, lå på Hammerum herredsfogeds kontor indtil 1754.
Auktion efter Hr. Cornett Christian Trappaud og efterladte enke Frue Ide Sophie von Wielchen.
Peder Paaske højstbydende for hartkorn 37 6 3 0 for 1.020 rigsdaler.
Skarrild Sogn
Nørre Karstoft hovedgaard 19 2 3 1
Bøndergods 17 6 3 2½
{i alt} 37 1 3 ½

1741 Skøde på gods i Hammerum herred til Nr. Karstoft (Paaske).
1741 skøde på gods i Hammerum herred:
Auktion i Horsens efter Sr. Peder Thomsen Bering ved Hammerum Herredsfoged Johann Busch til højstbydende Peder Paaske i Hastrup Mølle, Thyregod

Arnborg Sogn
Fasterholt
Jens Andersen og Jacob Jensen 5 0 3 2
Fasterholt Bierne {Bjerre}
Christen Christensen 1 4 2 2

Rind Sogn.
Colund.
Jens Nielsen Sandgaard og Laurids Rasmussen 5 0 1 1

Gjellerup Sogn.
Gjellerup By, en halvgaard
Poul Nielsen 2 2 0 1
Gjelleruplund
Morten Christensen 3 1 3 2
IALT 17 1 3 2

1741 Pantegods Nr. Karstoft (Paaske)
1741 pantegods i Hammerum herred:
Carstofft Hovedgaard, som staaer for Hartkorn Agger og Eng af Hovedgaardstaxt 19 7 3 1
Bøndergods.

Scharrild Sogn.
Scharrild By
Bæksgaard: Morten Olufsen, (1753: 1 5 3 0) 1 5 3 2
Klink: Christen Mortensen Kling (1753: 1 1 2 2) 1 5 3 2
Scarild Green.
Anders Jensen 2 4 1 1

Arnborg Sogn.
Schifvild {Skibbild}
Nicolai Rasmussen 6 3 2 1
Tornvig
4 3 1 1
Fasterholt
Jacob Andersen og Jacob Jensen og Niels Jensen 5 3 2 0
Fasterholt Bierne {Bjerre}
Christen Christensen 1 4 2 2

Rind Sogn.
Colund.
Jens Nielsen Sandgaard og Laurids Rasmussen 5 0 1 1

Gjellerup Sogn.
Gjellerup By, en halvgaard
Poul Nielsen 2 2 0 1

1742 Nørre Karstoft pantegods i Hammerum herred:
1742 pantegods i Hammerum herred:

Assing Sogn.
Aggersig
Peder Povelsen og If. Pedersen 7 3 0 0
Poerup
Jens Nielsen og Niels Jensens og Jens Pedersen 5 2 0 0
Vilhuusted {Velhusted}
Michel Jacobsen og Anders Jensen 5 5 0 0

Vaargoed {Vorgod sogn}.
Store Fielster. {Store Fjelstervang}
Jens Michelsen og Sørren Andersen 3 3 3 2
IALT 21 1 3 1

1744 Nørre Karstoft pantegods i Skarrild og Arnborg sogne:

Scharrild Sogn.
Scharrild By
Otte Pedersen 2 1 ½ 0
Peder Karstensen 2 1 ½ 0
Palle Andersen 0 6 0 0
Ole Thomesen 0 6 0 0
Gadehus svarer 3 rd. 4 mk.
Heesgaard
Christen Mortensen 4 4 0 1
Ronnum
Peder Pedersen 4 0 1 1
Øster Døvling
Jens Sørensen og Niels Pedersen og Peder Christensen og Niels Jepsen 10 2 3 1

Arnborg Sogn.
Gammel Arnborg
Niels Jacobsen 5 1 0 0
Store Høelund
Thøger Sørensen 2 6 3 1
IALT 33 2 0 1

1753 Jordebog Nørre Karstoft (i skiftet efter Paaske):
1753 Peder Paaske gods ført under Nørre Karstoft:
Gods i Hammerum Herred under Nørre Karstoft (Skarrild sogn)
Carstofft Hovedgaard, som staaer for Hartkorn Agger og Eng af Hovedgaardstaxt 19 7 3 1
et Huus paa dito Hovedgaardsmarken, som har i Brug 4 a 6 Skiepper Land aarlig 0 4 0 0
Bøndergods.

Scharrild Sogn.
Scharrild By
Jens Thomasens Enke 1 5 3 0
Christen Mortensen Kling 1 1 2 2
Jens Pedersen 2 1 0 1½
Peder Christensen 2 1 0 1½
Michel Clemensen 0 6 0 0
Palle Andersen 0 6 0 0
Christen Mortensen 4 4 0 1
et Huus beboes af Lars Skomager 0 0 0 1?
Silstrup
Christen Lassen og Christen Christensen 1 2 0 2
Anders Madsen og Jens Madsen 1 2 0 2
Scarild Green
Anders Nielsen 4 3 0 0
Øster Døvling
Jacob Sørensen 2 5 3 2
Niels Jepsen 2 5 3 2
Niels Madsen 2 5 3 1½
Peder Christensen 2 5 3 1½
Ronnum
Peder Pedersen 4 0 1 1
Niels Christensen 4 0 1 1
Lustrup
Ole Pedersen 1 3 2 1
Lave Michelsen 1 3 2 1

{Rind sogn?}
Federholt
Jacob Nielsen 2 2 1 0

Arnborg Sogn.
Schivind {Skibbild}
Nicolai Rasmussen 6 3 0 2
Tornvig
Christen Jensen 4 3 1 1
{Togsvig}
Michel Christensen 3 2 3 2
Fasterholt
Jacob Andersen 2 4 1 2½
Jacob Jensen 2 4 1 2½
Fasterholt Bierne {Bjerre}
Niels Christensen 1 4 2 2
Gammel Arnborg
Niels Jacobsen og Søn 5 1 0 0
Store Høelund
Christen Christensen 3 3 1 2
Synner Søebye
Lars Christensen 3 1 3 0

Assing Sogn.
Poerup
Jens Nielsen 3 0 0 2
Niels Jensens Enke 1 0 0 0
Olle Pedersen 1 0 0 0
Vilhuusted {Velhusted}
Michel Jacobsen 3 2 1 0
Anders Jensen 2 2 3 0
Aggersig
Peder Povelsen 3 4 1 1½
Ib Pedersen 3 4 1 1½

Vaargoed {Vorgod sogn}.
Store Fielster. {Store Fjelstervang}
Niels Pedersen 1 5 3 2¼
Peder Eriksen

Rind Sogn.
Colund
Jens Nielsen og Christen Jensen 5 0 2 2
Peder Jensen og Jacob Michelsen 4 0 1 0
Peder Nielsen 2 3 2 0

NØRRE KARSTOFT HOVEDGAARD 19 7 3 1
BØNDERGODS TIL NØRRE KARSTOFT I HAMMERUM HERRED 111 6 0 1½
I ALT HAMMERUM HERRED GODS 131 5 3 1½

1762 Vester Ronnum
Poul Østergaard i Nørre Karstoft sælger Vester Ronnum i Skarrild 1762 til Peder Pedersen kaldet Ronnum, som havde fæstet gården i 1759. Se Erna Øvig. Peder Pedersen Ronnum døde 1790 i Søby, Rind.

1774 Poul Østergaard og kone bevilliget hvilken præst de ønsker
"1774 3/6 fik han og hustru kongelig belling på i deres saligheds sag at lade sig betjene af hvilken præst, de ønsker". Østergaard havde flere konflikter med præsten Hegelahr. Jyske Registre 41.270, nr. 147. Nygaards Sedler, Rigsarkivet.

1778 Poul Østergaard trætte med en soldat
Jyske Registre 42.197, nr. 1. Nygaards Sedler, Rigsarkivet.

1778 Nørre Kartoft brændte ned
"1778 6/6 brændte hans gård Nørre Karstoft. 1778 4/12 proklama, hvorved hans kreditorer indkaldtes." Jyske Registre 48.712. Nygaards Sedler, Rigsarkivet.

1783 Poul Østergaard trætte med præsten Nic. Hegelahr
"1783 7/2 fik han {Hegelahr} benefic paupert. i en sag mod propr Povl Østergaard på N. Karstoft, ang. at denne har fornærmet ham i hans embeds indkomster." Jyske Registre. 43.555. Nr. 58.Nygaards Sedler, Rigsarkivet.

1784 Sag mellem Poul Østergaard og baron Krohne i Søndersthoved, Give
"Joh. Vilh. Frans Krohne, baron, polsk gehr, af Søndersthoed. 1784 23/4 fik han {Krohne} benefic. paupertatis i en sag mod Povl Østergaard af N. Karstoft, der formentlig uberettiget skal have indtrængt sig i forpagtningen af Søndersthoed" Jyske Registre 44.69. Nr. 132. Nygaards Sedler, Rigsarkivet.


Folketælling 1787, Nørre Karstoft, Skarrild
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Erhverv
Poul Østergaard 51 gift Husbond Ejer af gaarden
Karen {Bering} 22 gift madmoder  
Jens Østergaard 14 søn Mandes søn i 1. ægteskab  
Jens Andersen Østergaard 87 enke Mandens fader  
Jomfru Bra{s}ch 36 ugift    
Niels Christian 6 ugift Jomfru Brachs søn  


1788 Laurids Lange ses 1. gang i Nørre Karstoft, Skarrild
Fra Skarrild kirkebog:
1788 25. maj fremstillet Herren i Scharrild kirke Niels Knudes og hustrus Anne Madsdatters liden søn Sejer, som d. 30. martii var døbt af Nr. Karstoft. Hr. Langes pige Ingeborg bar det. Faddere Hans Karstoft, Christen Bøtte, lille Peder Gammelgaard, Lars Bierreboes kone og Mette Andersdatter Greene.


1792 auktionsskøde til Laurids Lange (nævnt 1817)
Fra skødet 1817 til Niels Christian Hauge:
... efter auctionsskiøde af dato 15. august 1792 ...

Folketælling 1801, Nørre Karstoft, Skarrild
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Erhverv
Laurids Lange 54 gift Huusbonde Avlsbruger og ejer af Scharild kirke
Karen Brasch 33 gift Hans kone  
Anne Marie Lange 9 ugift Mandes søn i 1. ægteskab  
Helle Catrine Magrethe Lange 4 ugift Deres datter  
Jeppe Pedersen 38 gift Tjenestekarl  
Niss Pedersen 15 ugift Tjenestekarl  
Anne Kirstine Andersdatter 19 ugift Tjenestepige  
Dorthe Nielsdatter 20 ugift Tjenestepige  

1817 Skøde fra Laurids Lange til Niels Christian Hauge
Citeret fra "Lange Slægten", Sydjysk Slægtsforskning, Kolding 1979.
Kiendes jeg underskrevne Lautrits Lange og vitterliggiør ifølge høikongelig rentekammers bevilling af 28. juli 1798, herved at have solgt og skiødet og afhændet fra mig og mine arvinger til Niels Christian Hauge, min forhen iboende og selveiende sædegaard Nørre Karstoft, beliggende i Skarrild sogn, Hammerum herred og Ringkiøbing amt, som bestaar af følgende parceller, der efter landinspektør Bies beregninger af juni 1789 er ansat til hartkorn ufri hovedgaardtaxt saaledes:

Nr. 1 som er hovedparcellen af hartkorn 8 tdr. 0 skp. 3 fdr. 2 13/24 alb.
Nr. 2 som er hovedparcellen af hartkorn 3 tdr. 0 skp. 3 fdr. 1 11/12 alb.
Nr. 3 som er hovedparcellen af hartkorn 2 tdr. 7 skp. 3 fdr. 2 21/48 alb.
Nr. 4 som er hovedparcellen af hartkorn 1 tdr. 0 skp. 0 fdr. 0 19/24 alb.
Tilsammen 15tdr. 0 skp. 3 fdr. 1 43/48 alb.

Disse parceller med de paa hovedparcellen værende bygninger ogtilhørende eiendomme af ager en, hede mose med samme somalt har tilhørt mig efter auctionsskiøde af dato 15. august 1792, skal herefter tilhøre ovennævnte kiøber for kiøbesummen 11.500 rbd. normal værdie.
Og tillige paa vilkaar at yde mig saa længe jeg lever 4 tdr. rug og 2 tdr. byg alt rent sundt og godt, som befordres til min bopæl i Brandlund eller ogsaa 2 miil fra Karstoft om forlanges.
Underskrift og forsegling bekræftes.
Skrevet paa Brandlund den 11. december 1817.
      L. LangeFolketælling 1834, Nørre Karstoft, Skarrild
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Erhverv
Niels Christian Hauge 48 Gift Ejer af gaarden
Stine Christensdatter 50 Gift Hans kone  
Anders Christian Poulsen 23 Ugift Deres søn  
Inger Poulsen 26 Ugift Deres datter  
Bertildlotta Poulsen 18 Ugift Deres datter  
Pouline Hauge 16 Ugift Deres datter  
Ane Nielsdatter 15 Ugift Plejedatter  
Kristine Nielsdatter 11 Ugift Plejedatter  
Christensen 52 Enke Aftægtsmand  
Peter Mortensen 28 Ugift Tjenestekarl  
Ole Jensen 26 Ugift Tjenestekarl  
Christen Nielsen 17 Ugift Tjenestekarl  
Lars Skaue 81 Enke Almisselem  
Moderen Ellen Kirstine Christensdatter *1782 Guldforhoved, Bording †1850 Nørre Karstoft
datter af Christen Jeppesen *1752c †1824.07.01 i Guldforhoved og Anne Jensdatter *1752c †1826.06.17 Guldforhoved.
Gift 1. gang 1802.04.23 i Bording med Poul Andersen *1764.01.01 Gjellerup†1816.10.07 Voldsgaard, Snejbjerg. Han købte Voldsgaard i Snejbjerg 1802.
Gift 2. gang 1817.06.02 i Skarrild med Niels Christian Sørensen Hauge, der sælger Voldsgaard og køber Nørre Karstoft i 1817.
(Se
tråd, tak til Arne Feldborg, 2016).


Folketælling 1840, Nørre Karstoft, Skarrild
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Erhverv
Niels Christian Hauge 55 Gift Proprietær Ejer af gaarden
Stine Christiansdatter Hauge 58 Gift Hans kone  
Anders Christian Poulsen 27 Ugift Deres søn  
Pouline Else Sine Hauge 23 Ugift Deres datter  
Christensen 63 Enkemand Aftægtsmand  
Lars Sørrensen 30 Ugift Tjenestekarl  
Christen Nielsen 23 Ugift Tjenestekarl  
Jens Christian Sørrensen 26 ugift Tjenestekarl  
Peder Nielsen 17 ugift Tjenestekarl  
Christiane Nielsdatter 17 ugift Tjenestepige  
Bodil Catrine Christensdatter 15 ugift Tjenestepige  
Lone Nielsen 27 ugift Tjenestepige  
Ragna Benthe Iversdatter 47 enke Tjenesteenke  


Folketælling 1845, Nørre Karstoft, Skarrild
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Født Sogn Født Amt
{Ph. J.} Knudsen 50 enkemand Proprietær, Gaardeier Snoldelev København
Niels Peder Jensen 25 gift Tjenestekarl Breining  
Nielsine Nielsen 25 gift Hans kone, Huusholderske Roslef Viborg
Bodil Marie Nielsen 3 ugift Deres datter Breining  
Mette Katrine Nielsen 21 ugift Tjenestepige Ikast  
Maren Nielsdatter 22 ugift Tjenestepige Brande  
Kjersten Pedersen 21 ugift Tjenestepige Gjellerup  
Peder Christian Christiansen 18 ugift Tjenestekarl Skarrild  
Jens Jensen 21 ugift Tjenestekarl Holmsland  
Iver Lauridsen 24 ugift Tjenestekarl Ølstrup  
Christen Andersen Knudsen 25 ugift Tjenestekarl Ølstrup  
Ib Jacobsen 12 ugift Tjenestekarl Assing  

FT 1850
Else Kjerstine Hauge 67 år enke Eierinden af gaarden Bording, Ringkøbing Amt
Johanne Marie Jensen 23 år ugift Tjenestepige Weile, Weile Amt
Pouline Nielsen Corneliusen 20 år ugift Tjenestepige Weile, Weile Amt
Laust Andersen 27 år ugift Tjenestekarl Thyregod, Weile Amt
Christen Nielsen 24 år ugift Tjenestekarl Lind, Ringkøbing Amt
Poul Nielsen 21 år ugift Tjenestekarl Skarrild
Kjeld Larsen 19 år ugift Tjenestekarl Lind, Ringkøbing Amt
Niels Christian Corneliusen 17 år ugift Tjenestekarl Weile, Weile Amt
Laust Bruun 11 år ugift Tjenestekarl Sneiberg, Ringkøbing Amt

FT 1855
Hans?? Chr. Wium 48 Ugift Gaardmd. Holstebro
Louise Ringe 23 Ugift Jomfru paa gaarden Sneiberg Sogn, R.. Amt
Maren Jakkobsen 29 Ugift Huusholder Borring Sogn, R. Amt
Ane Marie Christensen 21 Ugift [ikke oplyst] Gjellerup Sogn, R. Amt
Mads Pedersen 31 Ugift [ikke oplyst] N. Wium, R. Amt
Jens Jørgensen 33 Ugift [ikke oplyst] Ølgaar Sogn, R. Amt
Mads Jensen 19 Ugift [ikke oplyst] Assing Sogn, R. Amt
Christen Pedersen 46 Enkemand [ikke oplyst] Ulborg
Drees Rasmussen 16 Ugift [ikke oplyst] Holsten
Jens Chr. Madsen 15 Ugift [ikke oplyst] ?? Sogn, R. Amt

FT 1860
Christian Johan Lodberg Rahbek 31 Gift Proprietair, huusfader Borris Sogn, Ringkjøbing Amt
Sophie Charlotte Julie født Koefoed 35 Gift Hans kone Thim Sogn, Ringkjøbing Amt
Ulrikke Bauhe?? 24 Ugift Huusjomfru Henne Sogn, Ribe Amt
Cornelius Christensen 31 Ugift Tjenestefolk Borris Sogn, Ringkjøbing Amt
Jesper Jensen 26 Ugift Tjenestefolk Thim Sogn, Ringkjøbing Amt
Mogens Jensen 17 Ugift Tjenestefolk Hee Sogn, Ringkj. Amt
Christen Thomsen 20 Ugift Tjenestefolk Huusbye Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Andreas Mogensen 51 Gift Tjenestefolk Ringkjøbing
Mads Larsen 40 Gift Tjenestefolk Assing Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Olesen 28 Ugift Tjenestefolk Sneiberg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Pedersen 27 Ugift Tjenestefolk Hee Sogn, Ringkj. Amt
Christen Sørensen 3 Ugift Hvilken for en kort tid her nyder kost og pleie Hee Sogn, Ringkj. Amt

FT 1870
Maren Møller født Hansen 40 Enke Husmoder Lever af sin gaard Medolden [Mjolden??], Tønder Amt
Margrethe Møller 12 Ugift Barn Døstrup, Tønder Amt
Niels Andersen Møller 11 Ugift Barn Døstrup, Tønder Amt
Cecilie Maria Møller 9 Ugift Barn Døstrup, Tønder Amt
Kjersten Møller 7 Ugift Barn Døstrup, Tønder Amt
Mathilde Andrea Møller 4 Ugift Barn Døstrup, Tønder Amt
Thomas Møller 22 Ugift - Bestyrer, landmand Døstrup, Tønder Amt
Ane Marie Aas Sandahl 22 Ugift - Lærerinde Tiim, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Møller 63 Ugift - Husbestyrerinde Nykjøbing Morsø
Erikke Petrea Bøttiger 18 Ugift - Meierielev Roeskilde
Karen Johanne Pedersen 29 Ugift Tyende Vorgod Sogn
Kristine Pedersen 23 Ugift Tyende Egeberg, Skarrild
Ane Johanne Christensen 17 Ugift Tyende Grarup, Veile Amt
Peder Jørgensen 30 Ugift Tjenestekarl Eistrup, Skanderborg A.
Søren Tomsen 27 Gift Røgter Vorbach
Christen Andersen 26 Ugift Tjenestekarl Gjellerup

FT 1880
Maren Møller født Hansen 50 Enke Husmoder og Gaardeier-Enke Meolden Sogn i Slesvig
Cecilie Marie Møller 18 Ugift hendes Døttre Døstrup Sogn i Slesvig
Kirsten Møller 16 Ugift hendes Døttre Døstrup Sogn i Slesvig
Mathilde Andrea Møller 14 Ugift hendes Døttre Døstrup Sogn i Slesvig
Niels Christian Nielsen 21 Ugift Tjenestefolk Bølling Sogn Ringkjøbing Amt
Jens Josias Jensen 19 Ugift Tjenestefolk Eistrup Sogn Skanderborg Amt
Mads Jakobsen 17 Ugift Tjenestefolk Ahrnborg Sogn Ringkjøbing Amt
Ane Margrethe Jensen 28 Ugift Tjenestefolk Gjellerup Sogn Ringkjøbing Amt
Niels Andersen Møller 21 Ugift Gaardeier Enke Maren Møller f. Hansens Søn, Gaardens Bestyrer Døstrup Sogn Slesvig
Markus Ancher Secher 31 Ugift Gaardeier Sechers Søn, Forvalter Mygind Sogn Randers Amt
Hans Nielsen 16 Ugift Husmand Jens Peder Nielsens Tjenestedreng Bølling Sogn Ringkjøbing Amt